Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. 

Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem judikatury českých i evropských soudů a přehled souvisejících předpisů. 

Věříme, že se kniha stane pro právní praxi vyhledávaným zdrojem informací a názorů. 
Z předmluvy prof. Jiřího Malenovského:
Nakladatelství Leges přichází na knižní trh s komentářem k autorskému zákonu, jehož účelem je podat praktickou informaci profesionálům tohoto oboru, který v České republice vytváří normativní prostředí pro „pěstování kreativity“. 

Zvláštnosti autorského práva jsou početné. Většinu z nich pojmenovávají autoři na prvních desítkách stran: autorské právo bourá odvěké rozdělování práva na soukromé a veřejné, působí v podmínkách mnohdy hlubokých rozdílů v přístupu kontinentální a anglosaské doktríny, má výrazný ústavněprávní přesah a ovlivňuje tak výkon konkurujících si základních práv a svobod obrovských skupin osob. Klopýtá za překotným rozvojem informačních technologií, což vyvolává turbulence v jeho pojmech a institutech. Je nerozdělitelným celkem složeným z mnohostranných mezinárodních úmluv, z nichž některé se zrodily v dobách našich praprarodičů, četných recentních instrumentů unijního práva i národních právních předpisů.

Jinými slovy, práce s autorským zákonem vyžaduje od všech, kteří jej ve své praxi aplikují, škálu specifických znalostí, a to nejen právnických, teoretický nadhled a systémové myšlení. 

Autorský kolektiv čítá čtrnáct osobností. Způsoby i formy komentování jednotlivými spolutvůrci se pochopitelně nemálo liší. Pluralita v přístupech celému dílu neublíží. Naopak: navozuje komplementaritu mezi autory v případech, kdy se vyjadřují ke stejnému problému z různých úhlů pohledu, v různé míře abstrakce i v jinak definovaných souvislostech. 

autoři: Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 6. 2020, 864 stran
ISBN: 978-80-7502-391-9

Cena: 1 390 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 13
Úvod - str. 21
Foreword - str. 25
Část první Právo autorské a práva s ním související - str. 31
§ 1 Předmět úpravy - str. 31
Hlava I Právo autorské - str. 39
Díl 1 Předmět práva autorského - str. 39
§ 2 Autorské dílo - str. 39
§ 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu - str. 67
§ 4 Zveřejnění a vydání díla - str. 72
Díl 2 Autorství - str. 78
§ 5 Autor - str. 78
§ 6 Zákonná domněnka autorství - str. 79
§ 7 Anonym a pseudonym - str. 82
§ 8 Spoluautoři - str. 85
Díl 3 Vznik a obsah práva autorského - str. 95
Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 95
§ 9 Vznik práva autorského - str. 95
§ 10 Obsah práva autorského - str. 101
Oddíl 2 Osobnostní práva - str. 105
§ 11 - str. 105
Oddíl 3 Majetková práva - str. 115
Pododdíl 1 Práva dílo užít - str. 115
§ 12 Právo dílo užít - str. 115
§ 13 Rozmnožování - str. 123
§ 14 Rozšiřování - str. 129
§ 15 Pronájem - str. 137
§ 16 Půjčování - str. 140
§ 17 Vystavování - str. 143
Sdělování veřejnosti - str. 145
§ 18 Obecná ustanovení - str. 145
§ 19 Živé provozování a jeho přenos- str. 163
§ 20 Provozování ze záznamu a jeho přenos - str. 168
§ 21 Vysílání rozhlasem nebo televizí - str. 172
§ 22 Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání - str. 179
§ 23 Provozování rozhlasového či televizního vysílání - str. 185
Pododdíl 2 Jiná majetková práva - str. 224
§ 24 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého v224
§ 25 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu - str. 231
§ 25a Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla - str. 243
Oddíl 4 Společná ustanovení pro majetková práva - str. 245
§ 26 - str. 245
Oddíl 5 Trvání majetkových práv - str. 256
§ 27 - str. 256
Oddíl 6 Osiřelé dílo - str. 262
§ 27a - str. 262
§ 27b - str. 267
Oddíl 7 Volné dílo - str. 269
§ 28 - str. 269
Díl 4 Výjimky a omezení práva autorského - str. 270
Oddíl 1 Obecné ustanovení - str. 270
§ 29 - str. 270
Oddíl 2 Volná užití a zákonné licence - str. 290
§ 30 Volná užití - str. 290
§ 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad - str. 299
§ 30b Předvedení nebo oprava přístroje - str. 304
§ 31 Citace - str. 306
§ 32 Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje - str. 316
§ 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství - str. 319
§ 34 Úřední a zpravodajská licence - str. 324
§ 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního - str. 335
§ 36 Omezení práva autorského k dílu soubornému - str. 345
§ 37 Knihovní licence - str. 349
§ 37a Licence pro určitá užití osiřelého díla - str. 354
§ 38 Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením - str. 358
§ 38a Licence pro dočasné rozmnoženiny - str. 360
§ 38b Licence pro fotografickou podobiznu - str. 372
§ 38c Nepodstatné vedlejší užití díla - str. 374
§ 38d Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým - str. 377
§ 38e Licence pro sociální zařízení - str. 382
§ 38f Licence pro společné domovní antény - str. 385
§ 38g Licence pro karikaturu a parodii - str. 390
§ 39 Licence pro osoby se zdravotním postižením - str. 395
§ 39a Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení - str. 401
§ 39b Povinnosti oprávněného poskytovatele - str.  410
Díl 5 Ochrana práva autorského - str. 412
§ 40 - str. 412
§ 41 - str. 431
§ 42 - str. 437
§ 43 - str. 440
§ 44 - str. 449
§ 45 - str. 451
Díl 6 (zrušen) - str. 455
Díl 7 Zvláštní ustanovení o některých dílech - str. 456
§ 58 Zaměstnanecké dílo - str. 456
§ 59 Kolektivní dílo - str. 479
§ 60 Školní dílo - str. 489
§ 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo - str. 499
Dílo audiovizuální - str. 513
§ 62 Obecná ustanovení - str. 513
§ 63 Autor audiovizuálního díla - str. 518
§ 64 Díla audiovizuálně užitá - str. 522
Počítačové programy - str. 524
§ 65 Obecná ustanovení - str. 524
§ 66 Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu - str. 529
Hlava II Práva související s právem autorským - str. 541
Díl 1 Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - str. 541
§ 67 Umělecký výkon a výkonný umělec - str. 541
§ 68 Společný zástupce výkonných umělců - str. 543
§ 69 Obsah práva výkonného umělce - str. 543
§ 70 Osobnostní práva výkonného umělce - str. 544
§ 71 Majetková práva výkonného umělce - str. 545
§ 72 Úplatná zákonná licence - str. 546
§ 72a Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce - str. 548
§ 72b Opatření k vyvážení smluvních závazků - str. 548
§ 73 Trvání majetkových práv výkonného umělce - str. 549
§ 74 Použití úpravy hlavy I - str. 550
Díl 2 Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - str. 550
§ 75 Zvukový záznam a jeho výrobce - str. 550
§ 76 Obsah práva výrobce zvukového záznamu - str. 551
§ 76a Povinnosti výrobce zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou odměnou - str. 552
§ 77 Trvání práva výrobce zvukového záznamu - str. 553
§ 77a - str. 553
§ 78 Použití úpravy hlavy I - str. 554
Díl 3 Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - str. 554
§ 79 Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce - str. 554
§ 80 Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu - str. 555
§ 81 Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu - str. 556
§ 82 Použití úpravy hlavy I - str. 556
Díl 4 Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání - str. 557
§ 83 Vysílání a vysílatel - str. 557
§ 84 Obsah práva vysílatele - str. 559
§ 85 Trvání práva vysílatele - str. 563
§ 86 Použití úpravy hlavy I - str. 564
Díl 5 Právo nakladatele - str. 567
§ 87 - str. 567
Díl 6 Právo prvního zveřejnitele - str. 572
§ 87a - str. 572
Hlava III Zvláštní právo pořizovatele databáze - str. 75
§ 88 Vymezení pojmu - str. 575
§ 88a - str. 583
§ 89 Pořizovatel databáze - str. 591
§ 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze - str. 596
§ 91 Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze - str. 604
§ 92 Bezúplatné zákonné licence - str. 608
§ 93 Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi - str. 612
§ 94 Použití úpravy hlavy I - str. 613
Hlava IV Kolektivní správa- str. 616
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 616
§ 95 Kolektivní správa - str. 616
§ 95a Kolektivní správce - str. 19
Díl 2 Oprávnění ke kolektivní správě - str. 625
§ 96 Žádost o udělení oprávnění - str. 625
§ 96a Rozhodnutí o udělení oprávnění - str. 628
§ 96b Prokazování bezúhonnosti - str. 635
§ 96c Odnětí oprávnění - str. 637
Díl 3 Členství a organizační struktura kolektivního správce - str. 640
§ 96d Členství - str. 640
§ 96e Orgány kolektivního správce - str. 642
§ 96f Nejvyšší orgán - str. 643
§ 96g Člen vedení kolektivního správce - str. 646
§ 96h Kontrolní komise - str. 648
Díl 4 Výkon kolektivní správy - str. 649
Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 49
§ 97 - str. 649
§ 97a Závazky mezi kolektivním správcem a nositelem práv - str. 652
§ 97b Informace poskytované nositelům práv - str. 657
§ 97c Seznamy kolektivního správce - str. 658
Oddíl 2 Práva kolektivně spravovaná - str. 660
§ 97d Povinná kolektivní správa - str. 660
§ 97e Rozšířená kolektivní správa - str. 664
§ 97f Seznam děl na trhu nedostupných - str. 668
Oddíl 3 Závazky mezi kolektivními správci - str. 670
§ 97g Vzájemné pověření kolektivních správců při výkonu kolektivní správy - str. 670
§ 97h Společný zástupce kolektivních správců - str. 675
Oddíl 4 Uzavírání smluv s uživateli - str. 678
§ 98 - str. 678
§ 98a - str. 683
§ 98b - str. 686
§ 98c Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv - str. 687
§ 98d Omezení odpovědnosti uživatele - str. 691
Oddíl 5 Sazby odměn - str. 694
§ 98e Obecná ustanovení - str. 694
§ 98f Postup sjednávání některých sazebníků - str. 697
Oddíl 6 Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv - str. 701
§ 99 Obecná ustanovení - str. 701
§ 99a Pravidla pro investování příjmů - str. 704
§ 99b Srážky z příjmů - str. 705
Rozdělování a výplata příjmů - str. 707
§ 99c - str. 707
§ 99d - str. 711
§ 99e - str. 713
Oddíl 7 Transparentnost kolektivní správy - str. 715
§ 99f Informace poskytované veřejnosti - str. 715
§ 99g Výroční zpráva - str. 716
§ 99h Informace poskytované jinému kolektivnímu správci - str.  717
§ 99i Informace poskytované ministerstvu - str. 718
§ 99j Informace poskytované na vyžádání - str. 719
Oddíl 8 Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online - str. 721
§ 100 - str. 722
§ 100a Způsobilost k poskytování licencí - str. 736
§ 100b Smlouva mezi kolektivními správci o poskytování licencí - str. 743
§ 100c Povinnost na dožádání uzavřít smlouvu o poskytování licencí - str. 753
§ 100d Informační povinnosti - str. 762
§ 100e Poskytování informací o užití a fakturace - str. 769
§ 100f Výplata příjmů z výkonu práv - str. 779
§ 100g Výjimka pro rozhlasové a televizní vysílatele - str. 785
Oddíl 9 Postupy pro řešení sporů - str. 791
§ 101 Využití prostředníka - str. 791
§ 101a Seznam prostředníků - str. 793
§ 101b Rozhodnutí o zápisu do seznamu prostředníků - str. 795
§ 101c Hostující prostředník - str. 796
§ 101d Změny zapsaných údajů - str. 798
§ 101e Zrušení rozhodnutí o zápisu a vyškrtnutí ze seznamu prostředníků - str. 799
§ 101f Postup při využití prostředníka - str. 801
§ 101g Vyřizování stížností kolektivním správcem - str. 806
Díl 5 Dohled nad kolektivními správci - str. 807
§ 102 - str. 807
§ 102a Přeshraniční spolupráce orgánů dohledu - str. 808
Díl 6 Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany - str. 810
§ 103 - str. 810
Díl 7 Nezávislý správce práv - str. 817
§ 104 - str. 817
§ 104a - str. 818
§ 104b Seznam nezávislých správců práv - str. 818
Hlava V Souběh ochrany - str. 820
§ 105 - str. 820
Hlava VI Přestupky - str. 825
§ 105a Přestupky fyzických osob - str. 825
§ 105b Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 828
§ 105ba Přestupky kolektivních správců - str. 830
§ 105bb Přestupky nezávislých správců práv - str. 835
§ 105c Společná ustanovení k přestupkům - str. 836
§ 105d - str. 837
Hlava VII Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 838
§ 106 Ustanovení přechodná - str. 838
§ 107 Ustanovení závěrečná - str. 844
Část druhá Změna zákona o oceňování majetku - str. 851
§ 108 - str. 851
Část třetí (zrušena) - str. 852
Část čtvrtá (zrušena) - str. 852
Část pátá Změna živnostenského zákona - str. 852
§ 111 - str. 852
Část šestá Změna zákona o daních z příjmů- str. 853
§ 112 - str. 853
Část sedmá (zrušena) - str. 853
Část osmá Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných - str. 854
§ 114 - str. 854
Část devátá (zrušena) - str. 854
Část desátá Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání - str. 854
§ 116 - str. 854
Část jedenáctá Zrušovací ustanovení - str. 854
§ 117 - str. 854
Část dvanáctá Účinnost - str. 855
§ 118 - str. 855
Věcný rejstřík - str. 857

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Irena Holcová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evropským předpisům (např. směrnice o elektronickém obchodu apod.). ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.