Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu.

Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah knihy ukazuje na široký záběr. Část první se věnuje akcionářským dohodám všeobecně, část druhá se zabývá akcionářskými dohodami a převody účasti na společnosti, následuje část třetí, v níž jsou obsaženy kapitoly zaměřené na vztah akcionářských dohod a správu a řízení obchodních společností. Závěrečná část pak čtenářům přibližuje právní úpravu akcionářských dohod v Polsku, Nizozemsku, Anglii či Německu.

Cílem publikace je pokusit se do právního prostředí přinést ucelenější pohled na jev, který většina odborné veřejnosti běžné zná a v praxi používá, ale který zatím nenašel komplexnější ukotvení a neprošel diskurzem.


autoři: Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 10. 2017, 320 stran
ISBN: 978-80-7552-784-4

Cena: 440 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autorství publikace / Autorstvo publikácie - str. V
O autorech / O autoroch - str. XV
Seznam zkratek / Zoznam skratiek - str. XXIII
Předmluva / Predhovor - str. XXV
I. VŠEOBECNÁ ČÁST / VŠEOBECNÁ ČASŤ
Kapitola 1 Dohody medzi spoločníkmi (akcionárske dohody) - str. 3
1.1 Dohody medzi spoločníkmi, akcionárske dohody a ich vzťah ku korporačným dokumentom - str. 3
1.2 Právna úprava dohôd medzi spoločníkmi, § 66c slovenského OBZ - str. 5
1.3 Dôvody uzavretia dohody spoločníkov, výhody a nevýhody - str. 7
1.4 Dva alebo tri svety? Dohoda medzi spoločníkmi a jej vplyv na rozdielne záujmy v rámci korporácie - str. 7 1.5 Rozdiely medzi spoločenskou zmluvou (stanovami) a dohodou medzi spoločníkmi - str. 11
1.5.1 Odlišné obsahové a formálne požiadavky na korporačnú a nekorporačnú úpravu - str. 12
1.5.2 Rozsah subjektov viazaných dohodou medzi spoločníkmi a spoločenskou zmluvou (stanovami) - str. 15 1.5.3 Rozdielny mechanizmus zmeny korporačnej a nekorporačnej  úpravy - str. 18
1.5.4 Rozdielny mechanizmus zabezpečenia a presadzovania nárokov  a ich ochrany, následky porušenia - str. 19
1.5.5 Možnosť ukončenia - str. 20
1.5.6 Výklad dokumentov - str. 21
1.5.7 Osud dohody medzi spoločníkmi pri premenách obchodných spoločností - str. 24
1.5.8 Osud dohody spoločníkov v konkurze (insolvencii) spoločnosti - str. 24
1.6 Kolízia dohody medzi spoločníkmi a spoločenskej zmluvy (stanovami)  alebo iného korporačného aktu, prieniky medzi svetmi - str. 25
1.6.1 Rozpor medzi spoločenskou zmluvou (stanovami) a dohodou  medzi spoločníkmi - str. 26
1.6.2 Vplyv dohody medzi spoločníkmi na zmenu spoločenskej  zmluvy (stanov), dohoda o budúcej zmene spoločenskej zmluvy, prelomenie stanov - str. 27
1.6.3 Rozpor medzi uznesením valného zhromaždenia a dohodou  medzi spoločníkmi - str. 29
1.6.4 Neplatné rozhodnutie valného zhromaždenia (spoločníkov)  ako platná dohoda medzi spoločníkmi? - str. 31 1.7 Obsah dohody medzi spoločníkmi - str. 31
1.8 Dohody medzi spoločníkmi ako nástroj riadenia a správy obchodnej spoločnosti - str. 34
1.8.1 Dohody o určitom výkone hlasovacích práv - str. 34
1.8.2 Dohody o obsadzovaní orgánov (nominačné dohody) - str. 37
1.8.3 Dohody o podiele na zisku alebo iných plneniach v prospech spoločníkov - str. 38
1.8.4 Dohody medzi spoločníkmi o financovaní spoločnosti  spoločníkmi - str. 39
1.9 Dohody medzi spoločníkmi súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti - str. 41
1.9.1 Dojednania týkajúce sa prevodov účasti na spoločnosti  v spoločenskej zmluve (stanovách) - str. 41
1.9.2 Dojednania týkajúce sa prevodov účasti na spoločnosti  v dohode medzi spoločníkmi - str. 44
1.9.3 Význam dohody medzi spoločníkmi ako vlastnosti účasti na spoločnosti na zodpovednosť za vady tejto účasti 45 1.9.4 Kolízie medzi dohodami spoločníkov súvisiacimi s prevodom  účasti na spoločnosti a prípustným obsahom spoločenskej zmluvy - str. 46
1.10 Dohody medzi spoločníkmi regulujúce presadzovanie práv a povinností a riešenie sporov - str. 47
Kapitola 2  Akcionářské dohody v praxi v České republice- str.  49
2.1 Vymezení akcionářských dohod - str. 49
2.2 Akcionářské dohody a české pozitivní právo: obecné limity - str. 50
2.3 Smluvní strany akcionářských dohod - str. 52
2.3.1 Akcionáři - str. 52
2.3.2 „Cílová“ společnost - str. 53
2.3.3 Členové orgánů - str. 54
2.4 Vztah práv a povinností ze stanov a z akcionářských dohod - str. 54
2.5 Akcionářské dohody jako nástroj modifikace práv akcionářů - str. 55
2.6 Akcionářské dohody týkající se corporate governance - str. 58
2.7 Závěr - str. 61
Kapitola 3  Dohody společníků v judikatuře Nejvyššího soudu  České republiky - str. 63
3.1 Dohody o předkupním právu - str. 63
3.2 Dohody o výkonu hlasovacích práv - str. 67
3.3 Dohody o vypořádání při zániku účasti ve společnosti- str.  67
3.4 Nesení ztráty společnosti - str. 72
3.5 Dohody týkající se podílu na zisku - str. 74
Kapitola 4  Dohody spoločníkov a akcionárov: Podpora alebo  limitácia súkromnej autonómie v modelových úpravách? - str. 75
4.1 Úvod - str. 75
4.2 UNCITRAL – Draft model law in a simplified business entity  (UNCITRAL – SBA) - str. 77
4.3 Revised Model Business Corporation Act (RMBCA) - str. 78
4.4 Modelový zákon na Zjednodušenú akciovú spoločnosť – Proposed OAS Model Act on Simplified Stock Corporation (Modelový zákon na ZAS) - str. 80
4.5 European Model Companies Act (EMCA) - str. 81
4.6 Modelové úpravy – podpora alebo limitácia súkromnej autonómie? - str. 82
Kapitola 5 Akcionářské dohody na pomezí smluvního  a soutěžního práva - str. 85
5.1 Úvodem - str. 85
5.2 Kontrolní vliv - str. 89
5.3 Dohody o hlasovacích právech a minoritní účast na společnosti  jako forma spojení? - str. 94
5.4 Zakázané akcionářské protisoutěžní dohody - str. 98
5.5 Závěrem - str. 101
Kapitola 6  Akcionářské dohody a smlouvy o převodu podílu  z pohledu mezinárodního práva soukromého - str. 103
6.1 Úvod: akcionářské dohody a mezinárodní právo soukromé - str. 103
6.2 Akcionářské dohody: na pomezí mezi obligačním a osobním statutem - str. 104
6.2.1 Rozdělení působnosti mezi Nařízení Řím I  a zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 106
6.3 Volba práva a její limity - str. 111
6.4 Řešení kolizí - str. 113
6.5 Nejvyšší soud ČR a volba práva ve smlouvě o převodu podílu - str. 115
6.6 Volba způsobu řešení sporů - str. 117
6.7 Uznání a výkon rozhodnutí týkajících se akcionářských dohod - str. 118
6.8 Závěr - str. 119
Kapitola 7 Riešenie sporov a korporátna arbitráž - str. 121
7.1 Spory o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia - str. 122
7.2 Spory o povinnosť previesť obchodný podiel, resp. akcie - str. 124
7.3 Výkon dohody o zrušení obchodnej spoločnosti - str. 127
7.4 Záver - str. 128
II. AKCIONÁŘSKÉ DOHODY A PŘEVODY ÚČASTI  NA SPOLEČNOSTI / AKCIONÁRSKE DOHODY A PREVODY ÚČASTI NA SPOLOČNOSTI
Kapitola 8 Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) a postavenie povinného akcionára - str. 131
8.1 Normatívne zakotvenie drag-along práva v slovenskom právnom  poriadku - str. 131
8.2 Vybrané aspekty drag-along práva s dopadmi na postavenie povinného akcionára - str. 132
8.2.1 Pojem „tretia osoba“ a potenciálne možnosti zneužitia  drag-along práva - str. 133
8.2.1.1 Prípad McCausland v Surfing Hardware International Holdings Pty Ltd - str. 134
8.2.1.2 Spriaznenosť a riziko zneužitia drag-along práva v slovenskom právnom poriadku 1- str. 35
8.2.2 Zákonná požiadavka kontrahovania za rovnakých podmienok - str. 137
8.3 Záver - str. 141
Kapitola 9 Doložka CWP (Case Winning Premium)  ve smlouvách o převodech akcií a její vliv na správu  a řízení akciové společnosti 143
III. AKCIONÁŘSKÉ DOHODY A SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ / AKCIONÁRSKE DOHODY A SPRÁVA  A RIADENIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Kapitola 10  Vztah akcionářských dohod k řízení společnosti,  koncernové aspekty a „orgány akcionářů“ - str. 153
10.1 Metastatutární akcionářské dohody - str. 154
10.2 Dohody o výkonu hlasovacích práv - str. 157
10.3 Dohoda o jiném způsobu ovlivnění společnosti - str. 160
10.4 „Orgány akcionářů“ s řídící působností? - str. 162
Kapitola 11 Dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 169
11.1 Vymedzenie problematiky - str. 169
11.2 Dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 176
11.3 Predmet dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 180
11.4 Forma dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 182
11.5 Strany dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 184
11.6 Obsah dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 185
11.7 Zabezpečenie záväzkov z dohody o obsadení orgánov obchodnej  spoločnosti - str. 187
11.8 Zmena dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 187
11.9 Zánik dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 188
11.9.1 Zánik dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti  splnením - str. 188
11.9.2 Iné spôsoby zániku dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti  - str. 189
11.9.2.1 Odstúpenie od zmluvy - str. 189
11.9.2.2 Splynutie - str. 190
11.9.2.3 Dodatočná nemožnosť plnenia - str. 191
11.9.2.4 Zmarenie účelu zmluvy - str. 192
11.9.2.5 Ďalšie spôsoby zániku záväzku - str. 192
11.10 Zodpovednosť za porušenie záväzkov z dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti - str. 192
11.11 Nekalé praktiky pri dohodách o obsadení orgánov obchodnej  spoločnosti - str. 193
11.12 Záver - str. 194
Kapitola 12 Dohody spoločníkov pri fúziách obchodných  spoločností - str. 195
12.1 Dohoda spoločníkov (akcionárov) o podpore zrušenia spoločnosti  zlúčením s inou obchodnou spoločnosťou - str. 198
12.2 Predmet dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia  spoločnosti s inou obchodnou spoločnosťou - str. 198
12.3 Forma dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 199
12.4 Strany dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 199
12.5 Obsah dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 200
12.6 Zánik dohody spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou - str. 200
12.7 Limity dohôd spoločníkov (akcionárov) o podpore zlúčenia s inou obchodnou spoločnosťou vyplývajúce zo zákazu zneužitia práva - str. 201
IV. AKCIONÁŘSKÉ DOHODY: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE /  AKCIONÁRSKE DOHODY: ZAHRANIČNÉ INŠPIRÁCIE
Kapitola 13 Akcionárske dohody o výkone hlasovacích práv  v poľskom práve - str. 205
13.1 Úvod - str. 205
13.2 Hlasovacie práva akcionárov podľa poľského práva - str. 205
13.3 Hlasovanie na základe zastúpenia - str. 207
13.4 Hlasovacie práva záložného veriteľa a užívateľa - str. 209
13.5 Akcionárske dohody o hlasovacích právach (o výkone hlasovacích práv) - str. 211
13.6 Zodpovednosť - str. 213
13.7 Záver - str. 213
Kapitola 14 Právna úprava dohody obmedzujúcej prevod akcií v poľskom práve - str. 215
14.1 Úvodné poznámky - str. 215
14.2 Právna povaha dohody obmedzujúcej prevod akcií - str. 217
14.3 Rozsah aplikovania obmedzení prevodu akcie určených v akcionárskej dohode - str. 219
14.4 Trvanie akcionárskej dohody- str.  221
14.5 Právne následky prevodu akcie napriek ustanoveniam dohody  obmedzujúcej prevod akcie - str. 223
14.6 Záverečné poznámky - str. 224
Kapitola 15 Akcionárske dohody v holandskom práve:  Vplyv akcionárských dohôd na správu a riadenie spoločností - str. 227
15.1 Úvod - str. - str. 227
15.2 Môže byť predmetom úpravy zmluvy spôsob výkonu hlasovacích  práv a iných práv alebo oprávnení? - str. - str. 228
15.3 Kogentná povaha práva obchodných spoločností a platnosť  akcionárskych dohôd podľa holandského práva 2- str. 32
15.4 Obmedzenia prípustnosti akcionárskych dohôd - str. 236
15.5 Akcionárske dohody a správa a riadenie obchodných spoločností (corporate governance) - str. 242
15.5.1 Účinky akcionárskych dohôd medzi akcionármi - str. 242
15.5.2 Účinky akcionárskych dohôd na spoločnosť  (alebo na jej orgány)?- str.  243
15.5.3 Záujem spoločnosti a záujem spoluakcionárov ako korekčný moment? - str. 246
15.6 Záver - str. 248
Kapitola 16 Akcionárske dohody v anglickom práve - str. 251
16.1 Úvod - str. 251
16.2 Stanovy vs. akcionárske dohody - str. 252
16.3 Zmluvný charakter stanov obchodnej spoločnosti - str. 253
16.4 Akcionárska dohoda ako korporačný akt - str. 255
16.5 Akcionárske dohody ako prostriedok regulácie práv a povinností medzi akcionármi - str.  256
16.6 Účinky akcionárskej dohody voči obchodnej spoločnosti - str. 258
16.7 Ukončenie zmluvného vzťahu založeného akcionárskou dohodou - str. 261
16.8 Nároky akcionárov pri porušení ustanovení akcionárskej dohody - str. 262
16.9 Vzorové akcionárske dohody ako inšpirácia pre korporačnú prax - str. 263
16.10 Záver - str. 264
Kapitola 17 Akcionárske dohody v nemeckom práve - str. 265
17.1 Úvod - str. 265
17.2 Normatívny status quo - str. 265
17.3 Druhy dohôd medzi spoločníkmi - str. 266
17.3.1 Dohody medzi spoločníkmi o výkone hlasovacích práv - str. 266
17.3.2 Dohody medzi spoločníkmi o prevode účasti na spoločnosti - str. 267
17.3.3 Dohody medzi spoločníkmi o štruktúre spoločnosti - str. 267
17.4 Všeobecná prípustnosť a výnimky - str.  268
17.5 Presadzovanie (výkon) platných dohôd medzi spoločníkmi - str. 269
17.5.1 Dohody medzi spoločníkmi o výkone hlasovacieho práva - str. 269
17.5.2 Dohody medzi spoločníkmi o prevode účasti  na spoločnosti a o štruktúre spoločnosti- str.  271
17.6 Právne následky neplatných dohôd medzi spoločníkmi - str. 271
17.6.1 Dohoda medzi spoločníkmi o výkone hlasovacieho práva - str. 271
17.6.2 Dohoda medzi spoločníkmi o prevode účasti  na spoločnosť a o štruktúre spoločnosti - str. 271
17.7 Zhrnutie - str. 272
Závěr / Záver - str. 273
Seznam literatury / Zoznam literatúry - str. 277
Věcný rejstřík / Vecný register - str. 286

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.