Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  10
 
 
zpravodajství od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají.
Kniha poskytuje skutečně komplexní pohled na delisting. Kromě detailní analýzy obsahu relevantních (nejen) tuzemských právních předpisů (především zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o obchodních korporacích, ...     ... více

autor: Luboš Mazanec, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 595 Kč   NOVINKA

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Proměny odměny

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie.
Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících.
Jednotícím prvkem ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 250 Kč   NOVINKA

Proměny odměny

Meritum - Mzdy 2021

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021.
Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou:
•dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny
•pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
•změny v přechodech ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 795 Kč   NOVINKA

Meritum - Mzdy 2021
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 88/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na změny horního zákona (č. 44/1988 Sb.) se upřesňuje, že zákonná rezerva podle horního zákona se tvoří na sanaci a  rekultivaci pozemků dotčených těžbou (dosud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 3. 2021

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-129,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Chile i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 4. 3. 2021

Zákon č. 121/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ) je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 3. 2021

INFORMACE čj. MF-3325/2021/2503-3,

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Ministerstvo financí aktualizovalo seznam států, pro které podle § 38fa odst. 2 zákona o daních z příjmů platí, že příjmy společností, které jsou rezidenty těchto...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 3. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 6909/2021/3901-2,

o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 se tímto rozhodnutím plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám promíjí: pokuta za opožděné podání...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 2. 3. 2021

INFORMACE,

seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných v systému automatické výměny informací ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 3. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 121/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ), který vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci, nelze postihnout exekucí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 3. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory odpovídají formálním náležitostem soudních rozhodnutí, vyjádřeným v instrukci Ministerstva spravedlnosti č. ...     ... více

autor: Michal Králík a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 1 790 Kč   NOVINKA

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Zákon č. 121/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ), který vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci, nelze postihnout výkonem rozhodnutí, má speciální režim při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 3. 2021

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

Proměny odměny

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie.
Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, tak ze segmentů netradičních, včetně otázek odměňování sportovců či odměňování přísedících.
Jednotícím prvkem ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 250 Kč   NOVINKA

Proměny odměny

Meritum - Mzdy 2021

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021.
Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou:
•dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny
•pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
•změny v přechodech ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 795 Kč   NOVINKA

Meritum - Mzdy 2021
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání mnohokrát novelizovány: zákon o správních poplatcích má 17 menších novel; zákon o místních poplatcích má 4 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát – do textu jsou již také zapracovány účinné od 1. 6. 2021. V publikace najdete také 3 rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí správních poplatků z důvodů kovidové epidemie. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, puncovní poplatky, zpoplatnění pozemních komunikací a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2021, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1427 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Zákon č. 90/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení a výše správních poplatků, které se týkají žádostí a ohlášení souvisejících s notifikací, výrobou, dovozem, zkouškami, distribucí a servisem zdravotnických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 5. 2021

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 121/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Ohledně mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ), který vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci, zákon stanoví, že: tento mimořádný příspěvek snižuje částku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 5. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 121/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Zjišťuje-li se výše příjmu pro účely stanovení dávek podle zákona o statní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, pak se k vyplacenému mimořádnému příspěvku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 5. 2021

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory odpovídají formálním náležitostem soudních rozhodnutí, vyjádřeným v instrukci Ministerstva spravedlnosti č. ...     ... více

autor: Michal Králík a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 4. 3. 2021, cena: 1 790 Kč   NOVINKA

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání
TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 88/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Definice účelového územního prvku v rámci registru územní identifikace, adres a nemovitostí se mění tak, aby nebylo nutné z důvodu podmínky bezezbytkové skladebnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 3. 2021

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 88/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Formálně se zpřesňuje definice kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 3. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 88/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Doplňuje se povinnost tvorby rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů, o kterou byla rozšířena sanace pozemků dotčených těžbou, na rekultivace pozemků dotčených těžbou....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 3. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021:

Bezpečnost a hygiena práce č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021:

Částka 36/2021, rozeslaná dne 1. 3. 2021

88.   

ZÁKON ze dne 9. února 2021, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

89.*  

ZÁKON ze dne 9. února 2021 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

90.   

ZÁKON ze dne 9. února 2021, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

91.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 22. února 2021 o vydání cenového rozhodnutí

Částka 37/2021, rozeslaná dne 1. 3. 2021

92.*  

ZÁKON ze dne 18. února 2021, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

93.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19. února 2021 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 41/2021, rozeslaná dne 1. 3. 2021

116.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. března 2021 č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Částka 42/2021, rozeslaná dne 2. 3. 2021

117.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

118.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2021 č. 243 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.

119.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2021 č. 244 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.

Částka 43/2021, rozeslaná dne 3. 3. 2021

120.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 3. března 2021 č. 247 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Částka 44/2021, rozeslaná dne 5. 3. 2021

121.   

ZÁKON ze dne 4. března 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Částka 45/2021, rozeslaná dne 5. 3. 2021

122.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. března 2021 č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021:

Číslo 13/2021, rozeslán dne 2. 3. 2021

19.   

ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Číslo 14/2021, rozeslán dne 4. 3. 2021

20.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 15/2021, rozeslán dne 5. 3. 2021

21.   

Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

22.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz