Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům firem.

Čtenář získá prakticky a přehledně vysvětlené informace z oblasti ochrany osobních údajů, zejména prostřednictvím praktického a konkrétního návodu, jak správně zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání i zaměstnanců.

Personalistika od A do Z, ale hlavně pro každodenní praxi
Novinkou v tomto vydání je samostatná kapitola věnovaná problematice ochrany oznamovatelů (whistleblowing), když nová právní úprava stanoví zaměstnavatelům povinnosti přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců a dalších osob oznamujících možné protiprávní jednání u zaměstnavatele. Zaměstnavatelé jsou nově povinni zajistit, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla předepsanými postupy řádně přijata, posouzena a jsou-li důvodná, byla přijata opatření za účelem prevence nebo napravení protiprávního stavu, a to při zachování důvěrnosti poskytnutých informací, dokladů a totožnosti oznamovatelů a dalších chráněných osob. Čtenářům se dostává rovněž výklad o související ochraně oznamovatelů před odvetnými opatřeními, což na jedné straně může přispět k eliminaci vybrané protiprávní činnosti, na druhé straně to pro zaměstnavatele může znamenat komplikaci při změnách pracovních podmínek, odměňování anebo propouštění zaměstnanců.

Mějte přehled o všem, co s prací personalisty rovněž souvisí
Samozřejmostí je nezbytný přesah do bezprostředně souvisejících právních oblastí, jako jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zdůrazněna je problematika školení zaměstnanců a pracovnělékařské prohlídky).

Publikace se zabývá rovněž vztahy zaměstnavatelů k Úřadu práce, orgánům inspekce práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborovým organizacím. Spolehnout se na ni mohou personalisté i v oblasti zaměstnaneckých benefitů – ty jsou rozebrány velice podrobně včetně aktuálních trendů a možnosti daňových odpočtů a slev uplatnitelných měsíčně.

Rozsáhlá kapitola řeší problematiku zaměstnávání úředníků ve veřejné správě, specifika státní služby, zahraniční služby, zaměstnanců příspěvkových organizací i početné skupiny zaměstnanců ve školství.

Samozřejmostí je zahrnutí legislativních novinek pro rok 2024
Výklad v publikaci vychází z právního stavu platného k 1. 1. 2024 a zohledňuje tedy veškeré legislativní novinky uplynulého období, zejména tzv. transpoziční novelu zákoníku práce, která přinesla změny v celé řadě oblastí, zejména v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce na dálku a slaďování soukromého a pracovního života.

Nevíte, jak sepsat některé dokumenty? Máme pro vás podrobné vzory!
Personalisté jistě ocení 36 podrobně zpracovaných vzorů nejčastěji používaných pracovněprávních písemností.

autoři: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 3. 2024, 600 stran
ISBN: 978-80-7554-408-7

Cena: 769 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled zkratek - str. 9
1. VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY - str. 11
Slovníček ke kapitolám 1, 7 a 8 - str. 12
1.1 Pracovněprávní vztahy - str. 18
1.2 Pracovní poměr - str. 19
1.2.1 Výběr nového zaměstnance - str. 19
1.2.2 Předsmluvní fáze - str. 20
1.2.3 Vznik pracovního poměru - str. 28
1.2.4 Informace o obsahu pracovního poměru - str. 38
1.2.5 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele - str. 40
1.2.6 Změny pracovního poměru - str. 41
1.2.7 Pracovní doba - str. 43
1.2.8 Překážky v práci - str. 54
1.2.9 Dovolená - str. 57
1.2.10 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance - str. 63
1.2.11 Skončení pracovního poměru - str. 64
1.2.12 Činnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru - str. 74
1.2.13 Osobní spis zaměstnance - str. 75
1.3 Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 77
1.3.1 Dohoda o pracovní činnosti - str. 77
1.3.2 Dohoda o provedení práce - str. 78
1.3.3 Společná pravidla - str. 79
1.4 Orientační vzory - str. 81
2. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRO PERSONALISTY - str. 139
Slovníček - str. 140
2.1 Mzda, plat a odměna z dohody - str. 142
2.2 Mzda - str. 143
2.2.1 Způsoby utváření mezd - str. 143
2.2.2 Společné zásady pro sjednávání a určování mezd - str. 145
2.2.3 Mzdový systém - str. 146
2.2.4 Naturální mzda - str. 151
2.2.5 Mzda při uplatnění konta pracovní doby - str. 152
2.3 Plat - str. 152
2.3.1 Platový tarif - str. 153
2.3.2 Příplatek za vedení - str. 157
2.3.3 Příplatek za noční práci - str. 158
2.3.4 Příplatek za práci v sobotu a v neděli - str. 158
2.3.5 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas - str. 158
2.3.6 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - str. 160
2.3.7 Zvláštní příplatek - str. 160
2.3.8 Příplatek za rozdělenou směnu - str. 161
2.3.9 Osobní příplatek - str. 161
2.3.10 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - str. 162
2.3.11 Specializační příplatek pedagogického pracovníka - str. 162
2.3.12 Odměna - str. 163
2.3.13 Cílová odměna - str. 163
2.3.14 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek - str. 164
2.3.15 Platový výměr - str. 164
2.3.16 Odměňování státních zaměstnanců - str. 165
2.4 Společná ustanovení pro mzdu a plat - str. 166
2.4.1 Princip stejné odměny za stejnou práci a stejné odměny za práci stejné hodnoty - str. 166
2.4.2 Minimální mzda - str. 167
2.4.3 Nejnižší úroveň zaručené mzdy - str. 167
2.4.4 Splatnost, výplata a srážky ze mzdy a platu - str. 168
2.5 Odměna z dohod - str. 172
2.6 Odměna za pracovní pohotovost - str. 173
2.7 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 174
2.7.1 Podmínky práva na náhradu mzdy a na její poskytování - str. 176
2.7.2 Výše náhrady mzdy (základní, zvýšená a snížená na polovinu) - str. 178
2.7.3 Splatnost a výplata náhrady mzdy - str. 183
2.7.4 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a možnost postihu zaměstnance zaměstnavatelem - str. 184
3. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY (BENEFITY) - str. 189
Úvod - str. 191
3.1 Zaměstnanecké výhody - str. 192
3.2 Financování a daňový režim zaměstnaneckých výhod - str. 205
3.3 Odvod pojistného - str. 206
3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fond - str. 207
3.5 Vybrané benefity - str. 210
3.5.1 Stravování zaměstnanců - str. 210
3.5.2 Dovolená, sick / free days - str. 215
3.5.3 Benefit v době nemoci - str. 216
3.5.4 Volnočasové benefity - str. 217
3.5.5 Pojištění a jiné finanční benefity - str. 218
3.5.6 Odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - str. 223
3.5.7 Péče o zdraví - str. 226
3.5.8 Pracovní podmínky - str. 229
3.5.9 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 232
3.5.10 Benefity ke slaďování profesního a rodinného života - str. 233
3.5.11 Využívání dopravních prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnanců - str. 235
3.5.12 Prodej výrobků a služeb - str. 236
3.5.13 Odstupné nad rámec minima v zákoníku práce - str. 237
3.5.14 Benefity formou odměny - str. 237
3.5.15 Dary - str. 238
3.5.16 Sociální výpomoc - str. 239
3.5.17 Flexibilní a zkrácené pracovní úvazky, home office - str. 239
3.6 Dar odborové organizaci, jeho daňový režim - str. 245
3.7 Součinnost při zdanění příjmů zaměstnance - str. 248
4. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ A ZAMĚSTNANCŮ (GDPR) - str. 255
4.1 Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů - str. 256
4.1.1 Rozsah působnosti nařízení GDPR - str. 256
4.1.2 Podstata nařízení GDPR - str. 256
4.1.3 Odpovědnost zaměstnavatele za implementaci nařízení GDPR - str. 257
4.1.4 Vyhodnocení dosavadního stavu zpracování a zabezpečení osobních údajů u zaměstnavatele (GAP analýza) - str. 258
4.1.5 Vyhodnocení legitimního důvodu pro zpracování osobních údajů - str. 260
4.1.6 Vyhodnocení GAP analýzy - str. 261
4.1.7 Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů po vyhodnocení GAP analýzy - str. 262
4.1.8 Záznamy zaměstnavatele o činnostech zpracování osobních údajů - str. 262
4.1.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 264
4.1.10 Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů u zaměstnavatele - str. 266
4.1.11 Bezpečnostní incident u zaměstnavatele - str. 267
4.1.12 Smlouvy se zpracovateli osobních údajů - str. 268
4.1.13 Závěrečná doporučení k procesu implementace nařízení GDPR - str. 269
4.2 Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání  - str. 269
4.2.1 Prvotní informace o uchazeči o zaměstnání- str. 270
4.2.2 Životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich zpracování - str. 270
4.2.3 Archivace životopisů uchazečů o zaměstnání - str. 271
4.2.4 Profily na osobních i profesních sociálních sítích - str. 272
4.2.5 Osobní dotazníky - str. 273
4.2.6 Vyžadování výpisů z rejstříku trestů - str. 273
4.2.7 Vyžadování informací o zdravotním stavu - str. 274
4.2.8 Kopírování dokladů obsahujících osobní údaje - str. 274
4.3 Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců - str. 275
4.3.1 Vedení personální a mzdové agendy - str. 275
4.3.2 Spolupráce zaměstnavatele s externí mzdovou účetní - str. 277
4.3.3 Osobní spisy zaměstnanců - str. 279
4.3.4 Vizitky, visačky a tabulky s osobními údaji zaměstnanců - str. 280
4.3.5 Webové stránky zaměstnavatele s osobními údaji zaměstnanců - str. 281
4.3.6 Potvrzení pro zaměstnance žádající spotřebitelské nebo hypoteční úvěry - str. 282
4.3.7 Rozsah a doba zpracování osobních údajů odcházejících zaměstnanců - str. 283
4.3.8 Dotazy zaměstnavatelů, u kterých se odchozí zaměstnanec uchází o nové zaměstnání - str. 285
4.4 Monitorování zaměstnanců - str. 286
4.4.1 Ochrana majetkových zájmů monitorujícího zaměstnavatele - str. 286
4.4.2 Ochrana osobnostních práv monitorovaného zaměstnance - str. 287
4.4.3 Základní povinnosti monitorujícího zaměstnavatele - str. 287
4.4.4 Monitorování e-mailové komunikace - str. 288
4.4.5 Monitorování komunikačních aplikací - str. 289
4.4.6 Monitorování webu - str. 289
4.4.7 Lokalizační GPS aplikace - str. 290
4.4.8 Kamerové systémy - str. 291
4.4.9 Ukládání monitorovaných osobních údajů zaměstnanců - str. 292
4.4.10 Zpracování osobních údajů při monitorování kamerami ve služebních automobilech - str. 294
4.5 Žádosti zaměstnanců ohledně jejich práv podle nařízení GDPR - str. 294
4.5.1 Právo zaměstnanců na přístup k osobním údajům - str. 295
4.5.2 Kopie osobního spisu zaměstnance - str. 295
4.5.3 Právo zaměstnanců na opravu osobních údajů - str. 296
4.5.4 Právo zaměstnanců na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - str. 296
4.5.5 Právo zaměstnanců na omezení zpracování osobních údajů - str. 297
4.5.6 Oznamovací povinnost zaměstnavatele v souvislosti s opravou, výmazem nebo omezením zpracování osobních údajů - str. 298
4.5.7 Právo zaměstnanců vznést námitku proti zpracování osobních údajů - str. 298
4.5.8 Postup a lhůty při vyřizování žádostí a námitek zaměstnanců - str. 299
4.6 Nápravná opatření nesankčního charakteru a sankce - str. 300
5. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ OHLEDNĚ OZNÁMENÍ O MOŽNÉM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING) - str. 301
5.1 Pozdní transpozice evropské směrnice - str. 303
5.2 Oznámení o možném protiprávním jednání - str. 303
5.3 Oznámení versus zákonná nebo smluvní povinnost mlčenlivosti - str. 304
5.4 Možnosti oznámení podezření na protiprávní jednání - str. 306
5.5 Vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele - str. 307
5.6 Zákonné povinnosti zaměstnavatelů - str. 308
5.7 Výběr příslušné osoby - str. 308
5.8 Činnost příslušné osoby - str. 309
5.9 Odpovědnost příslušné osoby - str. 309
5.10 Přijímání oznámení o možném protiprávním jednán - str. 310
5.11 Posuzování oznámení o možném protiprávním jednání - str. 310
5.12 Evidence oznámení o možném protiprávním jednání - str. 311
5.13 Oznamovatelé a další chráněné osoby - str. 311
5.14 Zákaz odvetných opatření - str. 312
5.15 Soudní spory - str. 313
5.16 Vědomě nepravdivá oznámení - str. 313
5.17 Odpovědnost zaměstnavatele - str. 314
6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PERSONALISTICE - str. 15
Přehled dalších právních předpisů k BOZP - str. 316
Literatura použitá v kapitole 6 - str. 318
Slovníček - str. 319
Úvod - str. 320
6.1 Zaměstnavatel - str. 321
6.2 Zaměstnanec - str. 322
6.3 Pracovněprávní vztah - str. 325
6.4 Personální práce a BOZP - str. 326
6.5 Postup před vznikem pracovního poměru - str. 332
6.6 Vznik pracovního poměru - str. 334
6.7 Vstupní školení zaměstnance - str. 335
6.8 Zásady pro bezpečný výkon prací - str. 338
6.9 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 340
6.10 Pracovní cesta - str. 345
6.11 Převedení, přeložení a přidělení zaměstnance - str. 345
6.12 Školení BOZP – specifické, opakované - str. 348
6.13 Zdravotní prohlídky zaměstnanců - str. 350
6.14 Havarijní připravenost - str. 353
6.15 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 356
6.16 Řízení dokumentů a záznamů - str. 357
6.17 Odborová organizace a zástupce pro BOZP - str. 359
6.18 Kontroly BOZP a prověrka BOZP - str. 360
6.19 Skončení pracovního poměru - str. 361
6.20 Kontroly státním odborným dohledem - str. 362
6.21 Přílohy ke kapitole 6 - str. 365
7. VZTAHY K ORGÁNŮM A INSTITUCÍM - str. 435
7.1 Úřad práce ČR - str. 436
7.2 ÚSSZ/ČSSZ - str. 437
7.2.1 ÚSSZ/ČSSZ – důchodové pojištění - str. 437
7.2.2 ÚSSZ/ČSSZ – nemocenské pojištění - str. 438
7.3 Zdravotní pojišťovna – zdravotní pojištění - str. 439
7.4 Inspekce práce - str. 440
7.4.1 Ohlašování pracovních úrazů - str. 440
7.4.2 Ohlašování havárií vyhrazených technických zařízení - str. 441
7.4.3 Ohlašovací povinnost u vyslaných zaměstnanců ze členských států Evropské unie - str. 442
7.4.4 Kontrolní činnost inspekce práce - str. 442
7.4.5 Poradenská činnost - str. 444
8. ZAMĚSTNAVATEL A ODBOROVÁ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP - str. 445
8.1 Zaměstnavatel a odborová organizace - str. 446
8.1.1 Právo na spolurozhodování - str. 447
8.1.2 Právo na projednání - str. 448
8.1.3 Právo na informace - str. 450
8.1.4 Právo kontroly - str. 450
8.1.5 Právo kolektivně vyjednávat - str. 451
8.1.6 Právo na vytvoření hmotných podmínek - str. 452
8.2 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP - str. 453
8.2.1 Právo na projednání - str. 453
8.2.2 Právo na informace - str. 454
9. ODLIŠNOSTI V PERSONÁLNÍ PRÁCI V NEPODNIKATELSKÉ SFÉŘE - str. 455
Slovníček - str. 458
Literatura použitá v podkapitole 9.1 - str. 462
9.1 Právní rámce upravující státně zaměstnanecké poměry - str. 463
9.1.1 Principy a zásady státně zaměstnaneckých poměrů - str. 464
9.1.2 Podmínky pro přijetí do státně zaměstnaneckého poměru - str. 472
9.1.3 Vzdělání a rozvoj - str. 478
9.1.4 Služební hodnocení a odměňování - str. 484
9.1.5 Kárná odpovědnost - str. 487
9.1.6 Délka státně zaměstnaneckých poměrů - str. 492
9.1.7 Work-life balanc ve veřejném sektoru - str. 496
9.2 Zákon o státní službě - základní exkurs - str. 500
9.2.1 Na koho se zákon o státní službě vztahuje - str. 502
9.2.2 Systemizace - str. 503
9.2.3 Výběrové řízení a obsazení služebního místa - str. 504
9.2.4 Změny služebního poměru - str. 507
9.2.5 Skončení služebního poměru - str. 509
9.2.6 Práva a povinnosti státních zaměstnanců - str. 510
9.2.7 Omezení práv zaměstnanců - str. 510
9.2.8 Kárná odpovědnost - str. 511
9.2.9 Služební doba a související otázky - str. 511
9.2.10 Vzdělávání zaměstnanců - str. 512
9.2.11 Sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby a výkon služby z jiného místa - str. 513
9.2.12 Zabezpečení zaměstnanců, náhrada škody, kolektivní vyjednávání - str. 513
9.2.13 Hodnocení zaměstnance - str. 514
9.2.14 Odměňování státních zaměstnanců - str. 515
9.2.15 Řízení ve věcech služby - str. 516
9.2.16 Zákon o zahraniční službě, speciální úprava pro oblast náboru a vnitřní rotace (zastupování, použití pracovního poměru) - str. 517
9.3 Personální práce ve školství - str. 521
9.3.1 Smluvní strany pracovněprávních vztahů ve školství - str. 521
9.3.2 Systém výběru zaměstnanců a obsazování pracovních míst ve školství - str. 524
9.3.3 Některá specifika pracovněprávních vztahů ve školství - str. 543
9.3.4 Systém dalšího vzdělávání ve školství - str. 579
9.3.5 Systém hodnocení zaměstnanců ve školství - str. 588
9.3.6 Některá specifika v odměňování zaměstnanců ve školství - str. 590
9.3.7 Právní jednání ředitele školy vůči sobě samotnému - str. 594
9.3.8 Postup po odvolání ředitele školy - str. 597

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.