Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.

Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zcela nové zpracování velké části publikace
Oproti dřívějším vydáním Abecedy mzdové účetní byly kompletně přepracovány kapitoly 1, 2, 3, 4 a 11 tak, aby lépe sledovaly systematiku současného zákoníku práce a ve větším detailu upravovaly i problematiku dosud v publikaci pojatou jen okrajově (např. skončení pracovního poměru či právě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). Uvedené je pak dáno též změnou v autorském kolektivu, kdy novým autorem výše zmíněných kapitol je Mgr. Michal Vrajík, jenž se ujal nelehkého úkolu nahradit zesnulého JUDr. Bořivoje Šubrta.

Transpoziční novela a další legislativní změny jsou již zahrnuty ve výkladu
Ve vydání pro rok 2024 je zohledněna především naprosto zásadní transpoziční novela zákoníku práce účinná z velké části od 1. 10. 2023 (další změny nabyly účinnosti 1. 1. 2024). Tato novela změnila mj. podmínky zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozšířila podstatným způsobem informační povinnosti zaměstnavatele a práva tzv. pečujících osob, umožnila ve větším rozsahu digitalizaci pracovněprávní agendy a uchopila nově problematiku práce na dálku včetně hrazení jejích nákladů.

Konsolidační balíček a další zásadní změny ve mzdovém účetnictví
Další podstatné změny přinesl tzv. konsolidační balíček, jenž ve větší míře zasáhnul do problematiky daně z příjmů či sociálního pojištění. V oblasti daně z příjmů se např. snižuje hodnota, od níž se uplatňuje vyšší 23% sazba daně z příjmů fyzických osob či se mění režim zdanění při poskytování stravování zaměstnanců. V pojistném na sociální zabezpečení se zavádí povinnost zaměstnanců platit pojistné na nemocenské pojištění či s účinností od 1. 7. 2024 se zavádí ohlašovací povinnost zaměstnavatele ohledně zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a povinnost těchto zaměstnanců odvádět ve stanovených případech pojistné. V nemocenském pojištění se upravují podmínky účasti na pojištění u těchto zaměstnanců, a to rovněž s účinností od 1. 7. 2024.
Dále se s účinností již od 1. 10. 2023 zpřísnila možnost odchodu do předčasného starobního důchodu a mění se podmínky krácení těchto důchodů. Publikace tak podává ucelený aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2024.

autoři: Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 2. 2024, 752 stran
ISBN: 978-80-7554-404-9

Cena: 859 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Pracovněprávní základy  - str. 16
1.1 Základní pravidla - str. 20
1.2 Pracovněprávní jednání - str. 29
1.3 Pracovní poměr - str. 35
1.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 63
1.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 67
1.6 Překážky v práci - str. 78
1.7 Dovolená - str. 91
1.8 Péče o zaměstnance  - str. 101
1.9 Kolektivní pracovněprávní vztahy  - str. 106
1.10 Vnitřní přepisy a jejich vydávání - str. 110
1.11 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele  - str. 111
1.12 Práce na dálku - str. 113
1.13 Přechod práv a povinností  - str. 114
1.14 Pracovnělékařské služby  - str. 115
1.15 Státní služba - str. 117
2. Základy odměňování - str. 121
2.1 Mzda, plat, odměna z dohody, plnění nemzdové povahy - str. 123
2.2 Odměňování mzdou - str. 127
2.3 Odměňování platem - str. 132
2.4 Odměna z dohody - str. 137
2.5 Splatnost a výplata - str. 138
2.6 Započtení - str. 142
2.7 Srážky ze mzdy - str. 143
2.8 Cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů - str. 164
2.9 Průměrný výdělek - str. 167
3. Ochrana osobních údajů a vedení osobního spisu - str. 187
3.1 Osobní spis a jeho obsah - str. 189
3.2 Zásady zpracování osobních údajů - str. 190
3.3 Právní důvody zpracování osobních údajů  - str. 194
3.4 Výběr uchazečů o zaměstnání - str. 197
3.5 Zákaz vyžadovat nadbytečné údaje - str. 199
3.6 Zpracování osobních údajů v průběhu pracovněprávního vztahu  - str. 200
3.7 Ochrana soukromí zaměstnance - str. 201
3.8 Archivace a skartace dokumentů - str. 203
4. Kontrolní orgány a jejich oprávnění - str. 205
4.1 Inspekce práce - str. 207
4.2 Krajské hygienické stanice - str. 214
4.3 Úřad pro ochranu osobních údajů - str. 215
5. Zaměstnavatelé a Úřad práce - str. 216
5.1 Právo  na zaměstnání, zákaz diskriminace a rovné zacházení - str. 219
5.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 220
5.3 Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti - str. 231
5.4 Zaměstnávání agenturami práce - str. 235
5.5 Zaměstnávání cizinců a občanů EU- str. 238
5.6 Další povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce, kontrolní činnosti - str. 243
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 248
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 255
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 262
6.3 Příjmy osvobozené od daně - str. 265
6.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 272
6.5 Způsob zdanění - str. 276
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 279
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 281
6.8 Slevy na dani - str. 291
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 296
6.10 Odvody daně - str. 309
6.11 Další povinnosti plátců - str. 310
6.12 Lhůty na vrácení přeplatků poplatníkům a vybrání nedoplatků od poplatníků - str. 312
6.13 Prohlášení - str. 314
6.14 Způsob prokazování nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 315
6.15 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 317
6.16 Tiskopisy vyúčtování daně - str. 326
7. Zdravotní pojištění - str. 348
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 352
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str. 361
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 371
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 394
7.5 Výpočet pojistného zdravotního pojištění - str. 405
7.6 Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich řešení - str. 447
7.7 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 450
7.8 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 457
7.9 Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění - str. 458
8. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 463
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení - str. 469
8.2 Výpočet pojistného na sociální zabezpečení - str. 484
8.3 Sleva na pojistném na sociální zabezpečení  - str. 497
8.4 Odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 505
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 513
9.1 Nemocenské pojištění - str. 519
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 546
9.3 Ošetřovné - str. 555
9.4 Otcovská poporodní péče (tzv. otcovská) - str. 557
9.5 Dlouhodobé ošetřovné - str. 560
9.6 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 563
9.7 Rozhodné období - str. 570
9.8 Příloha k žádosti o dávku (nemocenské, ošetřovné, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, PPM a VPTM) - str. 578
9.9 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 584
9.10 Elektronická komunikace - str. 588
9.11 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 590
10. Důchodové pojištění - str. 591
10.1 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a přehled jejich základních povinností - str. 596
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 604
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní - str. 607
10.4 Součinnost zaměstnavatele v řízení o starobní důchod - str. 615
10.5 Součinnost zaměstnavatele v řízení o invalidní důchod - str. 622
10.6 Součinnost zaměstnavatele v řízení o pozůstalostní důchody - str. 623
10.7 Evidenční list důchodového pojištění - str. 625
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 673
10.9 Odpovědnost zaměstnavatele a sankce při porušení povinností - str. 675
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 677
11.1 Prevenční povinnost - str. 681
11.2 Kontrola vnášených a odnášených věcí - str. 681
11.3 Náhrada škody ze strany zaměstnance  - str. 682
11.4 Náhrada škody ze strany zaměstnavatele - str. 692
11.5 Bezdůvodné obohacení - str. 700
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2024 - změny, vazby na občanský zákoník - str. 706
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a v roce 2021 - změny, vazby na občanský zákoník - str. 635
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 708
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 719
Přehled důležitých údajů platných k 1.1. 2024  - str. 741
Minimální mzda - str. 741
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin  - str. 741
Průměrná mzda v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 2023 - str. 741
Výše daňových slev  - str. 741
Výše daňového zvýhodněné  - str. 742
Pojistné na zdravotní pojištění  - str. 742
Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti  - str. 743
Dávky nemocenského pojištění  - str. 743
Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 744
Cestovní náhrady a náhrady nákladů při práci na dálku  - str. 744
Srážky ze mzdy  - str. 745
Životní minimum  - str. 745
Existenční minimum  - str. 745
Tabulka pro stanovení důchodového věku  - str. 746
Číselník okresů  - str. 747
Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy)  - str. 748
Tabulka lhůt  - str. 749

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.