Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí jejich uplatňování v praxi.
Druhé vydání publikace zohledňuje recentní změny právní úpravy alternativních trestů a opatření, které podstatným způsobem zasáhly zejména úpravu odklonů v trestním řízení, trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací či peněžitého trestu. Autor provádí analýzu a kritické hodnocení všech těchto legislativních změn.
V první části knihy jsou vymezeny základní pojmy (probace, mediace, odklon v trestním řízení), na něž navazuje podrobný rozbor právní úpravy v novém trestním zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována právní úpravě sankcionování mladistvých. Tato část obsahuje i analýzu statistických údajů o využívání alternativních opatření v České republice. 
Výklad každého institutu je doplněn komparací české právní úpravy s některými zahraničními trestněprávními normami. S ohledem na příbuznost právních systémů autor zvolil jako komparandum úpravu rakouskou a slovenskou, částečně též německou a francouzskou.
Ve druhé části je analyzována činnost Probační a mediační služby, jejíž fungování je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivního výkonu alternativních trestů a opatření. Rozebrány jsou jednotlivé fáze jejího působení, od přípravy provedení trestu až po kontrolu jejich výkonu, s důrazem na hodnocení efektivity metod používaných probačními úředníky.
autor: Filip Ščerba; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2014, 464 stran
ISBN: 978-80-8757-693-9

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Alternativní opatření: účel, podstata, výhody. Restorativní justice - str. 19

1.1 Krize trestu odnětí svobody - str. 19

1.2 Alternativy k uvěznění - str. 21

1.3 Restorativní justice - nový přístup k trestnímu činu a k jeho řešení - str. 23

1.4 Probační služba jako nástroj alternativního sankcionování - str. 27

1.5 Sekundární sankcionování - str. 28

2. Systém alternativních opatření - str. 30

2.1 Kategorizace alternativních opatření - str. 30

2.2 Hodnocení systému alternativních opatření - str. 33

2.3 Systém alternativních opatření de lege ferenda - str. 37

3. Odklon v trestním řízení - str. 43

3.1 Obecná charakteristika - str. 43

3.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 61

3.3 Narovnání - str. 87

3.4 Odklony uplatňované ve zkráceném přípravném řízení - str. 104

3.5 Odklony uplatňované v řízení ve věcech mladistvých - str. 110

3.6 Slovenská právní úprava odklonů - str. 130

3.7 Rakouská právní úprava odklonů v trestním řízení - str. 147

4. Probace a její projevy v českém trestním právu - str. 176

4.1 Obecná charakteristika a znaky probace - str. 176

4.2 Probace v trestním zákoně z roku 1961 - str. 178

4.3 Probační instituty v novém trestním zákoníku - str. 179

4.4 Probace v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže - str. 182

4.5 Souhrn probačních institutů podle českého trestního práva - str. 186

4.6 Právní úprava dohledu podle trestního zákoníku - str. 188

5. Alternativy k potrestání - str. 192

5.1 Upuštění od potrestání - str. 193

5.2 Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem - str. 204

5.3 Alternativy k potrestání mladistvých pachatelů - str. 213

5.4 Slovenská právní úprava institutu upuštění od potrestání - str. 217

5.5 Rakouská právní úprava alternativ k potrestání - str. 221

6. Podmíněné odsouzení - str. 224

6.1 Právní povaha podmíněného odsouzení - str. 224

6.2 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody - str. 227

6.3 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem - str. 241

6.4 Slovenská právní úprava podmíněného odsouzení - str. 243

6.5 Rakouská právní úprava podmíněného prominutí trestu - str. 248

7. Peněžitý trest - str. 259

7.1 Právní úprava peněžitého testu podle trestního zákoníku - str. 260

7.2 Peněžité opatření jako sankce ukládaná mladistvým pachatelům - str. 281

7.3 Slovenská právní úprava peněžitého trestu - str. 284

7.4 Rakouská právní úprava peněžitého trestu - str. 287

8. Obecně prospěšné práce - str. 295

8.1 Trest obecně prospěšných prací v českém trestním právu - str. 295

8.2 Slovenská právní úprava trestu povinné práce - str. 325

9. Domácí vězení - str. 331

9.1 Trest domácího vězení v české právní úpravě - str. 332

9.2 Slovenská právní úprava trestu domácího vězení - str. 360

9.3 Rakouská právní úprava trestu domácího vězení - str. 365

10. Výchovná opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže - str. 373

10.1 Obecná charakteristika výchovných opatření - str. 374

10.2 Jednotlivé druhy výchovných opatření - str. 376

11. Probační a mediační služba České republiky - str. 387

11.1 Právní úprava činnosti Probační a mediační služby - str. 388

11.2 Metody činnosti Probační a mediační služby - str. 394

12. Analýza statistických údajů o využívání alternativních opatření - str. 420

12.1 Aplikace alternativních opatření v praxi od roku 1995 - str. 420

12.2 Aplikace alternativních opatření u vybraných trestných činů - str. 436

13. Shrnutí a návrhy del lege ferenda - str. 443

 

Další nabídka k tématu

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 280 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer, a. s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ...

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Martin Richter - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové ...

Cena: 755 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.