Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní změna, obsahuje publikace řadu informací, které vycházejí z dlouhodobé praxe autorů.

Novinky v tomto vydání
V jednotlivých kapitolách publikace jsou popsány platné zásady i používané účetní metody doplněné příklady z praxe. Vzhledem k období, ve kterém se nacházíme (invaze na Ukrajinu), je zdůrazněna i zásada nepřetržitého fungování účetní jednotky a její vliv jak na vedení účetnictví, tak i na správné sestavení účetní závěrky.

Čtenář v publikaci nalezne také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny daňových zákonů, a to nejen pro rok 2023, ale vzhledem k datu vydání této publikace i na změny daňových zákonů v roce 2022, jako např. upozornění na významnou novelu daně silniční nebo speciálního zákona upravujícího daňovou problematiku darů.

Kniha je doplněna rovněž o základní informace týkající se tzv. povinných osob, mezi které patří nejen auditoři a daňoví poradci, ale též účetní. Jedná se o povinnosti stanovené zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Podrobněji k obsahu publikace
Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví), v nichž jsou zdůrazněny zásady a metody vyplývající z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, i z českých účetních standardů pro podnikatele. Kapitoly jsou doplněny rovněž o příklady vycházející z jednotlivých interpretací Národní účetní rady.

Autorský kolektiv
Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu, proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich praxe. Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým usnadní orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale užitečné rady zde najdou i zkušení účetní, a to jak v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, tak i v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.

autoři: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, 440 stran
ISBN: 978-80-7554-384-4

Cena: 799 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 11
1.1 Právní rámec účetnictví a české účetní standardy - str. 12
1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví - str. 12
1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví - str. 25
1.1.3 České účetní standardy - str. 28
1.1.4 Obecné zásady pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky - str. 30
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.2.1 Subjekt účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.3.1 Účetní záznam - str. 34
1.3.1.1 Účetní doklad - str. 35
1.3.1.2 Účetní zápis - str. 37
1.3.1.3 Účetní knihy - str. 37
1.3.1.4 Opravy nebo doplnění účetních záznamů - str. 39
1.3.2 Směrná účtová osnova - str. 41
1.3.3 Vnitropodnikové účetnictví - str. 42
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 45
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 56
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení - str. 58
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení z hlediska účetních předpisů - str. 58
2.1.2 Nehmotný majetek – vymezení z hlediska zákona o daních z příjmů - str. 61
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení - str. 62
2.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení z hlediska účetních předpisů - str. 62
2.2.2 Hmotný majetek – vymezení z hlediska zákona o daních z příjmů - str. 65
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 67
2.3.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 68
2.3.2 Zařazení dlouhodobého majetku do užívání - str. 76
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku – technické zhodnocení - str. 77
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 83
2.5.1 Účetní odpisy - str. 83
2.5.2 Daňové odpisy - str. 88
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 112
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 115
2.7.1 Nájem a pacht, který není finančním leasingem - str. 115
2.7.2 Finanční leasing - str. 118
2.7.3 Účetní pohled na finanční leasing- str. 132
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce- str. 134
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku- str. 136
2.9.1 Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku - str. 136
2.9.2 Rezervy na opravy dlouhodobého majetku – ostatní - str. 146
3. ZÁSOBY - str. 149
3.1 Zásoby – vymezení - str. 150
3.1.1 Zásoby nakupované - str. 150
3.1.1.1 Materiál - str. 150
3.1.1.2 Zboží - str. 150
3.1.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 151
3.1.2.1 Nedokončená výroba - str. 151
3.1.2.2 Polotovary vlastní výroby - str. 151
3.1.2.3 Hotové výrobky - str. 151
3.1.3 Zvířata - str. 151
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 152
3.2.1 Pořizovací cena - str. 152
3.2.1.1 Využití kalkulačních účtů - str. 153
3.2.1.2 Rozdělení cenotvorných složek pořizovací ceny zásob na analytické účty - str. 153
3.2.1.3 Pevná cena - str. 154
3.2.2 Vlastní náklady - str. 155
3.2.3 Reprodukční pořizovací cena - str. 155
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 156
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 160
3.4.1 Metoda váženého aritmetického průměru - str. 160
3.4.2 Metoda FIFO - str. 161
3.4.3 Pevná cena - str. 162
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 163
3.5.1 Nedokončená výroba - str. 164
3.5.2 Hotové výrobky a polotovary vlastní výroby - str. 166
3.5.3 Aktivace materiálu - str. 168
3.5.4 Účtování o zvířatech - str. 169
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 170
3.6.1 Zásoby na cestě - str. 170
3.6.2 Nevyfakturované dodávky zásob - str. 170
3.7 Inventarizace zásob - str. 171
3.7.1 Inventarizační rozdíly - str. 172
3.7.2 Opravná položka k zásobám - str. 175
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 177
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 179
3.9.1 Bonus - str. 179
3.9.2 Skonto - str. 180
3.10 Komisní prodej- str. 181
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 182
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 185
4. Cenné papíry - str. 189
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 190
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 192
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 193
4.3.1 Reálná hodnota - str. 193
4.3.2 Ocenění ekvivalenční metodou - str. 194
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 195
4.4.1 Vymezení a klasifikace - str. 195
4.4.2 Oceňování k rozvahovému dni - str. 195
4.5 Podíly a akcie - str. 197
4.5.1 Vymezení a klasifikace - str. 197
4.5.2 Oceňování k rozvahovému dni - str. 199
4.5.3 Výnosy z majetkových účastí - str.  201
4.6 Majetkové cenné papíry k obchodování - str. 202
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 203
4.7.1 Trvalé snížení hodnoty - str. 204
4.8 Vlastní akcie - str. 205
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 206
4.9.1 Oceňování nabytých cenných papírů - str. 206
4.9.2 Kurzové rozdíly k rozvahovému dni - str. 207
4.9.3 Oceňování k rozvahovému dni včetně kurzových rozdílů - str. 207
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 209
4.11 Inventarizace - str. 210
4.12 Změna metody oceňování cenných papírů – začátek nebo ukončení oceňování reálnou hodnotou - str. 212
4.12.1 Změna v kategorii účetních jednotek - str. 212
4.12.2 Příklady na přechod z mikro účetních jednotek do malých účetních jednotek - str. 213
5. Finanční majetek - str. 215
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 216
5.2 Valutová pokladna - str. 218
5.2.1 Použití kurzu k okamžiku pohybu peněz - str. 219
5.2.2 Přepočet valut ke konci účetního období - str. 220
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 220
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 222
6. Zúčtovací vztahy - str. 225
6.1 Pohledávky - str. 226
6.1.1 Pohledávky z obchodních vztahů - str. 226
6.1.2 Oceňování pohledávek - str. 226
6.1.3 Poskytnuté zálohy - str. 227
6.1.4 Pohledávky v cizích měnách - str. 228
6.1.5 Postoupení pohledávek - str. 230
6.1.6 Zápočet pohledávek - str. 236
6.1.7 Vytváření opravných položek k pohledávkám - str. 236
6.1.7.1 Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 ZoR) - str. 237
6.1.7.2 Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 (§ 8a ZoR) - str. 238
6.1.7.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo (§ 8b ZoR) - str. 238
6.1.7.4 Zákonné opravné položky k „drobným“ pohledávkám (§ 8c ZoR) - str.  239
6.1.7.5 Účetní opravné položky - str. 239
6.1.7.6 Účtování opravných položek - str. 240
6.1.8 Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám - str. 243
6.1.9 Promlčení a odpis tuzemských pohledávek - str. 243
6.1.10 Odpis cizoměnových pohledávek- str. 244
6.1.11 Pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení - str. 245
6.1.12 Vykazování pohledávek v rozvaze - str. 246
6.2 Závazky - str. 249
6.2.1 Závazky z obchodních vztahů (krátkodobé) - str. 249
6.2.2 Dodanění promlčených nebo neuhrazených dluhů (závazků) - str. 252
6.2.3 Závazky a pohledávky v cizí měně - str. 253
6.2.4 Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - str. 256
6.2.5 Zúčtování daní - str. 257
6.2.6 Zúčtování pohledávek a závazků ke společníkům a členům družstva - str. 260
6.2.7 Jiné pohledávky a závazky - str. 261
6.2.8 Vykazování závazků v rozvaze - str. 266
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 267
6.4 Zúčtování dotací - str. 268
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 272
6.5.1 Náklady příštích období - str. 273
6.5.2 Komplexní náklady příštích období - str. 274
6.5.3 Příjmy příštích období - str. 276
6.5.4 Výdaje příštích období - str. 277
6.5.5 Výnosy příštích období - str. 278
6.5.6 Dohadné účty aktivní a dohadné účty pasivní - str. 279
6.5.6.1 Dohadné účty aktivní - str. 280
6.5.6.2 Dohadné účty pasivní - str. 282
7. Vlastní kapitál - str. 287
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 288
7.1.1 Vklady do základního kapitálu při vzniku obchodní korporace - str. 289
7.1.2 Změny základního kapitálu - str. 295
7.1.3 Ážio - str. 298
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 299
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 299
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 300
7.5 Výsledek hospodaření - str. 301
7.5.1 Výsledek hospodaření běžného roku - str. 301
7.5.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (jeho rozdělení, převody zisku a úhrada ztráty) - str. 301
7.5.2.1 Rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli - str. 302
7.5.2.2 Individuální podnikatelé - str. 303
7.5.3 Zálohy na podíly na zisku - str. 303
7.5.4 Výsledek hospodaření minulých let - str. 307
7.5.5 Jiný výsledek hospodaření minulých let - str. 308
7.5.5.1 Účtování o odložené dani prvním rokem - str. 308
7.5.5.2 Významné opravy chyb minulých let - str. 308
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 310
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 311
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 312
8.2 Úvěry - str. 316
8.3 Rezervy - str. 318
8.3.1 Úvod - str. 318
8.3.2 Obsahové vymezení rezerv - str. 319
8.3.3 Postup tvorby a použití rezerv - str. 320
8.3.4 Postup účtování - str.  320
8.3.5 Příklad k účtování o rezervě na daň z příjmů - str. 321
9. Náklady a výnosy - str. 323
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 324
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 325
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 327
9.4 Manka a škody - str. 328
9.5 Opravné položky k majetku - str. 329
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 330
9.7 Odložená daň - str. 331
10. Účetní závěrka - str. 339
10.1 Inventarizace - str. 340
10.2 Postup při uzavírání účetních knih (zvláštnosti jednotlivých obchodních korporací) - str. 350
10.2.1 Otevírání a uzavírání účetních knih podle zákona o účetnictví - str. 350
10.2.2 Postup při otevírání a uzavírání účetních knih - str. 351
10.2.2.1 Otevírání účetních knih - str. 351
10.2.2.2 Uzavírání účetních knih - str. 353
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 354
10.3.1 Účetní závěrka řádná, mimořádná, mezitímní - str. 354
10.4 Složky účetní závěrky - str. 356
10.4.1 Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti auditu - str. 359
10.4.2 Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky s povinností auditu a dále pro střední a velké účetní jednotky - str. 364
10.5 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 374
10.6 Výroční zpráva - str. 375
10.7 Nefinanční informace - str. 376
10.8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 377
11. Účetní a daňová soustava - str. 379
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 380
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 385
12.1 mezinárodní standardy účetního výkaznictví – Mezinárodní účetní standardy - str. 395
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 396
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 397
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 430
12.5 příklad praktické aplikace IFRS/IAS (uplatnění IFRS 16) - str. 431

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.