Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022.

Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve obecně, následně jsou vyloženy soudní výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu včetně řízení s mezinárodním prvkem, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí (a exekuce). Další část, věnovaná insolvenčnímu řízení podle insolvenčního řádu, obsahuje rovněž výklad mezinárodního a evropského insolvenčního práva.

Aktualizované vydání obsahuje výklad nových prvků a institutů směřujících k větší ochraně dlužníků, jako je zastavení marných exekucí, zřízení chráněného účtu dlužníka v rámci přikázání pohledávky, omezení vedení exekuce prodejem movitých věcí (jejich souběhu, nebo jejich provedení u zvlášť zranitelných osob), zpřesnění úpravy oddlužení nebo základní informace o preventivní restrukturalizaci, jejíž zákonná úprava na podkladu směrnice Evropské unie se nachází v legislativním procesu České republiky. Vyložena je i podstata specifické právní úpravy k ochraně dlužníků nazývané laicky „milostivé léto“.

Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad, aby výklad odpovídal potřebám studentů práv. Učebnice však může též dobře posloužit právníkům v praxi, zejména soudcům a exekutorům i dalším zájemcům o tuto oblast práva.
autoři: Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, 400 stran
ISBN: 978-80-7502-602-6

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Autoři - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
Část první Soudní výkon rozhodnutí a exekuce  - str. 15
Oddíl A Vykonávací řízení - str. 17
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 17
Kapitola 2 Základní pojmy a instituty - str. 28
Kapitola 3 Zásady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce - str. 30
Kapitola 4 Tituly pro soudní výkon rozhodnutí a exekuční tituly - str. 33
Kapitola 5 Druhy a způsoby soudního výkonu rozhodnutí a exekuce - str. 36
Kapitola 6 Spory při soudním výkonu rozhodnutí a při exekuci - str. 39
Kapitola 7 Uznání a výkon cizích rozhodnutí - str. 44
Oddíl B Soudní výkon rozhodnutí - str. 49
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 49
Kapitola 2 Průběh soudního výkonu rozhodnutí - str. 52
Kapitola 3 Náklady soudního výkonu rozhodnutí - str. 60
Oddíl C Exekuce - str. 62
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 62
Kapitola 2 Průběh exekuce - str. 65
Kapitola 3 Náklady exekučního řízení - str. 75
Oddíl D Způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce - str. 78
Kapitola 1 Uspokojení práv na peněžitá plnění - str. 78
§ 1 Srážky ze mzdy - str. 78
§ 2 Přikázání pohledávky - str. 94
§ 3 Správa nemovité věci - str. 108
§ 4 Prodej movitých věcí - str. 113
§ 5 Prodej nemovitých věcí - str. 126
§ 6 Postižení závodu - str. 138
§ 7 Pozastavení řidičského oprávnění - str. 152
§ 8 Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech - str. 153
§ 9 Nedobrovolné dražby - str. 156
Kapitola 2 Uspokojení práv na nepeněžitá plnění - str. 157
§ 1 Obecný výklad - str. 157
§ 2 Vyklizení - str. 159
§ 3 Odebrání věci - str. 165
§ 4 Rozdělení společné věci - str. 167
§ 5 Provedení prací a výkonů - str. 168
Kapitola 3 Výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních - str. 171
§ 1 Obecný výklad - str. 171
§ 2 Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí (§ 492 až § 496 ZŘS) - str. 174
§ 3 Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé - str. 178
§ 4 Výkon rozhodnutí ve věcech výživného (§ 511 až § 513 ZŘS) - str. 194
§ 5 Výkon rozhodnutí ve věcech ochranných opatření (§ 513a ZŘS) - str. 194
Část druhá Insolvenční řízení - str. 197
Oddíl A Insolvenční řízení obecně - str. 199
Kapitola 1 Základní pojmy a instituce - str. 199
Kapitola 2 Subjekty insolvenčního řízení - str. 228
Kapitola 3 Průběh insolvenčního řízení - str. 240
Kapitola 4 Majetková podstata a její správa - str. 268
Kapitola 5 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení - str. 281
Oddíl B Likvidační způsoby řešení úpadku - str. 293
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 293
Kapitola 2 Konkurs a nepatrný konkurs - str. 294
Kapitola 3 Zvláštní způsoby likvidačního řešení úpadku dlužníka - str. 311
Oddíl C Sanační způsoby řešení úpadku - str. 314
Kapitola 1 Obecný výklad - str. 314
Kapitola 2 Reorganizace - str. 329
Kapitola 3 Oddlužení - str. 346
Oddíl D Mezinárodní a evropské insolvenční právo - str. 372
Kapitola 1 Mezinárodní insolvenční právo - str. 372
Kapitola 2 Evropské insolvenční právo - str. 380
Literatura - str. 389
Věcný rejstřík - str. 393

Další nabídka k tématu

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývá účinnosti obrovská novela exekučního řádu (150 změn a doplnění), která přináší řadu novinek a zpřesnění dosavadní právní úpravy. Ke stejnému datu se také mění několik vyhlášek – postupy při výkonu exekuční činnosti, exekutorský tarif, centrální evidence exekucí. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.