Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022.

Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve obecně, následně jsou vyloženy soudní výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu včetně řízení s mezinárodním prvkem, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí (a exekuce). Další část, věnovaná insolvenčnímu řízení podle insolvenčního řádu, obsahuje rovněž výklad mezinárodního a evropského insolvenčního práva.

Aktualizované vydání obsahuje výklad nových prvků a institutů směřujících k větší ochraně dlužníků, jako je zastavení marných exekucí, zřízení chráněného účtu dlužníka v rámci přikázání pohledávky, omezení vedení exekuce prodejem movitých věcí (jejich souběhu, nebo jejich provedení u zvlášť zranitelných osob), zpřesnění úpravy oddlužení nebo základní informace o preventivní restrukturalizaci, jejíž zákonná úprava na podkladu směrnice Evropské unie se nachází v legislativním procesu České republiky. Vyložena je i podstata specifické právní úpravy k ochraně dlužníků nazývané laicky „milostivé léto“.

Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad, aby výklad odpovídal potřebám studentů práv. Učebnice však může též dobře posloužit právníkům v praxi, zejména soudcům a exekutorům i dalším zájemcům o tuto oblast práva.

autoři: Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, 400 stran
ISBN: 978-80-7502-602-6

Cena: 550 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Autoři - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
Část první Soudní výkon rozhodnutí a exekuce  - str. 15
Oddíl A Vykonávací řízení - str. 17
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 17
Kapitola 2 Základní pojmy a instituty - str. 28
Kapitola 3 Zásady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce - str. 30
Kapitola 4 Tituly pro soudní výkon rozhodnutí a exekuční tituly - str. 33
Kapitola 5 Druhy a způsoby soudního výkonu rozhodnutí a exekuce - str. 36
Kapitola 6 Spory při soudním výkonu rozhodnutí a při exekuci - str. 39
Kapitola 7 Uznání a výkon cizích rozhodnutí - str. 44
Oddíl B Soudní výkon rozhodnutí - str. 49
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 49
Kapitola 2 Průběh soudního výkonu rozhodnutí - str. 52
Kapitola 3 Náklady soudního výkonu rozhodnutí - str. 60
Oddíl C Exekuce - str. 62
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 62
Kapitola 2 Průběh exekuce - str. 65
Kapitola 3 Náklady exekučního řízení - str. 75
Oddíl D Způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce - str. 78
Kapitola 1 Uspokojení práv na peněžitá plnění - str. 78
§ 1 Srážky ze mzdy - str. 78
§ 2 Přikázání pohledávky - str. 94
§ 3 Správa nemovité věci - str. 108
§ 4 Prodej movitých věcí - str. 113
§ 5 Prodej nemovitých věcí - str. 126
§ 6 Postižení závodu - str. 138
§ 7 Pozastavení řidičského oprávnění - str. 152
§ 8 Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech - str. 153
§ 9 Nedobrovolné dražby - str. 156
Kapitola 2 Uspokojení práv na nepeněžitá plnění - str. 157
§ 1 Obecný výklad - str. 157
§ 2 Vyklizení - str. 159
§ 3 Odebrání věci - str. 165
§ 4 Rozdělení společné věci - str. 167
§ 5 Provedení prací a výkonů - str. 168
Kapitola 3 Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních - str. 171
§ 1 Obecný výklad - str. 171
§ 2 Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí (§ 492 až § 496 ZŘS) - str. 174
§ 3 Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé - str. 178
§ 4 Výkon rozhodnutí ve věcech výživného (§ 511 až § 513 ZŘS) - str. 194
§ 5 Výkon rozhodnutí ve věcech ochranných opatření (§ 513a ZŘS) - str. 194
Část druhá Insolvenční řízení - str. 197
Oddíl A Insolvenční řízení obecně - str. 199
Kapitola 1 Základní pojmy a instituce - str. 199
Kapitola 2 Subjekty insolvenčního řízení - str. 228
Kapitola 3 Průběh insolvenčního řízení - str. 240
Kapitola 4 Majetková podstata a její správa - str. 268
Kapitola 5 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení - str. 281
Oddíl B Likvidační způsoby řešení úpadku - str. 293
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 293
Kapitola 2 Konkurs a nepatrný konkurs - str. 294
Kapitola 3 Zvláštní způsoby likvidačního řešení úpadku dlužníka - str. 311
Oddíl C Sanační způsoby řešení úpadku - str. 314
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 314
Kapitola 2 Reorganizace - str. 329
Kapitola 3 Oddlužení - str. 346
Oddíl D Mezinárodní a evropské insolvenční právo - str. 372
Kapitola 1 Mezinárodní insolvenční právo - str. 372
Kapitola 2 Evropské insolvenční právo - str. 380
Literatura - str. 389
Věcný rejstřík - str. 393

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ... pokračování

Cena: 141 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Exekuční řád - Komentář

Exekuční řád - Komentář

Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jan Kocinec, LL.M., - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u ... pokračování

Cena: 3 245 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ... pokračování

Cena: 599 KčKOUPIT

Soudní exekuce, 2. vydání

Soudní exekuce, 2. vydání

Jitka Wolfová, Martin Štika - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.