Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda DPH 2022

Abeceda DPH 2022

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.

Změny v zákonu o DPH
Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané Generálním finančním ředitelstvím.

Blíže k obsahu publikace
V knize je řešeno, jak správně stanovit místo plnění, kdy vzniká povinnost přiznat daň, jak a kdy správně vystavit daňový doklad, co musí daňový doklad obsahovat a jaké jsou druhy daňových dokladů, jak správně stanovit základ daně, jak postupovat při zaokrouhlování daně, případně jak provést opravu základu daně například u reklamací, jak opravit odpočet daně u příjemce zdanitelného plnění a jak opravit vlastní chyby. Autoři vysvětlují způsob, jak stanovit správnou sazbu daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Problematika uplatnění DPH u nemovitých věcí
Samostatná kapitola je věnována problematice uplatnění DPH u nemovitých věcí, je objasněno správné uplatnění sazeb daně u rekonstrukce a oprav staveb pro bydlení a nové výstavby. Dále je řešena problematika dodání nemovité věci, vymezení stavebního pozemku a také problematika nájmu nemovité věci, možnost uplatnit u tohoto nájmu daň a jsou uvedeny případy, u kterých není možné od 1. 1. 2021 uplatnit daň u nájmu nemovité věci. Na příkladech je vysvětleno, jak řešit nedoložené zničení či ztrátu nebo odcizení obchodního majetku.

Problematika obchodování mezi členskými státy
Rovněž je v knize řešena problematika obchodování se zbožím mezi členskými státy a je zásadně upravena problematika prokazování přepravy zboží mezi členskými státy. Je také upraven způsob obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“. V samostatných kapitolách se rozebírá poskytování služeb mezi členskými státy, problematika dovozu a vývozu zboží a v návaznosti i to, jaké doklady plátce potřebuje pro prokázání těchto plnění, kdy a kam uvede tato plnění do daňového přiznání a kontrolního hlášení. U dokladů na vývoz zboží je upřesněna možnost podání ústního celního prohlášení. U přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží je na příkladech uvedeno, jak správně uplatnit osvobození od daně. Rovněž je uveden postup při uplatňování DPH u společníků společnosti po 1. 1. 2019.

Uplatnění daně u zvláštních režimů
Samostatná kapitola je věnována uplatnění daně u zvláštních režimů. Důležité změny jsou promítnuty v případě zvláštního režimu pro cestovní službu (zrušení globální marže, povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním cestovní služby).

Podrobněji k dalším problematikám
Publikace sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani.

Specifické povinnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou detailně rozvedeny specialistou na správu daní. Dozvíte se o všech úskalích při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. V publikaci je zahrnuta novela daňového řádu, která výrazným způsobem zasahuje do stávajících postupů finančních orgánů.

V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, a to především elektronicky, vysvětlena jsou rovněž elektronická podání, protože povinná elektronická forma podání se týká stále širšího okruhu podnikatelů. Rovněž je věnována pozornost problematice formátů elektronického podání.

Publikace provede podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale i v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie, případně s třetími zeměmi.

Výklad jednotlivých situací a praktické příklady
Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského zákoníku, kde si může plátce ustanovení podrobně prostudovat. U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.
autoři: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, 408 stran
ISBN: 978-80-7554-351-6

Cena: 749 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str.13
1. Základní pojmy pro účely zákona o DPH - str.16
2. Předmět daně - str.36
2.1 Plnění, která jsou předmětem daně - str.38
2.2 Plnění, která jsou z předmětu daně vyčleněna za specifických podmínek - str.39
3. Zahájení podnikatelské činnost - str.41
3.1 Založení živnosti - str.41
3.2 Oznámení zahájení podnikání na Finančním úřadě - str.42
3.3 Dobrovolná registrace - str. 45
3.4 Registrace osoby povinné k dani z titulu překročení obratu z podnikatelských aktivit - str. 46
3.5 Registrace osoby povinné k dani z jiných důvodů než z titulu překročení limitu obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci k dani - str. 51
3.5.1 Plátci - str. 51
3.5.2 Identifikované osoby - str. 54
3.5.2.1 Identifikovaná osoba z titulu pořízení zboží z Evropské unie  - str. 55
3.5.2.2 Identifikovaná osoba z titulu přijetí poskytnutých služeb, dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi - str. 56
3.5.2.3 Identifikovaná osoba z titulu poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH - str. 58
3.5.2.4 Identifikovaná osoba z titulu poskytování vybraných plnění v rámci režimu Evropské unie nebo dovozního režimu - str. 59
3.5.2.5 Dobrovolná identifikace osoby povinné k dani v případě pořízení zboží z jiného členského státu - str. 59
3.5.2.6 Dobrovolná identifikace osoby povinné k dani v případě přijetí služeb z jiného členského státu - str. 60
4. Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 61
4.1 Vznik nároku na odpočet daně - str. 61
4.2 Podmínky pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně - str. 62
4.3 Oprava odpočtu daně - str. 68
4.4 Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 70
4.5 Uplatnění nároku na odpočet v případech, kdy plátce použije přijaté plnění v poměrné výši - str. 71
4.6 Uplatnění nároku na odpočet v případech, kdy plátce použije přijaté plnění částečně ke zdanitelným plněním a částečně k osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně v rámci ekonomické činnosti - str. 73
4.7 Krácení odpočtu daně u plátce jak podle § 75 ZDPH – poměrným koeficientem, tak krátícím koeficientem podle § 76 ZDPH - str. 76
4.8 Uplatnění nároku na odpočet daně z úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši - str.77
4.9 Stanovení krátícího koeficientu v případě, že plátce poprvé v průběhu roku začne uskutečňovat osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně - str. 77
4.10 Vyrovnání odpočtu daně - str. 78
4.11 Úprava odpočtu daně - str. 80
4.11.1 Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností - str. 83
4.11.2 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku v dalších případech - str. 84
4.11.3 Úprava odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku - str. 85
4.11.4 Úprava odpočtu daně u dodání nemovité věci, na které byla provedena významná oprava  - str. 86
4.11.5 Úprava odpočtu daně v případě zničení, ztráty, či odcizení dlouhodobého majetku - str. 87
4.12 Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace - str. 88
4.12.1 Nárok na odpočet daně při registraci - str. 88
4.12.2 Nárok na odpočet daně stávajícího plátce, který hodlá zrušit registraci plátce - str. 89
4.12.3 Úprava odpočtu daně u obchodního majetku v případě úmrtí plátce - str. 90
4.12.4 Snížení odpočtu daně uplatněného u přijatého zdanitelného plnění při zrušení registrace dlužníka - str. 90
5. Uplatňování daně u společníků společnosti od 1. 1. 2019 - str.92
5.1 Změny - str. 92
5.2 Stanovení obratu - str. 92
5.3 Zrušení registrace  - str. 93
5.4 Povinnosti společníka  - str. 93
5.4.1 Společníci jednají s odběratelem plnění každý vlastním jménem a na svůj účet - str. 94
5.4.2 S odběratelem plnění jedná jeden společník vlastním jménem na svůj účet a na účet ostatních společníků - str. 94
5.4.3 Vystavování daňových dokladů - str. 98
5.4.4 Vedení evidencí - str. 99
5.5 Nárok na odpočet - str. 99
5.5.1 Při uplatňování nároku na odpočet daně postupuje každý společník samostatně - str. 100
5.5.2 S dodavatelem plnění jedná jeden společník vlastním jménem na svůj účet a na účet ostatních společníků - str. 100
5.6 Jiný účel založení - str. 101
5.7 Vystoupení společníka ze společnosti  - str. 101
5.8 Zánik společnosti - str. 101
5.9 Vložení majetku do společnosti - str. 102
5.10 Vrácení vloženého majetku při zániku členství společníka nebo při zániku společnosti - str. 102
6. Pravidla pro vystavování daňových dokladů - str. 103
6.1 Situace, kdy je plátce povinen vystavit daňový doklad - str. 103
6.2 Náležitosti daňového dokladu - str. 105
6.3 Daňové doklady - str. 113
6.3.1 Zjednodušený daňový doklad - str. 113
6.3.2 Splátkový kalendář - str. 114
6.3.3 Platební kalendář - str. 114
6.3.4 Souhrnný daňový doklad - str. 116
6.3.5 Doklad o použití - str. 118
6.3.6 Daňový doklad při dovozu - str. 120
6.3.7 Daňový doklad při vývozu - str. 120
6.3.8 Daňový doklad při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 120
6.4 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňového dokladu - str. 120
6.5 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 123
6.5.1 Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 124
7. Stanovení základu daně - str. 125
7.1 Základ daně u bezúplatných plnění - str. 127
7.2 Základ daně ve zvláštních případech - str. 132
7.3 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 133
7.4 Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 134
8. Oprava základu daně - str. 137
8.1 Plátce opraví základ daně - str. 137
8.2 Oprava základu daně v případě reorganizace - str. 138
8.3 Kdy se oprava základu daně považuje za samostatné zdanitelné plnění - str. 138
8.4 Povinnost vystavit opravný daňový doklad - str. 138
8.5 Povinnost odeslat opravný daňový doklad - str. 139
8.6 Zdaňovací období, ve kterém plátce uvede opravu základu daně do daňového přiznání - str. 139
8.7 Uplatnění sazby daně a kurzu - str. 140
8.8 Lhůta pro provedení opravy základu daně - str. 140
8.9 Oprava základu daně po tříleté lhůtě - str. 141
8.10 Oprava základu daně v případě, že nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele - str. 141
8.11 Oprava základu daně v ostatních případech - str. 142
8.12 Bonusy a skonta - str. 142
8.12.1 Nepřímé bonusy - str. 145
8.12.2 Nepřímé bonusy od osoby registrované k dani v Evropské unii - str.146
8.12.3 Příjemce bonusu, který je třetí osobou a není součástí řetězce - str. 147
8.13 Oprava výše daně - str. 147
8.13.1 Chybné zvýšení daně na výstupu - str. 148
8.13.2 Chybné snížení daně na výstupu - str. 148
8.13.2.1 Opravný daňový doklad - str. 149
8.14 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 153
8.14.1 Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 153
8.14.2 Další opravy základu daně - str. 154
8.14.3 Opravu základu daně u nedobytné pohledávky nelze provést - str. 154
8.14.4 Lhůta, po kterou je možné provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky - str. 154
8.14.5 Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 155
8.14.6 Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem - str. 155
8.14.7 Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 155
8.14.8 Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 156
8.14.9 Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky - str. 156
8.14.10 Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění - str. 157
8.14.11 Stanovení sazby daně a kurzu - str. 157
9. Sazby daně - str. 158
9.1 Sazby daně, výpočet - str. 159
9.2 Problematika sazeb DPH ve zdravotnictví - str. 160
9.3 Opravy, rekonstrukce a modernizace dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 161
9.3.1 Stavba pro bydlení - str. 161
9.3.1.1 Stavba rodinného domu, stavba bytového domu - str. 162
9.3.2 Stavby pro sociální bydlení - str. 169
9.4 Uplatnění daně z přidané hodnoty u nové výstavby - str. 171
9.4.1 Výstavba bytového domu pro sociální bydlení - str. 171
9.4.2 Výstavba rodinného domu pro sociální bydlení - str. 171
9.4.3 Výstavba obytného prostoru pro sociální bydlení - str. 173
9.4.4 Výstavba ostatních staveb pro sociální bydlení - str. 174
9.4.5 Jiná stavba (dříve „příslušenství“ stavby pro sociální bydlení) - str. 174
9.4.6 Změna stavby nebo prostoru na stavbu pro sociální bydlení - str. 175
9.5 Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení - str. 175
9.5.1 První snížená sazba daně - str. 175
9.5.2 Základní sazba daně - str. 175
9.6 Dodání nemovité věci - str. 176
9.6.1 Osvobození od daně - str. 176
9.6.2 Stavební pozemek - str. 177
9.6.3 Dodání vybrané nemovité věci osvobozené od daně - str. 177
9.6.4 Dodání práva stavby - str. 178
9.6.5 Dodání jednotky - str. 178
9.6.6 Volba pro uplatnění daně - str. 179
9.7 Nájem nemovité věci - str. 179
9.7.1 Nájem vybraných nemovitých věcí osvobozený od daně - str. 179
9.7.2 Krátkodobý nájem - str. 181
9.7.2.1 Nájem zařízeného bytu - str. 181
9.7.2.2 Nájem prostor k parkování vozidel - str. 181
9.7.2.3 Poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 - str. 182
10. Dodání zboží - str. 186
10.1 Dodání zboží - str. 186
10.1.1 Dodání zboží prostřednictvím komisionáře - str. 186
10.1.2 Dodání zboží s povinností nebo možností odkupu - str. 187
10.1.3 Použití zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce - str. 188
10.1.4 Majetek vytvořený vlastní činností - str. 188
10.1.5 Dodání vratného obalu - str. 190
10.1.6 Za dodání zboží se nepovažuje - str. 192
10.2 Stanovení místa plnění u dodání zboží - str. 193
10.2.1 Dodání zboží bez odeslání nebo bez přepravy - str. 193
10.2.2 Dodání zboží s odesláním nebo s přepravou - str. 193
10.2.3 Plnění v řetězci s jedinou přepravou zboží v rámci EU - str. 194
10.2.4 Dodání zboží s instalací nebo s montáží - str. 195
10.2.5 Dodání nemovité věci - str. 195
10.3 Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 196
10.3.1 Povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění - str. 196
10.3.2 Den, kterým se považuje dodání zboží za uskutečněné - str. 197
10.3.2.1 Dodání zboží - str. 197
10.3.2.2 Dodání nemovité věci - str. 198
10.3.2.3 Dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod, poskytování telekomunikační služby a přeprava a distribuce plynu nebo přenos a distribuce elektřiny - str. 198
10.3.2.4 Poskytnutí služby v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci - str. 198
10.3.2.5 Uskutečnění zdanitelného plnění prostřednictvím prodejních automatů - str. 199
10.3.2.6 Uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích plnění - str. 199
10.3.2.7 Uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců - str. 199
10.3.2.8 Uskutečnění plnění osvobozených od daně - str. 200
10.3.2.9 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 200
10.3.2.10 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 201
11. Poskytnutí služby - str. 202
11.1 Poskytnutí služby - str. 202
11.1.1 Poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce - str. 203
11.2 Stanovení místa plnění u služeb - str. 203
11.2.1 Poskytnutí služby osobě povinné k dani - str. 204
11.2.2 Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani - str. 206
11.2.3 Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi - str. 206
11.2.4 Výjimky ze základního pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 207
11.2.4.1 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 207
11.2.4.2 Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 210
11.2.4.3 Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 211
11.2.4.4 Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 212
11.2.4.5 Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 214
11.2.4.6 Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str. 217
11.2.4.7 Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani - str. 218
11.2.4.8 Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani - str. 219
11.2.4.9 Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země - str. 220
11.2.4.10 Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 220
11.3 Poukaz - str. 222
11.3.1 Jednoúčelový poukaz - str. 222
11.3.2 Víceúčelový poukaz - str. 224
12. Obchodování mezi členskými státy - str. 225
12.1 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 225
12.1.1 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 226
12.1.2 Stanovení základu daně - str. 227
12.1.3 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 227
12.2 Dodání zboží do jiného členského státu - str. 229
12.2.1 Dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně - str. 229
12.2.1.1 Přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu - str. 231
12.2.1.2 Dodání nových dopravních prostředků do jiného členského státu - str. 231
12.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu - str. 232
12.2.2.1 Dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 232
12.2.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 233
12.2.2.3 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu - str. 234
12.3 Prodej zboží na dálku - str. 235
12.4 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu - str. 237
12.5 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie - str.240
13. Dovoz zboží - str. 243
13.1 Předmět daně - str. 243
13.2 Správce daně - str. 243
13.3 Místo plnění - str. 243
13.4 Co se rozumí dovozem zboží - str. 244
13.5 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží - str. 244
13.6 Zpětná registrace plátce - str. 246
13.7 Daňový doklad - str. 246
13.8 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 247
13.9 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 248
13.10 Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím - str. 249
13.10.1 Příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího - str. 249
13.10.2 Podmínky dovozu zboží cestujícím v letecké dopravě - str. 249
13.10.3 Tabákové výrobky - str. 249
13.10.4 Alkohol a alkoholické nápoje - str. 250
13.10.5 Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla - str. 250
13.10.6 Dovoz pohonných hmot - str. 250
13.11 Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně - str. 250
13.11.1 Dovoz zboží podle § 71g ZDPH - str. 250
14. Vývoz zboží - str. 253
14.1 Co se rozumí vývozem zboží - str. 253
14.2 Osvobození od daně při vývozu zboží - str. 253
14.3 Daňový doklad - str. 254
14.4 Povinnost přiznat uskutečnění vývozu zboží - str. 254
15. Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 256
15.1 Služby přímo vázané na vývoz zboží - str. 256
15.1.1 Poskytnutí přepravní služby při vývozu zboží prostřednictvím spediční společnosti - str. 257
15.2 Poskytnutí služby při dovozu zboží - str. 258
15.3 Doložení uskutečňování přepravy při dovozu zboží nebo vývozu zboží - str. 259
15.4 Kam uvedeme v daňovém přiznání - str. 259
16. Zvláštní režimy - str. 260
16.1 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 260
16.1.1 Kdo je obchodníkem - str. 260
16.1.2 Zvláštní režim může použít obchodník - str. 260
16.1.3 Základ daně - str. 261
16.1.4 Nárok na odpočet daně - str. 262
16.1.5 Použití zvláštního režimu při dodání zboží do jiného členského státu - str. 262
16.1.6 Daňový doklad - str.. 262
16.2 Zvláštní režim pro cestovní službu od 1. 1. 2022 - str. 264
16.2.1 Kdy je plátce povinen použít zvláštní režim - str. 264
16.2.2 Co se rozumí cestovní službou - str. 264
16.2.3 Stanovení základu daně - str. 265
16.2.4 Povinnost přiznat daň - str. 266
16.2.5 Koeficient pro výpočet přirážky z již uhrazených nakoupených služeb a zboží - str. 266
16.2.6 Koeficient pro výpočet přirážky z částky, kterou plátce uhradil nebo předpokládá, že uhradí, za nakoupené cestovní služby a zboží - str. 266
16.2.7 Použití způsobu výpočtu koeficientu - str. 267
16.2.8 Základ daně nula - str. 267
16.2.9 Místo plnění - str. 267
16.2.10 Kdy se cestovní služba považuje za uskutečněnou - str. 267
16.2.11 Sazba daně - str. 267
16.2.12 Osvobození od daně - str. 267
16.2.13 Nárok na odpočet daně - str. 269
16.2.14 Povinnost vystavit daňový doklad - str. 269
16.2.15 Vlastní služby - str. 269
16.2.16 Vedení evidence - str. 269
16.2.17 Oprava základu daně a výše daně - str. 270
16.2.18 Plátce nemusí použít zvláštní režim - str. 271
16.2.19 Kam uvedeme v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení - str. 271
16.3 Režim přenesení daňové povinnosti - str. 271
16.3.1 Obecná pravidla pro uplatnění DPH u režimu přenesení daňové povinnosti - str. 271
16.3.1.1 Povinnost přiznat a zaplatit daň - str. 271
16.3.1.2 Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije - str. 272
16.3.1.3 Povinnost plátce, příjemce zdanitelného plnění - str. 272
16.3.1.4 Postup při pozdní registraci plátce - str. 272
16.3.1.5 Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na nové komodity  - str. 273
16.3.1.6 Právní fikce „dobrá víra“ - str. 273
16.3.1.7 Den uskutečnění zdanitelného plnění - str. 274
16.3.1.8 Daňový doklad, základ daně - str. 274
16.3.1.9 Nárok na odpočet daně - str. 275
16.3.1.10 Kam uvedeme v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení - str. 276
16.3.2 Rozdělení režimu přenesení daňové povinnosti - str. 277
16.3.3 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 277
16.3.3.1 Dodání zlata - str. 277
16.3.3.2 Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH - str. 277
16.3.3.3 Dodání nemovité věci - str. 277
16.3.3.4 Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 277
16.3.3.5 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 278
16.3.4 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 279
16.3.4.1 Dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH - str. 279
16.3.4.2 Mechanismus rychlé reakce - str. 280
16.3.5 Závazné posouzení - str. 280
16.3.6 Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije - str. 281
16.4 Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 281
16.4.1 Režim mimo Evropskou unii - str. 282
16.4.2 Režim Evropské unie - str. 282
16.4.2.1 Poskytnutí služby - str. 282
16.4.2.2 Prodej zboží na dálku - str. 283
16.4.2.3 Dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - str. 283
16.4.2.4 Správce daně, daňový doklad, zdaňovací období, evidence - str. 284
17. Správa daně z přidané hodnoty - str. 285
17.1 Základní pojmy pro účely daňového řádu - str. 285
17.2 Místní příslušnost - str. 286
17.3 Postup před zahájením podnikání - str. 288
17.4 Daňová informační schránka - str. 289
17.5 Datová schránka - str. 300
17.6 Registrace - str. 302
17.7 Obrat - str. 303
17.8 Zdaňovací období - str. 304
17.9 Evidence pro účely DPH - str. 305
17.10 Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely DPH - str. 306
17.11 Záznamní povinnost - str. 307
17.12 Daňové přiznání a splatnost daně - str. 307
17.12.1 Daňová přiznání ve zvláštních případech - str. 309
17.12.1.1 Daňové přiznání při rozhodnutí o úpadku - str. 309
17.12.2.2 Daňové přiznání při úmrtí poplatníka - str. 309
17.13 Souhrnné hlášení - str. 310
17.13.1 Souhrnné hlášení detailně - str. 310
17.13.2 Změna souhrnného hlášení ze čtvrtletní povinnosti na měsíční - str. 313
17.13.3 Oprava základu daně podle § 42 ZDPH ve vazbě na souhrnné hlášení - str. 314
17.14 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň - str. 315
17.15 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období - str. 316
17.16 Sankce podle daňového řádu - str. 317
17.17 Vracení nadměrného odpočtu - str. 323
17.18 Záloha na daňový odpočet - str. 324
17.19 Zrušení registrace - str. 324
17.19.1 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 324
17.19.2 Nespolehlivý plátce - str. 326
17.19.3 Nespolehlivá osoba - str. 327
17.19.4 Zrušení registrace plátce na žádost - str. 327
17.19.5 Společná ustanovení u zrušení registrace - str. 328
17.19.6 Zrušení registrace identifikované osoby na žádost - str. 328
17.19.7 Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední - str. 329
17.20 Ručení - str. 329
17.20.1 Ručení oprávněného příjemce - str. 329
17.20.2 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 330
17.20.2.1 Úplata poskytnutá bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko - str. 331
17.20.2.2 Úplata poskytnutá bezhotovostním převodem na nezveřejněný účet - str. 331
17.20.2.3 Úplata poskytnutá zcela nebo zčásti virtuální měnou - str. 332
17.20.2.4 Zdanitelné plnění přijaté od nespolehlivého plátce - str. 332
17.20.2.5 Nákup pohonných hmot od plátce, který není registrován v registru distributorů pohonných hmot - str. 334
17.21 Zvláštní způsob zajištění daně - str. 334
17.22 Návod na vytvoření disponibilního účtu - str. 335
17.23 Zvláštní způsob zajištění daně ve vazbě na účetnictví - str. 336
18. Kontrolní hlášení - str. 337
18.1 Podávání kontrolního hlášení - str. 337
18.1.1 Kdo je povinen podat kontrolní hlášení - str. 337
18.1.2 Kdo nepodává kontrolní hlášení - str. 337
18.1.3 Co se do kontrolního hlášení neuvádí - str. 338
18.1.4 Způsob podání kontrolního hlášení - str. 338
18.1.5 Lhůty pro podávání kontrolního hlášení - str. 338
18.1.6 Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení - str. 339
18.1.7 Identifikační údaje - str. 339
18.1.8 Zplnomocnění k podávání kontrolního hlášení - str. 340
18.1.9 Druhy kontrolního hlášení - str. 342
18.2 Vykazování oprav - str. 343
18.2.1 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 343
18.2.2 Sankce a prominutí pokuty - str. 344
18.2.2.1 Prominutí pokuty - str. 345
18.3 Výzva k podání řádného kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení - str. 346
18.3.1 Doručování výzvy ke kontrolnímu hlášení - str. 346
18.4 Jak vyplňovat kontrolní hlášení - str. 347
19. Evidence tržeb a DPH - str. 359
Přílohová část - str. 361

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

DPH 2022 - zákon s přehledy

DPH 2022 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 19. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 165 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2022. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: novelu pronájmů ...

Cena: 289 KčKOUPIT

DPH 2022 - výklad s příklady

DPH 2022 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

18. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2022, která vychází z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěmi novelami (celkem 13 změn a doplnění). Zařazeny jsou také nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.