Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evropským předpisům (např. směrnice o elektronickém obchodu apod.). Komentář obsahuje i výklad k vybraným národním souvisejícím předpisům a některým jejich ustanovením. 

Čtenář tak získává komplexní výklad k nejdůležitějším předpisům práva duševního vlastnictví ve vzájemných souvislostech. Nechybí ani pečlivě vybraná judikatura Soudního dvora Evropské unie a zajímavá judikatura jiných zahraničních soudů. 

Komentář je vhodný nejen pro odbornou veřejnost zabývající se právem duševního vlastnictví, ale i pro všechny, kteří se chtějí obeznámit se základními pojmy v tomto oboru.

autor: Irena Holcová a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 1692 stran
ISBN: 978-80-7598-049-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Autoři komentáře - str. V
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Úvodní slovo - str. XXIX
Úvod- str. XXXI
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským - str. 1
§ 1  Předmět úpravy - str. 1
§ 2–4 Hlava I Právo autorské- str. 50
§ 2–4 Díl 1 Předmět práva autorského - str. 50
§ 5–8 Díl 2 Autorství - str. 108
§ 9–28 Díl 3 Vznik a obsah práva autorského - str. 121
§ 29–39b Díl 4 Výjimky a omezení práva autorského - str. 293
§ 40–45 Díl 5 Ochrana práva autorského - str. 411
§ 46–57 Díl 6 zrušen - str. 436
§ 58–66 Díl 7 Zvláštní ustanovení o některých dílech - str. 451
§ 67–87a Hlava II Práva související s právem autorským - str. 570
§ 67–74 Díl 1 Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - str. 570
§ 75–78 Díl 2 Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - str.  601
§ 79–82 Díl 3 Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - str. 614
§ 83–86 Díl 4 Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání - str. 621
§ 87 Díl 5 Právo nakladatele - str. 627
§ 87a Díl 6 Právo prvního zveřejnitele - str. 629
§ 88–94 Hlava III Zvláštní právo pořizovatele databáze - str. 631
§ 95–104b Hlava IV Kolektivní správa - str. 653
§ 95–95a Díl 1 Obecná ustanovení - str. 653
§ 96–96c Díl 2 Oprávnění ke kolektivní správě - str. 660
§ 96d–96h Díl 3 Členství a organizační struktura kolektivního správce - str. 669
§ 97–101g Díl 4 Výkon kolektivní správy - str. 675
§ 102–102a Díl 5 Dohled nad kolektivními správci - str. 725
§ 103 Díl 6 Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany - str. 727
§ 104–104b Díl 7 Nezávislý správce práv - str. 730
§ 105 Hlava V Souběh ochrany - str. 735
§ 105a–105d Hlava VI Přestupky - str. 736
§ 106–115 Hlava VII Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 752
Mezinárodní smlouvy a autorské právo - str. 785
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Revidovaná úmluva bernská) - str. 791
Římská úmluva - str. 836
Dohoda TRIPS - str. 859
WCT (Smlouva o právu autorském) - str. 892
WPPT (Smlouva o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech) - str. 908
VÚA (Všeobecná úmluva o právu autorském) - str. 932
Protipirátská ženevská úmluva z roku 1971 - str. 948
Smlouva o založení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) - str. 954
Pekingská smlouva o audiovizuálních výkonech - str. 967
Marrakéšská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení - str. 978
Evropská unie a autorské právo - str. 993
Směrnice Rady 93/83/EHS - str. 1011
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES - str. 1026
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES - str. 1049
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES - str. 1056
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES - str. 1085
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES  - str. 1139
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES - str. 1155
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES - str. 1187
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES - str. 1214
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU - str. 1231
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES - str. 1240
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU - str. 1257
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU - str. 1278
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128  - str. 1336
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 - str. 1359
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564  - str. 1368
Související národní předpisy - str. 1389
Průmyslová práva  - str. 1389
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti - str. 1512
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství - str. 1540
Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury - str. 1556
Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn - str. 1566
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání - str. 1586
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - str. 1610
Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl - str. 1614
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  - str. 1616
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - str. 1620
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - str. 1638
Věcný rejstřík - str. 1639
O autorech - str. 1651

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.