Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí jejich uplatňování v praxi.
Druhé vydání publikace zohledňuje recentní změny právní úpravy alternativních trestů a opatření, které podstatným způsobem zasáhly zejména úpravu odklonů v trestním řízení, trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací či peněžitého trestu. Autor provádí analýzu a kritické hodnocení všech těchto legislativních změn.
V první části knihy jsou vymezeny základní pojmy (probace, mediace, odklon v trestním řízení), na něž navazuje podrobný rozbor právní úpravy v novém trestním zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována právní úpravě sankcionování mladistvých. Tato část obsahuje i analýzu statistických údajů o využívání alternativních opatření v České republice. 
Výklad každého institutu je doplněn komparací české právní úpravy s některými zahraničními trestněprávními normami. S ohledem na příbuznost právních systémů autor zvolil jako komparandum úpravu rakouskou a slovenskou, částečně též německou a francouzskou.
Ve druhé části je analyzována činnost Probační a mediační služby, jejíž fungování je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivního výkonu alternativních trestů a opatření. Rozebrány jsou jednotlivé fáze jejího působení, od přípravy provedení trestu až po kontrolu jejich výkonu, s důrazem na hodnocení efektivity metod používaných probačními úředníky.
autor: Filip Ščerba vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2014, 464 stran
ISBN: 978-80-8757-693-9

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Alternativní opatření: účel, podstata, výhody. Restorativní justice - str. 19

1.1 Krize trestu odnětí svobody - str. 19

1.2 Alternativy k uvěznění - str. 21

1.3 Restorativní justice - nový přístup k trestnímu činu a k jeho řešení - str. 23

1.4 Probační služba jako nástroj alternativního sankcionování - str. 27

1.5 Sekundární sankcionování - str. 28

2. Systém alternativních opatření - str. 30

2.1 Kategorizace alternativních opatření - str. 30

2.2 Hodnocení systému alternativních opatření - str. 33

2.3 Systém alternativních opatření de lege ferenda - str. 37

3. Odklon v trestním řízení - str. 43

3.1 Obecná charakteristika - str. 43

3.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 61

3.3 Narovnání - str. 87

3.4 Odklony uplatňované ve zkráceném přípravném řízení - str. 104

3.5 Odklony uplatňované v řízení ve věcech mladistvých - str. 110

3.6 Slovenská právní úprava odklonů - str. 130

3.7 Rakouská právní úprava odklonů v trestním řízení - str. 147

4. Probace a její projevy v českém trestním právu - str. 176

4.1 Obecná charakteristika a znaky probace - str. 176

4.2 Probace v trestním zákoně z roku 1961 - str. 178

4.3 Probační instituty v novém trestním zákoníku - str. 179

4.4 Probace v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže - str. 182

4.5 Souhrn probačních institutů podle českého trestního práva - str. 186

4.6 Právní úprava dohledu podle trestního zákoníku - str. 188

5. Alternativy k potrestání - str. 192

5.1 Upuštění od potrestání - str. 193

5.2 Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem - str. 204

5.3 Alternativy k potrestání mladistvých pachatelů - str. 213

5.4 Slovenská právní úprava institutu upuštění od potrestání - str. 217

5.5 Rakouská právní úprava alternativ k potrestání - str. 221

6. Podmíněné odsouzení - str. 224

6.1 Právní povaha podmíněného odsouzení - str. 224

6.2 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody - str. 227

6.3 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem - str. 241

6.4 Slovenská právní úprava podmíněného odsouzení - str. 243

6.5 Rakouská právní úprava podmíněného prominutí trestu - str. 248

7. Peněžitý trest - str. 259

7.1 Právní úprava peněžitého testu podle trestního zákoníku - str. 260

7.2 Peněžité opatření jako sankce ukládaná mladistvým pachatelům - str. 281

7.3 Slovenská právní úprava peněžitého trestu - str. 284

7.4 Rakouská právní úprava peněžitého trestu - str. 287

8. Obecně prospěšné práce - str. 295

8.1 Trest obecně prospěšných prací v českém trestním právu - str. 295

8.2 Slovenská právní úprava trestu povinné práce - str. 325

9. Domácí vězení - str. 331

9.1 Trest domácího vězení v české právní úpravě - str. 332

9.2 Slovenská právní úprava trestu domácího vězení - str. 360

9.3 Rakouská právní úprava trestu domácího vězení - str. 365

10. Výchovná opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže - str. 373

10.1 Obecná charakteristika výchovných opatření - str. 374

10.2 Jednotlivé druhy výchovných opatření - str. 376

11. Probační a mediační služba České republiky - str. 387

11.1 Právní úprava činnosti Probační a mediační služby - str. 388

11.2 Metody činnosti Probační a mediační služby - str. 394

12. Analýza statistických údajů o využívání alternativních opatření - str. 420

12.1 Aplikace alternativních opatření v praxi od roku 1995 - str. 420

12.2 Aplikace alternativních opatření u vybraných trestných činů - str. 436

13. Shrnutí a návrhy del lege ferenda - str. 443

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastaly také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.