Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s touto tématikou řešit, tak aby investor splnil požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek.

Příručka obsahuje právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací. Autoři rozebírají zákonné požadavky a metodická doporučení pro vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria. Dále jsou uvedeny podstatné aspekty smlouvy o dílo, které je třeba speciálně ve vztahu k metodě BIM upravit, a je rozebírána problematika použitelného software a kompatibility dat. V závěru se autoři věnují i tématu využití BIM pro opravy a rekonstrukce budov.

Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty: BEP (BIM Execution Plan), EIR (Employer’s Information Requirements), zadávací dokumentace a smlouva o dílo, které musí být správně mezi účastníky výstavbového projektu nastaveny.


autoři: Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 12. 2017, 132 stran
ISBN: 978-80-7502-285-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Poznámka úvodem - str. 8
Autoři - str. 8
Poděkování - str. 8
O autorech - str. 9
Předmluva - str. 11
1. Úvod  - str. 13
1.1 Komu je tato publikace určena? - str. 14
1.2 Co je a co není BIM? - str. 15
1.3 Kde jsme v rámci BIM? - str. 16
1.4 Co využívání BIM veřejným zadavatelům přinese? - str. 17
1.5 Kdy bude doba zralá na používání BIM? - str. 18
2. Fáze výstavbového projektu a možnosti přístupu k realizaci projektu  - str. 20
3. Projektová dokumentace - str. 24
3.1 Stupně projektové dokumentace - str. 24
3.2 Podrobnost BIM modelu - str. 25
3.3 Specifikace obsahu a úrovně podrobnosti - str. 27
3.4 Doporučení - str. 29
4. Software  - str. 30
5. Doporučený postup pro zadání veřejné zakázky - str. 33
5.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky - str. 34
5.2 Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky  - str. 35
5.3 Stanovení režimu veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení - str. 37
5.4 Stanovení podmínek kvalifikace  - str. 39
5.4.1 Základní způsobilost dodavatele - str. 40
5.4.2 Profesní způsobilost dodavatele - str. 41
5.4.3 Ekonomická kvalifikace - str. 44
5.4.4 Technická kvalifikace - str. 45
5.5 Uvedení částí zadávací dokumentace zpracovaných jinými osobami  - str. 53
5.6 Hodnocení nabídek - str. 54
5.6.1 Kritérium nejnižší nabídkové ceny - str. 56
5.6.2 Kritéria kvality - str. 57
5.7 Podmínky před uzavřením smlouvy - str. 62
5.8 Obchodní podmínky zadavatele - str. 63
5.8.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky (smlouvy) - str. 64
5.8.2 Požadavek na formát v souvislosti s metodikou BIM - str. 65
5.8.3 Úprava práv duševního vlastnictví - str. 67
5.8.4 Přílohy smlouvy - str. 68
6. Specifika při požadavku BIM - str. 69
6.1 Cíle a požadavky na model - str. 71
6.2 Výměna dat - str. 71
6.3 Správa a zabezpečení dat - str. 72
6.4 Zodpovědnost a role - str. 73
6.5 Koordinace a kontrola kolizí - str. 74
6.6 Předání projektu - str. 75
6.7 Využití dat pro správu budovy - str. 75
7. Příklady využití - str. 77
7.1 Analýzy - str. 79
7.2 Evidence informací - str. 79
7.3 Kontrola kolizí - str. 80
7.4 Koordinace  - str. 81
7.5 Plánování výstavby - str. 81
7.6 Vizualizace - str. 82
7.7 Výkaz výměr - str. 82
7.8 Správa budovy - str. 83
8. Principy, přínosy a nástrahy BIM - str. 85
8.1 Principy - str. 85
8.2 Přínosy - str. 86
8.3 Nástrahy - str. 87
9. Opravy a rekonstrukce budov - str. 89
9.1 Využití BIM pro opravy a rekonstrukce - str. 89
9.1.1 Laser sken a mračno bodů - str. 89
9.1.2 Koordinace a evidence informací - str. 91
9.2 Diagnostika stávajících konstrukcí  - str. 92
9.2.1 Shromáždění relevantních podkladů  - str. 93
9.2.2 Průzkum „in situ“ - str. 94
9.2.3 Laboratorní zkoušky - str. 94
9.2.4 Vyhodnocení  - str. 94
10. Kam směřuje vývoj? - str. 95
11. Zdroje a literatura - str. 97
11.1 Obecné - str. 97
11.2 Normy - str. 99
11.3 Legislativní dokumenty - str. 99
12. Zkratky - str. 100
Shrnutí - str. 102
Summary - str. 103
Přílohy a vzorové dokumenty - str. 104
Příloha č. 3 … Certifikovaný software - str. 104
Příloha č. 4 … Employer’s Information Requirements (EIR) - str. 107
Příloha č. 5 … BIM Execution Plan - str. 115

Další nabídka k tématu

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ... pokračování

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ... pokračování

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.