Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.

Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů

Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace oproti předcházejícím vydáním významně upravena. V jednotlivých kapitolách jsou popsány používané účetní metody s konkrétními příklady z praxe. Kniha je doplněna o praktické zkušenosti související s aplikací různých účetních předpisů a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny daňových zákonů.

Podrobněji k obsahu publikace

Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny zásady a metody vyplývající z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, i z českých účetních standardů pro podnikatele.

Autorský kolektiv

Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních praktických příkladů.

Komu je publikace určena?

Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, jednak v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.

Aktuálnost publikace pro rok 2020

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2019 nebyly přijaty žádné zásadní legislativní změny v oblasti účetnictví a takové změny nejsou připravovány ani pro rok 2020. Pokud by k takovýmto legislativním změnám došlo, bude aktualizace řešena formou informací, které najdete na našich webových stránkách, a budou zdarma ke stažení.

autoři: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, 440 stran
ISBN: 978-80-7554-250-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod do soustavy účetnictví  - str. 11
1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy  - str. 12
1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví  - str. 12
1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví  - str. 25
1.1.3 České účetní standardy  - str. 27
1.1.4 Obecné zásady pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky  - str. 30
1.2 Obsahové vymezení základních východisek účetnictví podnikatelů  - str. 31
1.2.1 Subjekt účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví  - str. 31
1.3 Základní prvky soustavy účetnictví  - str. 34
1.3.1 Účetní záznam  - str. 34
1.3.1.1 Účetní doklad  - str. 35
1.3.1.2 Účetní zápis  - str. 36
1.3.1.3 Účetní knihy  - str. 36
1.3.1.4 Opravy nebo doplnění účetních záznamů  - str. 38
1.3.2 Směrná účtová osnova  - str. 40
1.3.3 Vnitropodnikové účetnictví  - str. 41
1.4 Úschova účetních záznamů  - str. 42
1.5 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele  - str. 44
s vazbou na položky účetních výkazů - str. 44
1.6 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu  - str. 55
Dlouhodobý majetek mimo finanční majetek  - str. 57
2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení  - str. 58
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek – vymezení z hlediska účetních předpisů  - str. 58
2.1.2 Nehmotný majetek – vymezení z hlediska ZDP  - str. 60
2.2 Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení  - str. 61
2.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek – vymezení z hlediska účetních předpisů  - str. 61
2.2.2 Hmotný majetek – vymezení z hlediska ZDP  - str. 64
2.3 Pořizování dlouhodobého majetku  - str. 65
2.3.1 Oceňování dlouhodobého majetku  - str. 66
2.3.2 Zařazení dlouhodobého majetku do užívání  - str. 74
2.4 Modernizace a rekonstrukce dlouhodobého majetku – technické zhodnocení  - str. 75
2.5 Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 80
2.5.1 Účetní odpisy  - str. 80
2.5.2 Daňové odpisy  - str. 84
2.6 Vyřazení dlouhodobého majetku  - str. 108
2.7 Nájem a pacht dlouhodobého majetku  - str. 111
2.7.1 Nájem a pacht, který není finančním leasingem  - str. 111
2.7.2 Finanční leasing  - str. 114
2.7.3 Účetní pohled na finanční leasing  - str. 128
2.8 Užívání majetku na základě smlouvy o výprose či smlouvy o výpůjčce  - str. 130
2.9 Rezerva na opravy dlouhodobého majetku  - str. 132
2.9.1 Zákonné rezervy na opravy hmotného majetku  - str. 133
2.9.2 Rezervy na opravy dlouhodobého majetku – ostatní  - str. 142
Zásoby  - str. 145
3.1 Zásoby – vymezení  - str. 146
3.1.1 Zásoby nakupované  - str. 146
3.1.1.1 Materiál  - str. 146
3.1.1.2 Zboží  - str. 146
3.1.2 Zásoby vytvořené vlastní činností  - str. 147
3.1.2.1 Nedokončená výroba  - str. 147
3.1.2.2 Polotovary vlastní výroby  - str. 147
3.1.2.3 Hotové výrobky  - str. 147
3.1.3 Zvířata  - str. 147
3.2 Oceňování zásob při pořízení  - str. 148
3.2.1 Pořizovací cena  - str. 148
3.2.1.1 Využití kalkulačních účtů  - str. 149
3.2.1.2 Rozdělení cenotvorných složek pořizovací ceny zásob na analytické účty  - str. 149
3.2.1.3 Pevná cena  - str. 150
3.2.2 Vlastní náklady  - str. 151
3.2.3 Reprodukční pořizovací cena - str. 151
3.3 Způsoby účtování zásob  - str. 152
3.4 Oceňování zásob při vyskladnění  - str. 156
3.4.1 Metoda váženého aritmetického průměru - str. 156
3.4.2 Metoda FIFO  - str. 157
3.4.3 Pevná cena - str. 158
3.5 Zásoby vlastní výroby  - str. 159
3.5.1 Nedokončená výroba  - str. 160
3.5.2 Hotové výrobky a polotovary vlastní výroby  - str. 161
3.5.3 Aktivace materiálu  - str. 163
3.5.4 Účtování o zvířatech  - str. 164
3.6 Zásoby na konci účetního období  - str. 164
3.6.1 Zásoby na cestě  - str. 165
3.6.2 Nevyfakturované dodávky zásob  - str. 165
3.7 Inventarizace zásob  - str. 166
3.7.1 Inventarizační rozdíly  - str. 167
3.7.2 Opravná položka k zásobám  - str. 170
3.8 Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby  - str. 171
3.9 Slevy u nakoupených zásob  - str. 172
3.9.1 Bonus  - str. 172
3.9.2 Skonto  - str. 173
3.10 Komisní prodej - str. 174
3.11 Kontrola korunou v maloobchodní prodejně zboží  - str. 175
3.12 Reklamace u dodávek zásob  - str. 178
Cenné papíry  - str. 183
4.1 Rozdělení cenných papírů  - str. 184
4.2 Oceňování cenných papírů při pořízení  - str. 186
4.3 Oceňování k rozvahovému dni  - str. 187
4.3.1 Reálná hodnota  - str. 187
4.3.2 Ocenění ekvivalenční metodou  - str. 188
4.4 Dluhové cenné papíry  - str. 189
4.4.1 Vymezení a klasifikace  - str. 189
4.4.2 Oceňování k rozvahovému dni  - str. 189
4.5 Podíly a akcie  - str. 191
4.5.1 Vymezení a klasifikace  - str. 191
4.5.2 Oceňování k rozvahovému dni  - str. 193
4.5.3 Výnosy z majetkových účastí  - str. 195
4.6 Cenné papíry k obchodování  - str. 196
4.7 Realizovatelné cenné papíry  - str. 197
4.7.1 Trvalé snížení hodnoty  - str. 198
4.8 Vlastní akcie  - str. 199
4.9 Cenné papíry v cizí měně  - str. 200
4.9.1 Oceňování nabytých cenných papírů  - str. 200
4.9.2 Kurzové rozdíly k rozvahovému dni  - str. 201
4.9.3 Oceňování k rozvahovému dni včetně kurzových rozdílů  - str. 201
4.10 Prodej cenných papírů včetně daňových aspektů  - str. 203
4.11 Inventarizace  - str. 204
4.12 Změna metody oceňování cenných papírů – začátek nebo ukončení oceňování reálnou hodnotou  - str. 206
4.12.1 Změna v kategorii účetních jednotek  - str. 206
4.12.2 Příklady na přechod z mikro účetních jednotek do malých účetních jednotek - str. 207
Finanční majetek  - str. 209
5.1 Peněžní prostředky v pokladně  - str. 210
5.2 Valutová pokladna  - str. 212
5.2.1 Použití kurzu k okamžiku pohybu peněz - str. 213
5.2.2 Přepočet valut ke konci účetního období  - str. 214
5.3 Peněžní prostředky na účtech  - str. 214
5.4 Zákon o omezení plateb v hotovosti  - str. 216
Zúčtovací vztahy  - str. 219
6.1 Pohledávky  - str. 220
6.1.1 Pohledávky z obchodních vztahů  - str. 220
6.1.2 Oceňování pohledávek  - str. 220
6.1.3 Poskytnuté zálohy  - str. 221
6.1.4 Pohledávky v cizích měnách  - str. 222
6.1.5 Postoupení pohledávek  - str. 224
6.1.6 Zápočet pohledávek  - str. 233
6.1.7 Vytváření opravných položek k pohledávkám  - str. 234
6.1.7.1 Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 ZoR)  - str. 234
6.1.7.2 Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 (§ 8a ZoR)  - str. 235
6.1.7.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b ZoR)  - str. 236
6.1.7.4 Zákonné opravné položky k „drobným“ pohledávkám (§ 8c ZoR)  - str. 236
6.1.7.5 Účetní opravné položky  - str. 237
6.1.7.6 Účtování opravných položek  - str. 237
6.1.8 Promlčení a odpis tuzemských pohledávek  - str. 241
6.1.9 Odpis cizoměnových pohledávek  - str. 242
6.1.10 Pohledávky a závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení  - str. 243
6.1.11 Vykazování pohledávek v rozvaze  - str. 244
6.2 Závazky  - str. 247
6.2.1 Závazky z obchodních vztahů (krátkodobé)  - str. 247
6.2.2 Dodanění promlčených nebo neuhrazených dluhů (závazků)  - str. 250
6.2.3 Závazky a pohledávky v cizí měně  - str. 250
6.2.4 Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  - str. 253
6.2.5 Zúčtování daní  - str. 254
6.2.6 Zúčtování pohledávek a závazků ke společníkům a členům družstva  - str. 258
6.2.7 Jiné pohledávky a závazky  - str. 259
6.2.8 Vykazování závazků v rozvaze  - str. 263
6.3 Inventarizace pohledávek a závazků  - str. 265
6.4 Zúčtování dotací  - str. 266
6.5 Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 270
6.5.1 Náklady příštích období  - str. 271
6.5.2 Komplexní náklady příštích období  - str. 272
6.5.3 Příjmy příštích období  - str. 273
6.5.4 Výdaje příštích období  - str. 274
6.5.5 Výnosy příštích období  - str. 276
6.5.6 Dohadné účty aktivní a dohadné účty pasivní  - str. 277
6.5.6.1 Dohadné účty aktivní - str. 277
6.5.6.2 Dohadné účty pasivní  - str. 280
Vlastní kapitál  - str. 285
7.1 Základní kapitál a ážio  - str. 286
7.1.1 Vklady do základního kapitálu při vzniku obchodní korporace  - str. 287
7.1.2 Změny základního kapitálu  - str. 293
7.1.3 Ážio  - str. 295
7.2 Ostatní kapitálové fondy  - str. 296
7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  - str. 297
7.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací  - str. 297
7.5 Výsledek hospodaření  - str. 298
7.5.1 Výsledek hospodaření běžného roku  - str. 298
7.5.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (jeho rozdělení, převody zisku a úhrada ztráty)  - str. 299
7.5.2.1 Rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli  - str. 299
7.5.2.2 Individuální podnikatelé  - str. 301
7.5.3 Zálohy na podíly na zisku  - str. 301
7.5.4 Výsledek hospodaření minulých let - str. 303
7.5.5 Jiný výsledek hospodaření minulých let - str. 304
7.5.5.1 Účtování o odložené dani prvním rokem  - str. 304
7.5.5.2 Významné opravy chyb minulých let  - str. 305
7.6 Účet individuálního podnikatele  - str. 307
Dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy  - str. 309
8.1 Dlouhodobé závazky  - str. 310
8.2 Úvěry  - str. 314
8.3 Rezervy  - str. 316
8.3.1 Úvod  - str. 316
8.3.2 Obsahové vymezení rezerv  - str. 317
8.3.3 Postup tvorby a použití rezerv  - str. 318
8.3.4 Postup účtování  - str. 318
8.3.5 Příklad k účtování o rezervách  - str. 319
Náklady a výnosy  - str. 321
9.1 Členění nákladů a výnosů - str. 322
9.2 Zásady pro účtování nákladů a výnosů  - str. 323
9.3 Časové rozlišení nákladů a výnosů  - str. 325
9.4 Manka a škody  - str. 326
9.5 Opravné položky k majetku  - str. 327
9.6 Splatná daň z příjmů  - str. 328
9.7 Odložená daň  - str. 328
Účetní závěrka  - str. 337
10.1 Inventarizace  - str. 338
10.2 Postup při uzavírání účetních knih (zvláštnosti jednotlivých obchodních korporací)  - str. 347
10.2.1 Otevírání a uzavírání účetních knih podle zákona o účetnictví - str. 347
10.2.2 Postup při otevírání a uzavírání účetních knih  - str. 349
10.2.2.1 Otevírání účetních knih  - str. 349
10.2.2.2 Uzavírání účetních knih  - str. 350
10.3 Druhy účetních závěrek  - str. 352
10.3.1 Účetní závěrka řádná, mimořádná, mezitímní  - str. 352
10.4 Složky účetní závěrky  - str. 354
10.4.1 Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti auditu  - str. 357
10.4.2 Účetní závěrka pro mikro a malé účetní jednotky s povinností auditu a dále pro střední a velké účetní jednotky  - str. 361
10.5 Ověření účetní závěrky auditorem  - str. 371
10.6 Výroční zpráva  - str. 372
10.7 Nefinanční informace  - str. 373
10.8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy  - str. 373
Účetní a daňová  soustava  - str. 375
11.1 Vztah účetnictví a daňové soustavy  - str. 376
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  - str. 381
12.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – Mezinárodní účetní standardy - str. 391
12.2 Koncepční rámec pro sestavování a zveřejňování účetní závěrky  - str. 392
12.3 Přehled platných IFRS/IAS a interpretací  - str. 393
12.4 IFRS pro malé a střední podniky - str. 424
12.5 Příklad praktické aplikace IFRS/IAS (uplatnění IFRS 16)  - str. 425

Další nabídka k tématu

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.