Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí jejich uplatňování v praxi.
Druhé vydání publikace zohledňuje recentní změny právní úpravy alternativních trestů a opatření, které podstatným způsobem zasáhly zejména úpravu odklonů v trestním řízení, trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací či peněžitého trestu. Autor provádí analýzu a kritické hodnocení všech těchto legislativních změn.
V první části knihy jsou vymezeny základní pojmy (probace, mediace, odklon v trestním řízení), na něž navazuje podrobný rozbor právní úpravy v novém trestním zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována právní úpravě sankcionování mladistvých. Tato část obsahuje i analýzu statistických údajů o využívání alternativních opatření v České republice. 
Výklad každého institutu je doplněn komparací české právní úpravy s některými zahraničními trestněprávními normami. S ohledem na příbuznost právních systémů autor zvolil jako komparandum úpravu rakouskou a slovenskou, částečně též německou a francouzskou.
Ve druhé části je analyzována činnost Probační a mediační služby, jejíž fungování je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivního výkonu alternativních trestů a opatření. Rozebrány jsou jednotlivé fáze jejího působení, od přípravy provedení trestu až po kontrolu jejich výkonu, s důrazem na hodnocení efektivity metod používaných probačními úředníky.
autor: Filip Ščerba vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2014, 464 stran
ISBN: 978-80-8757-693-9

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Alternativní opatření: účel, podstata, výhody. Restorativní justice - str. 19

1.1 Krize trestu odnětí svobody - str. 19

1.2 Alternativy k uvěznění - str. 21

1.3 Restorativní justice - nový přístup k trestnímu činu a k jeho řešení - str. 23

1.4 Probační služba jako nástroj alternativního sankcionování - str. 27

1.5 Sekundární sankcionování - str. 28

2. Systém alternativních opatření - str. 30

2.1 Kategorizace alternativních opatření - str. 30

2.2 Hodnocení systému alternativních opatření - str. 33

2.3 Systém alternativních opatření de lege ferenda - str. 37

3. Odklon v trestním řízení - str. 43

3.1 Obecná charakteristika - str. 43

3.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 61

3.3 Narovnání - str. 87

3.4 Odklony uplatňované ve zkráceném přípravném řízení - str. 104

3.5 Odklony uplatňované v řízení ve věcech mladistvých - str. 110

3.6 Slovenská právní úprava odklonů - str. 130

3.7 Rakouská právní úprava odklonů v trestním řízení - str. 147

4. Probace a její projevy v českém trestním právu - str. 176

4.1 Obecná charakteristika a znaky probace - str. 176

4.2 Probace v trestním zákoně z roku 1961 - str. 178

4.3 Probační instituty v novém trestním zákoníku - str. 179

4.4 Probace v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže - str. 182

4.5 Souhrn probačních institutů podle českého trestního práva - str. 186

4.6 Právní úprava dohledu podle trestního zákoníku - str. 188

5. Alternativy k potrestání - str. 192

5.1 Upuštění od potrestání - str. 193

5.2 Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem - str. 204

5.3 Alternativy k potrestání mladistvých pachatelů - str. 213

5.4 Slovenská právní úprava institutu upuštění od potrestání - str. 217

5.5 Rakouská právní úprava alternativ k potrestání - str. 221

6. Podmíněné odsouzení - str. 224

6.1 Právní povaha podmíněného odsouzení - str. 224

6.2 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody - str. 227

6.3 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem - str. 241

6.4 Slovenská právní úprava podmíněného odsouzení - str. 243

6.5 Rakouská právní úprava podmíněného prominutí trestu - str. 248

7. Peněžitý trest - str. 259

7.1 Právní úprava peněžitého testu podle trestního zákoníku - str. 260

7.2 Peněžité opatření jako sankce ukládaná mladistvým pachatelům - str. 281

7.3 Slovenská právní úprava peněžitého trestu - str. 284

7.4 Rakouská právní úprava peněžitého trestu - str. 287

8. Obecně prospěšné práce - str. 295

8.1 Trest obecně prospěšných prací v českém trestním právu - str. 295

8.2 Slovenská právní úprava trestu povinné práce - str. 325

9. Domácí vězení - str. 331

9.1 Trest domácího vězení v české právní úpravě - str. 332

9.2 Slovenská právní úprava trestu domácího vězení - str. 360

9.3 Rakouská právní úprava trestu domácího vězení - str. 365

10. Výchovná opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže - str. 373

10.1 Obecná charakteristika výchovných opatření - str. 374

10.2 Jednotlivé druhy výchovných opatření - str. 376

11. Probační a mediační služba České republiky - str. 387

11.1 Právní úprava činnosti Probační a mediační služby - str. 388

11.2 Metody činnosti Probační a mediační služby - str. 394

12. Analýza statistických údajů o využívání alternativních opatření - str. 420

12.1 Aplikace alternativních opatření v praxi od roku 1995 - str. 420

12.2 Aplikace alternativních opatření u vybraných trestných činů - str. 436

13. Shrnutí a návrhy del lege ferenda - str. 443

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.