Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.

Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů

Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace aktualizována zejména o nové interpretace Národní účetní rady a úpravy v oblasti daní. V jednotlivých kapitolách jsou popsány používané účetní metody s konkrétními příklady z praxe. Kniha je doplněna o praktické zkušenosti související s aplikací různých účetních předpisů a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny daňových zákonů.

Podrobněji k obsahu publikace

Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny zásady a metody vyplývající z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, i z Českých účetních standardů pro podnikatele.

Autorský kolektiv

Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních praktických příkladů.

Komu je publikace určena?

Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, jednak v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.

autoři: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 5. 2021, 448 stran
ISBN: 978-80-7554-316-5

Cena: 669 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod do soustavy účetnictví - str. 11
1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy - str. 12
1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví - str. 12
1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví - str. 25
1.1.3 České účetní standardy - str. 28
1.1.4 Obecné zásady pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky - str. 30
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů - str. 31
1.2.1 Subjekt účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví - str. 34
1.3.1 Účetní záznam - str. 34
1.3.1.1 Účetní doklad - str. 35
1.3.1.2 Účetní zápis - str. 36
1.3.1.3 Účetní knihy - str. 36
1.3.1.4 Opravy a doplnění účetních záznamů - str. 38
1.3.2 Směrná účtová osnova - str. 40
1.3.3 Vnitropodnikové účetnictví - str. 41
1.4 Úschova účetních záznamů - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 55
2. Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek stav k 2. 3. 2021 - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - vymezení z hlediska účetních předpisů - str. 58
2.1.2 Nehmotný majetek - vymezení z hlediska ZDP - str. 60
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení - str. 62
2.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek - vymezení z hlediska právních předpisů - str. 62
2.2.2 Hmotný majetek - vymezení z hlediska ZDP - str. 64
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku - str. 67
2.3.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 67
2.3.2 Zařazení dlouhodobého majetku do užívání - str. 75
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku - technické zhodnocení - str. 76
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 82
2.5.1 Účetní odpisy - str. 82
2.5.2 Daňové odpisy - str. 87
2.6 vyřazení dlouhodobého majetku - str. 110
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku - str. 113
2.7.1 Nájem a pacht, který není finančním leasingem - str. 113
2.7.2 Finanční leasing - str. 116
2.7.3 Účetní pohled na finanční leasing - str. 130
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce - str. 132
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku - str. 134
2.9.1 Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku - str. 135
2.9.2 Rezervy na opravy dlouhodobého majetku - ostatní - str. 145
3. Zásoby - str. 147
3.1 Zásoby - vymezení - str. 148
3.1.1 Zásoby nakupované - str. 148
3.1.1.1 Materiál - str. 148
3.1.1.2 Zboží - str. 148
3.1.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 149
3.1.2.1 Nedokončená výroba - str. 149
3.1.2.2 Polotovary vlastní výroby - str. 149
3.1.2.3 Hotové výrobky - str. 149
3.1.3 Zvířata - str. 149
3.2 Oceňování zásob při pořízení - str. 150
3.2.1 Pořizovací cena - str. 150
3.2.1.1 Využití kalkulačních účtů - str. 151
3.2.1.2 Rozdělení cenotvorných složek pořizovací ceny zásob na analytické účty - str. 151
3.2.1.3 Pevná cena - str. 152
3.2.2 Vlastní náklady - str. 153
3.2.3 Reprodukční pořizovací cena - str. 153
3.3 Způsoby účtování zásob - str. 154
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 158
3.4.1 Metoda váženého aritmetického průměru - str. 158
3.4.2 Metoda FIFO - str. 159
3.4.3 Pevná cena - str. 160
3.5 Zásoby vlastní výroby - str. 161
3.5.1 Nedokončená výroba - str. 162
3.5.2 Hotové výrobky a polotovary vlastní výroby - str. 163
3.5.3 Aktivace materiálu - str. 165
3.5.4 Účtování o zvířatech - str. 166
3.6 Zásoby na konci účetního období - str. 166
3.6.1 Zásoby na cestě - str. 167
3.6.2 Nevyfakturované dodávky zásob - str. 167
3.7 Inventarizace zásob - str. 168
3.7.1 Inventarizační rozdíl - str. 169
3.7.2 Opravná položka k zásobám - str. 172
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby - str. 174
3.9 Slevy u nakoupených zásob - str. 174
3.9.1 Bonus - str. 174
3.9.2 Skonto - str. 175
3.10 Komisní prodej - str. 175
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží - str. 178
3.12 Reklamace u dodávek zásob - str. 180
4. Cenné papíry - str. 185
4.1 Rozdělení cenných papírů - str. 186
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení - str. 188
4.3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 189
4.3.1 reálná hodnota - str. 189
4.3.2 Oceňování ekvivalenční hodnotou - str. 190
4.4 Dluhové cenné papíry - str. 191
4.4.1 Vymezení a klasifikace - str. 191
4.4.2 Oceňování k rozvahovému dni - str. 191
4.5 Podíly a akcie - str. 193
4.5.1 Vymezení a klasifikace - str. 193
4.5.2 Oceňování k rozvahovému dni - str. 195
4.5.3 Výnosy z majetkových účastí - str. 197
4.6 Cenné papíry k obchodování - str. 198
4.7 Realizovatelné cenné papíry - str. 199
4.7.1 trvalé snížení hodnoty - str. 200
4.8 Vlastní akcie - str. 201
4.9 Cenné papíry v cizí měně - str. 202
4.9.1 Oceňování nabytých cenných papírů - str. 202
4.9.2 Kurzové rozdíly k rozvahovému dni - str. 203
4.9.3 Oceňování k rozvahovému dni včetně kurzových rozdílů - str. 203
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů - str. 205
4.11 Inventarizace - str. 206
4.12 Změna metody oceňování cenných papírů - začátek nebo ukončení oceňování reálnou hodnotou - str. 208
4.12.1 Změna v kategorii účetních jednotek - str. 208
4.12.2 Příklady na přechod z mikro účetních jednotek do malých účetních jednotek - str. 209
5. Finanční majetek - str. 211
5.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 212
5.2 Valutová pokladna - str. 214
5.2.1 Použití kurzu k okamžiku pohybu peněz - str. 215
5.2.2 Přepočet valut ke konci účetního období - str. 216
5.3 Peněžní prostředky na účtech - str. 216
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti - str. 218
6. Zúčtovací vztahy - str. 221
6.1 Pohledávky - str. 222
6.1.1 Pohledávky z obchodních vztahů - str. 222
6.1.2 Oceňování pohledávek - str. 222
6.1.3 Poskytnuté zálohy - str. 223
6.1.4 Pohledávky v cizích měnách - str. 224
6.1.5 Postoupení pohledávek - str. 226
6.1.6 Zápočet pohledávek - str. 232
6.1.7 Vytváření opravných položek k pohledávkám - str. 323
6.1.7.1 Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 ZoR) - str. 233
6.1.7.2 Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12 1994 (§ 8s ZoR) - str. 234
6.1.7.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b ZoR)  - str. 234
6.1.7.4 Zákonné opravné položky k "drobným" pohledávkám (§ 8c ZoR) - str. 235
6.1.7.5 Účetní opravné položky - str. 235
6.1.7.6 Účtování opravných položek - str. 236
6.1.8 Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám - str. 239
6.1.9 Promlčení a odpis tuzemských pohledávek - str. 239
6.1.10 Odpis cizoměnových pohledávek - str. 241
6.1.11 Pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení - str. 241
6.1.12 vykazování pohledávek v rozvaze - str. 242
6.2 Závazky - str. 245
6.2.1 Závazky z obchodních vztahů (krátkodobé) - str. 245
6.2.2 Dodanění promlčených nebo neuhrazených dluhů (závazků) - str. 248
6.2.3 Závazky a pohledávky v cizí měně - str. 249
6.2.4 Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - str. 251
6.2.5 Zúčtování daní - str. 253
6.2.6 Zúčtování pohledávek a závazků  ke společníkům a členům družstva - str. 256
6.2.7 Jiné pohledávky a závazky - str. 257
6.2.8 vykazování závazků v rozvaze - str. 262
6.3 Inventarizace pohledávek  závazků - str. 263
6.4 Zúčtování dotací - str. 264
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 268
6.5.1 Náklady příštích období - str. 269
6.5.2 Komplexní náklady příštích období - str. 270
6.5.3 Příjmy příštích období - str. 272
6.5.4 Výdaje příštích období - str. 272
6.5.5 Výnosy příštích období - str. 274
6.5.6.1 Dohadné účty aktivní - str. 276
6.5.6.2 Dohadné účty pasivní - str. 278
7. Vlastní kapitál - str. 283
7.1 Základní kapitál a ážio - str. 284
7.1.1 Vklady do základního kapitálu při vzniku obchodní korporace - str. 285
7.1.2 Změny základního kapitálu - str. 291
7.1.3 Ážio - str. 294
7.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 295
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku - str. 296
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 296
7.5 Výsledek hospodaření - str. 297
7.5.1 Výsledek hospodaření běžného roku - str. 297
7.5.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (jeho rozdělení, převody zisku a úhrada ztráty) - str. 297
7.5.2.1 Rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli - str. 298
7.5.2.2 Individuální podnikatelé - str. 299
7.5.3 Zálohy na podíly na zisku - str. 299
7.5.4 Výsledek hospodaření minulých let - str. 312
7.5.5 Jiný výsledek hospodaření minulých let - str. 312
7.5.5.1  Účtování o odložené dani prvním rokem - str. 312
7.5.5.2 Významné opravy chyb minulých let - str. 313
7.6 Účet individuálního podnikatele - str. 315
8. Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy - str. 317
8.1 Dlouhodobé závazky - str. 318
8.2 Úvěry - str. 322
8.3 Rezervy - str. 324
8.3.1 Úvod - str. 324
8.3.2 Obsahové vymezení rezerv - str. 325
8.3.3 Postup tvorby a použití rezerv - str. 326
8.3.4 postup účtování - str. 326
8.3.5 Příklad k účtování o rezervě na daň z příjmů - str. 327
9. Náklady a výnosy - str. 329
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 330
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů - str. 331
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 333
9.4 Manka a škody - str. 334
9.5 Opravné položky k majetku - str. 335
9.6 Splatná daň z příjmů - str. 336
9.7 Odložená daň - str. 336
10. Účetní závěrka - str. 345
10.1 Inventarizace - str. 346
10.2 Postup při uzavírání účetních knih (zvláštnosti jednotlivých obchodních korporací) - str. 355
10.2.1 Otevírání a uzavírání účetních knih podle zákona o účetnictví - str. 355
10.2.2 Postup při otevírání a uzavírání účetních knih - str. 357
10.2.2.1 Otevírání účetních knih - str. 357
10.2.2.2 Uzavírání účetních knih - str. 358
10.3 Druhy účetních závěrek - str. 360
10.3.1 Účetní závěrka řádná, mimořádná, mezitímní - str. 360
10.4 Složky účetní závěrky - str. 362
10.4.1 Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti auditu - str. 365
10.4.2 Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky s povinností auditu a dále pro střední a velké účetní jednotky - str. 369
10.5 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 379
10.6 Výroční zpráva - str. 380
10.7 Nefinanční informace - str. 381
10.8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 382
11. Účetní a daňová soustava - str. 385
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy - str. 386
12. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 391
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Mezinárodní účetní standardy - str. 401
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky - str. 402
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací - str. 402
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 437
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS (uplatnění IFRS 16) - str. 438

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.