Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evropským předpisům (např. směrnice o elektronickém obchodu apod.). Komentář obsahuje i výklad k vybraným národním souvisejícím předpisům a některým jejich ustanovením. 

Čtenář tak získává komplexní výklad k nejdůležitějším předpisům práva duševního vlastnictví ve vzájemných souvislostech. Nechybí ani pečlivě vybraná judikatura Soudního dvora Evropské unie a zajímavá judikatura jiných zahraničních soudů. 

Komentář je vhodný nejen pro odbornou veřejnost zabývající se právem duševního vlastnictví, ale i pro všechny, kteří se chtějí obeznámit se základními pojmy v tomto oboru.

autor: Irena Holcová a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 1692 stran
ISBN: 978-80-7598-049-6

Cena: 2 990 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři komentáře - str. V
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Úvodní slovo - str. XXIX
Úvod- str. XXXI
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským - str. 1
§ 1  Předmět úpravy - str. 1
§ 2–4 Hlava I Právo autorské- str. 50
§ 2–4 Díl 1 Předmět práva autorského - str. 50
§ 5–8 Díl 2 Autorství - str. 108
§ 9–28 Díl 3 Vznik a obsah práva autorského - str. 121
§ 29–39b Díl 4 Výjimky a omezení práva autorského - str. 293
§ 40–45 Díl 5 Ochrana práva autorského - str. 411
§ 46–57 Díl 6 zrušen - str. 436
§ 58–66 Díl 7 Zvláštní ustanovení o některých dílech - str. 451
§ 67–87a Hlava II Práva související s právem autorským - str. 570
§ 67–74 Díl 1 Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - str. 570
§ 75–78 Díl 2 Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - str.  601
§ 79–82 Díl 3 Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - str. 614
§ 83–86 Díl 4 Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání - str. 621
§ 87 Díl 5 Právo nakladatele - str. 627
§ 87a Díl 6 Právo prvního zveřejnitele - str. 629
§ 88–94 Hlava III Zvláštní právo pořizovatele databáze - str. 631
§ 95–104b Hlava IV Kolektivní správa - str. 653
§ 95–95a Díl 1 Obecná ustanovení - str. 653
§ 96–96c Díl 2 Oprávnění ke kolektivní správě - str. 660
§ 96d–96h Díl 3 Členství a organizační struktura kolektivního správce - str. 669
§ 97–101g Díl 4 Výkon kolektivní správy - str. 675
§ 102–102a Díl 5 Dohled nad kolektivními správci - str. 725
§ 103 Díl 6 Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany - str. 727
§ 104–104b Díl 7 Nezávislý správce práv - str. 730
§ 105 Hlava V Souběh ochrany - str. 735
§ 105a–105d Hlava VI Přestupky - str. 736
§ 106–115 Hlava VII Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 752
Mezinárodní smlouvy a autorské právo - str. 785
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Revidovaná úmluva bernská) - str. 791
Římská úmluva - str. 836
Dohoda TRIPS - str. 859
WCT (Smlouva o právu autorském) - str. 892
WPPT (Smlouva o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech) - str. 908
VÚA (Všeobecná úmluva o právu autorském) - str. 932
Protipirátská ženevská úmluva z roku 1971 - str. 948
Smlouva o založení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) - str. 954
Pekingská smlouva o audiovizuálních výkonech - str. 967
Marrakéšská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení - str. 978
Evropská unie a autorské právo - str. 993
Směrnice Rady 93/83/EHS - str. 1011
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES - str. 1026
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES - str. 1049
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES - str. 1056
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES - str. 1085
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES  - str. 1139
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES - str. 1155
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES - str. 1187
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES - str. 1214
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU - str. 1231
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES - str. 1240
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU - str. 1257
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU - str. 1278
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128  - str. 1336
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 - str. 1359
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564  - str. 1368
Související národní předpisy - str. 1389
Průmyslová práva  - str. 1389
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti - str. 1512
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství - str. 1540
Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury - str. 1556
Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn - str. 1566
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání - str. 1586
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - str. 1610
Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl - str. 1614
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie  - str. 1616
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - str. 1620
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - str. 1638
Věcný rejstřík - str. 1639
O autorech - str. 1651

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.