Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům.

Aktuálnost výkladu s ohledem na legislativní změny
Nově přepracované vydání publikace zohledňuje nejen změny, které nabyly účinnosti v letech 2020 a 2021 v souvislosti s poslední významnou novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., ale zachycuje též některé první zkušenosti s aplikací těchto změn v praxi, především na úseku dovolené. Standardně jsou v textu zohledněny nové redukční hranice od 1. 1. 2022 pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců s ohledem na nařízení GDPR
Zaměstnavatelé také získají informace nejen o základních pravidlech uvedených v nařízení GDPR, ale zejména praktický návod, jak správně zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Publikace zahrnuje i nezbytný přesah do souvisejících oblastí, jako jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní doba, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zdůrazněna je problematika školení zaměstnanců a pracovnělékařské prohlídky), zabývá se vztahy k Úřadu práce ČR, inspekci práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům.

Řeší i související oblasti, které by měl personalista znát
Publikace obsahuje přehled v praxi nejčastěji používaných zaměstnaneckých benefitů s posledními úpravami jejich zdaňování a upozornění na aktuální odpočty a slevy uplatnitelné měsíčně již od nástupu zaměstnance na základě dosavadního i nového prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Kniha řeší rovněž problematiku zaměstnávání úředníků v územní veřejné správě a státní správě a zaměstnanců příspěvkových organizací, včetně početné skupiny zaměstnanců ve školství. Obsahuje praktický přehled týkající se inspekce práce a dále např. specifika organizace mimoškolních akcí a pracovněprávní aspekty mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
autoři: Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 3. 2022, 560 stran
ISBN: 978-80-7554-357-8

Cena: 649 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců (GDPR) - str. 11
Použité zkratky - str. 12
1.1 Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů - str. 13
1.1.1 Rozsah působnosti nařízení GDPR - str. 13
1.1.2 Podstata nařízení GDPR - str. 13
1.1.3 Odpovědnost zaměstnavatele za implementaci nařízení GDPR - str. 14
1.1.4 Vyhodnocení dosavadního stavu zpracování a zabezpečení osobních údajů u zaměstnavatele (GAP analýza) - str. 15
1.1.4.1 Účelové omezení zpracování osobních údajů - str. 15
1.1.4.2 Minimalizace osobních údajů - str. 15
1.1.4.3 Přesnost osobních údajů - str. 16
1.1.4.4Časové limity uložení osobních údajů - str. 16
1.1.4.5 Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování osobních údajů - str. 17
1.1.4.6 Integrita a důvěrnost osobních údajů - str. 17
1.1.5 Vyhodnocení legitimního důvodu pro zpracování osobních údajů - str. 18
1.1.6 Vyhodnocení GAP analýzy - str. 18
1.1.7 Implementace nařízení GDPR u zaměstnavatelů po vyhodnocení GAP analýzy - str. 19
1.1.8 Záznamy zaměstnavatele o činnostech zpracování osobních údajů - str. 19
1.1.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 22
1.1.10 Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů u zaměstnavatele - str. 23
1.1.11 Bezpečnostní incident u zaměstnavatele - str. 25
1.1.12 Smlouvy se zpracovateli osobních údajů - str. 26
1.1.13 Závěrečná doporučení k procesu implementace nařízení GDPR - str. 27
1.2 Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání - str. 27
1.2.1. Prvotní informace o uchazeči o zaměstnání - str. 28
1.2.2 Životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich zpracování - str. 28
1.2.3 Archivace životopisů uchazečů o zaměstnání - str. 29
1.2.4 Poznámka k nevyžádaným životopisům - str. 30
1.2.5 Profily na osobních i profesních sociálních sítích - str. 30
1.2.6 Osobní dotazníky - str. 31
1.2.7 Vyžadování výpisů z rejstříku trestů - str. 32
1.2.8 Vyžadování informací o zdravotním stavu - str. 32
1.2.9 Kopírování dokladů obsahujících osobní údaje - str. 33
1.3 Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců - str. 33
1.3.1 Vedení personální a mzdové agendy - str. 34
1.3.2 Spolupráce zaměstnavatele s externí mzdovou účetní - str. 36
1.3.3 Osobní spisy zaměstnanců - str. 39
1.3.4 Vizitky, visačky a tabulky s osobními údaji zaměstnanců - str. 40
1.3.5 Webové stránky zaměstnavatele s osobními údaji zaměstnanců - str. 41
1.3.6 Potvrzení pro zaměstnance žádající spotřebitelské nebo hypoteční úvěry - str. 41
1.3.7 Rozsah a doba zpracování osobních údajů odcházejících zaměstnanců - str. 43
1.3.8 Dotazy zaměstnavatelů, u kterých se odchozí zaměstnanec uchází o nové zaměstnání - str. 45
1.4 Monitorování zaměstnanců - str. 46
1.4.1 Ochrana majetkových zájmů monitorujícího zaměstnavatele - str. 46
1.4.2 Ochrana osobnostních práv monitorovaného zaměstnance - str. 47
1.4.3 Základní povinnosti monitorujícího zaměstnavatele - str. 47
1.4.4 Monitorování e-mailové komunikace - str. 48
1.4.5 Monitorování komunikačních aplikací - str. 49
1.4.6 Monitorování webu - str. 50
1.4.7 Lokalizační GPS aplikace - str. 50
1.4.8 Kamerové systémy - str. 52
1.4.9 Ukládání monitorovaných osobních údajů zaměstnanců - str. 53
1.4.10 Zpracování osobních údajů při monitorování kamerami ve služebních automobilech - str. 55
1.5 Žádosti zaměstnanců ohledně jejich práv podle nařízení GDPR - str. 55
1.5.1 Právo zaměstnancč na přístup k osobním údajůčm - str. 56
1.5.2 Kopie osobního spisu zaměstnance - str. 56
1.5.3 Právo zaměstnancč na opravu osobních údajů - str. 57
1.5.4 Právo zaměstnanců na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - str. 58
1.5.5 Právo zaměstnanců na omezení zpracování osobních údajů - str. 59
1.5.6 Oznamovací povinnost zaměstnavatele v souvislosti s opravou, výmazem nebo omezením zpracování osobních údajč - str. 59
1.5.7 Právo zaměstnanců vznést námitku proti zpracování osobních údajů - str. 60
1.5.8 Postup a lhůty při vyřizování žádostí a námitek zaměstnanců - str. 60
1.6 Nápravná opatření nesankčního charakteru a sankce - str. 61
2. Vedení personální agendy, ochrana osobních údajů - str. 63
Slovníček ke kapitolám 2, 6 a 7 - str. 64
2.1 Pracovněprávní vztahy - str. 70
2.2 Pracovní poměr - str. 71
2.2.1 Výběr nového zaměstnance - str. 71
2.2.2 Předsmluvní fáze - str. 72
2.2.3 Vznik pracovního poměru - str. 80
2.2.4 Informace o obsahu pracovního poměru - str. 88
2.2.5 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele - str. 90
2.2.6 Změny pracovního poměru - str. 91
2.2.7 Pracovní doba - str. 93
2.2.8 Překážky v práci - str. 100
2.2.9 Dovolená - str. 103
2.2.10 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance - str. 108
2.2.11 Skončení pracovního poměru - str. 109
2.2.12 Činnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru - str. 118
2.2.13 Osobní spis zaměstnance - str. 120
2.3 Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str.  122
2.3.1 Dohoda o pracovní činnosti - str. 122
2.3.2 Dohoda o provedení práce - str. 123
2.3.3 Společná pravidla - str. 123
3. Odměňování zaměstnanců pro personalisty - str. 125
Slovníček - str.  126
Použité zkratky - str. 128
3.1 Mzda, plat a odměna z dohody  - str. 129
3.2 Mzda - str. 130
3.2.1 Způsoby utváření mezd - str. 130
3.2.2 Společné zásady pro sjednávání a určování mezd - str. 132
3.2.3 Mzdový systém - str. 133
3.2.3.1 Tarifní soustava - str. 133
3.2.3.2 Příplatky ke mzdě - str. 134
3.2.3.3 Mzdové formy - str. 137
3.2.4 Naturální mzda - str. 138
3.2.5 Mzda při uplatnění konta pracovní doby - str. 139
3.3 Plat  - str. 140
3.3.1 Platový tarif - str. 141
3.3.1.1 Platová třída - str. 141
3.3.1.2 Platový stupeň - str. 142
3.3.1.3 Stupnice platových tarifů - str. 144
3.3.1.4 Zvláštní způsob určení platového tarifu - str. 144
3.3.2 Příplatek za vedení - str. 145
3.3.3 Příplatek za noční práci - str. 146
3.3.4 Příplatek za práci v sobotu a v neděli - str. 146
3.3.5 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas - str. 146
3.3.6 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - str. 148
3.3.7 Zvláštní příplatek - str. 148
3.3.8 Příplatek za rozdělenou směnu - str. 149
3.3.9 Osobní příplatek - str. 149
3.3.10 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - str. 150
3.3.11 Specializační příplatek pedagogického pracovníka - str. 150
3.3.12 Odměna - str. 151
3.3.13 Cílová odměna - str. 151
3.3.14 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek - str. 152
3.3.15 Platový výměr - str. 153
3.3.16 Odměňování státních zaměstnanců - str. 153
3.4 Společná ustanovení pro mzdu a plat - str. 155
3.4.1 Princip stejné odměny za stejnou práci a stejné odměny za práci stejné hodnoty - str. 155
3.4.2 Minimální mzda - str. 155
3.4.3 Nejnižší úroveň zaručené mzdy - str. 156
3.4.4 Splatnost, výplata a srážky ze mzdy a platu - str. 157
3.4.4.1 Splatnost mzdy a platu - str. 157
3.4.4.2 Výplata mzdy a platu - str. 157
3.4.4.3 Srážky ze mzdy a platu - str. 158
3.4.4.4 Omezení práva disponovat s odměnou za práci v některých dalších případech - str. 159
3.5 Odměna z dohod - str. 160
3.6 Odměna za pracovní pohotovost - str. 161
3.7 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě podle zákoníku práce  - str. 162
3.7.1 Podmínky práva na náhradu mzdy a na její poskytování - str. 164
3.7.2 Výše náhrady mzdy (základní, zvýšená a snížená na polovinu) - str. 167
3.7.3 Splatnost a výplata náhrady mzdy - str. 171
3.7.4 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a možnost postihu zaměstnance zaměstnavatelem - str. 173
4. Zaměstnanecké výhody (benefity) - str. 177
Použité zkratky - str. 179
4.1 Úvod - str. 180
4.2 Zaměstnanecké výhody - str. 180
4.3 Financování a daňový režim zaměstnaneckých výhod - str. 190
4.4 Odvod pojistného - str. 191
4.5 Fond kulturních  sociálních potřeb a sociální fond - str. 193
4.5.1 Fond kulturních a sociálních potřeb - str. 193
4.5.2 Sociální fond - str. 196
4.6 Vybrané benefity  - str. 200
4.6.1 Stravování zaměstnanců - str. 200
4.6.2 Dovolená, sick / free days - str. 206
4.6.3 Benefit v době nemoci - str. 207
4.6.4 Rekreace, sport, kultura - str. 208
4.6.5 Pojištění a jiné finanční benefity - str. 211
4.6.6 Odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - str. 216
4.6.7 Péče o zdraví - str. 219
4.6.8 Pracovní podmínky - str. 223
4.6.9 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 225
4.6.10 Benefity ke slaďování profesního a rodinného života - str. 227
4.6.11 Bydlení - str. 229
4.6.12 Využívání dopravních prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnanců - str. 231
4.6.13 Prodej výrobků a služeb - str. 232
4.6.14 Odstupné nad rámec minima v zákoníku práce - str. 233
4.6.15 Benefity formou odměny - str. 233
4.6.16 Dary a sociální výpomoci - str. 234
4.6.17 Zápůjčky (půjčky) zaměstnancům - str. 238
4.7 Dar odborové organizaci, jeho daňový režim - str. 243
4.7.1 Podmínky, za kterých si může dárce (zaměstnavatel), jiná právnická nebo fyzická osoba odečíst hodnotu daru – bezúplatného plnění ze základu dan÷ - str. 245
4.8 Součinnost při zdanění příjmů zaměstnance - str. 246
4.8.1 Průkazy předkládané pro některé měsíční slevy na dani - str. 249
5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice - str. 253
Přehled dalších právních předpisů BOZP - str. 255
Použité zkratky - str. 257
Publikace s problematikou BOZP - str. 257
Definice a pojmy - str. 258
Úvod - str. 259
5.1 Zaměstnavatel - str. 260
5.2 Zaměstnanec - str. 261
5.3 Pracovněprávní vztah - str. 264
5.4 Personální práce a BOZP - str. 265
5.5 Postup před vznikem pracovního poměru - str. 272
5.6 Vznik pracovního poměru - str. 274
5.7 Vstupní školení zaměstnance - str. 275
5.8 Zásady pro bezpečný výkon prací - str. 278
5.9 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 280
5.10 Pracovní cesta - str. 285
5.11 Převedení, přeložení a přidělení zaměstnance - str. 286
5.12 Školení BOZP – specifické, opakované školení - str. 288
5.13 Zdravotní prohlídky zaměstnanců - str. 291
5.14 Havarijní připravenost - str. 294
5.15 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 297
5.16 Řízení dokumentů a záznamů - str. 298
5.17 Odborová organizace a zástupce pro  BOZP - str. 300
5.18 Kontroly BOZP a prověrka BOZP - str. 301
5.19 Skončení pracovního poměru - str. 303
5.20 Kontroly státním odborným dozorem - str. 303
Příloha é. 5.4.1 – Karty rizik - str. 307
5.4.1.1 Zaměstnavatel ABC a vedoucí zaměstnanci - str. 307
5.4.1.2 Kancelářské prostory - str. 308
5.4.1.3 Práce na PC a notebooku - str. 309
5.4.1.4 Pohyb zaměstnance po schodišti - str. 310
5.4.1.5 Manipulace zaměstnance s břemeny - str. 311
5.4.1.6 Zákazy o vnášení věcí na pracoviště ABC - str. 312
5.4.1.7 Ostatní informace a zákazy - str. 313
5.4.1.8 Posuzování pracovního úrazu - str. 314
Příloha č. 5.11.1 – Home office – práce z domova - str. 315
Příloha č. 5.12.1 – Přehled školení zaměstnanců k BOZP - str. 321
Příloha č. 5.12.2 – Check-list pro ověření znalostí pohovorem - str. 323
Příloha č. 5.12.3 – Team-building, sportovní akce a posuzování úrazu zaměstnance - str. 328
Příloha č. 5.13.1 – Vstupní lékařská prohlídka – všeobecné zásady - str. 330
Příloha č. 5.13.2 – Vstupní lékařská prohlídka – specifické případy prohlídek - str. 337
Příloha č. 5.13.3 – Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců - str. 340
Příloha č. 5.13.4 – Mimořádné lékařské prohlídky zaměstnanců - str. 342
Příloha č. 5.13.5 – Výstupní lékařské prohlídky zaměstnanců - str. 348
Příloha č. 5.15.1 – Pracovní den z pohledu úrazu zaměstnance - str. 351
Příloha č. 5.16.1 – Přehled důležitých dokumentů a záznamů ze školení - str. 356
Příloha č. 5.18.1 – Lékárnička na pracovišti – check-list - str. 357
Příloha č. 5.18.2 – Check-list pro auditování hlavních oblastí BOZP - str. 361
Příloha č. 5.19.1 – Fyzické napadení a zranění vedoucího zaměstnance - str. 364
Příloha č. 5.19.2 – Předpoklady pro výkon sjednané práce – výpověď zaměstnanci - str. 365
Příloha č. 5.20.1 – Katalog osobních údajů pro oblast BOZP - str. 367
6. Vztahy k orgánům a institucím - str. 373
Použité zkratky - str. 375
6.1 Úřad práce - str. 376
6.2 OSSZ/ČSSZ - str. 377
6.2.1 OSSZ/ČSSZ – důchodové pojištění - str. 377
6.2.2 OSSZ/ČSSZ – nemocenské pojištění - str. 377
6.3 Zdravotní pojišťovna – zdravotní pojištění  - str. 378
6.4 Inspekce práce - str. 379
6.4.1 Ohlašování pracovních úrazů - str. 379
6.4.2 Ohlašování havárií vyhrazených technických zařízení - str. 381
6.4.3 Kontrolní činnost inspekce práce - str. 381
6.4.4 Poradenská činnost - str. 383
7. Zaměstnavatel a odborová organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP - str. 385
7.1 Zaměstnavatel a odborová organizace  - str. 386
7.1.1 Právo na spolurozhodování - str. 387
7.1.2 Právo na projednání - str. 388
7.1.3 Právo na informace - str. 390
7.1.4 Právo kontroly - str. 390
7.1.5 Právo kolektivně vyjednávat - str. 391
7.1.6 Právo na vytvoření hmotných podmínek - str. 392
7.2 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP - str. 393
7.2.1 Právo na projednání - str. 394
7.2.2 Právo na informace - str. 394
8. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféře - str. 395
Slovníček - str. 398
Použité zkratky - str. 402
8.1 Personální práce v územní veřejné sféře  - str. 403
8.1.1 Reformní procesy a potřeba modernizace veřejné správy - str. 403
8.1.2 Celorepublikové cíle - str. 405
8.1.3 Zákon o úřednících - str. 406
8.1.3.1 Úředník - str. 407
8.1.3.2 Vedoucí úředník a vedoucí úřadu - str. 408
8.1.3.3 Pracovní poměr úředníka - str. 408
8.1.3.4 Základní povinnosti úředníka - str. 409
8.1.3.5 Vzdělávání úředníků - str. 410
8.1.4 Význam problematiky řízení lidských zdrojů na úřadech - str. 416
8.1.4.1 Personální činnosti - str. 416
8.1.4.2 Informační systém - str. 417
8.1.4.3 Strategické dokumenty - str. 417
8.1.4.4 Rozbory a analýzy - str. 419
8.1.5 Pracovní místa - str. 430
8.1.5.1 Analýza pracovních míst - str. 430
8.1.6 Rozvoj a kariéra pracovníků - str. 435
8.1.6.1 Rozvoj pracovníků - str. 435
8.1.6.2 Osobní kariéra - str. 435
8.1.6.3 Plány osobního rozvoje - str. 436
8.1.7 Výběrová řízení u územních samosprávných celků - str. 437
8.1.7.1 Legislativa - str. 437
8.1.7.2 Nábor a výběr zaměstnanců - str. 438
8.1.7.3 Výběrové řízení - str. 438
8.1.7.4 Fáze přípravy - str. 438
8.1.7.5 Fáze realizace - str. 442
8.1.7.6 Fáze vyhodnocování - str. 445
8.1.7.7 Rozbory z problematiky výběrových řízení - str. 448
8.1.7.8 Nedostatky v legislativ÷. - str. 451
8.2 Personální práce ve školství - str. 452
8.2.1 Smluvní strany pracovněprávních vztahů ve školství - str. 452
8.2.2 Systém výběru zaměstnanců a obsazování pracovních míst ve školství - str. 455
8.2.3 Některá specifika v pracovněprávních vztazích ve školství - str. 475
8.2.4 Systém dalšího vzdělávání ve školství - str. 513
8.2.5 Systém hodnocení zaměstnanců ve školství - str. 523
8.2.6 Některá specifika v odměňování zaměstnanců ve školství - str. 525
8.2.7 Právní jednání ředitele školy vůči sob÷ samotnému - str. 529
8.2.8 Postup po odvolání ředitele školy - str. 532
8.2.9 Pracovněprávní aspekty mimořádných opatření nařizujících přerušení prezenční výuky ve školách - str. 533
8.3 Zákon o státní službě – základní exkurs - str. 538
8.3.1 Na koho se zákon o státní službě vztahuje - str. 540
8.3.2 Systemizace - str. 541
8.3.3 Výběrové řízení a obsazení služebního místa - str. 542
8.3.4 Změny služebního poměru - str. 545
8.3.5 Skončení služebního poměru - str. 547
8.3.6 Práva a povinnosti státních zaměstnanců - str. 548
8.3.7 Omezení práv zaměstnanců - str. 548
8.3.8 Kárná odpovědnost - str. 549
8.3.9 Služební doba a související otázky - str. 550
8.3.10 Vzdělávání zaměstnanců - str. 550
8.3.11 Zabezpečení zaměstnanců, náhrada škody, kolektivní vyjednávání - str. 551
8.3.12 Hodnocení zaměstnance - str. 551
8.3.13 Odměňování státních zaměstnanců - str. 552
8.3.14 Řízení ve věcech služby - str. 553
Literatura použitá v podkapitole 8.1 - str. 555

Další nabídka k tématu

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Jan Pichrt, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace po roce navazuje na knihu Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost. Obsahuje především příspěvky přednesené na konferenci Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa, která se konala dne 20. září 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Druhá část knihy ...

Cena: 325 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.