Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  49
 
 
zpravodajství od 2. 12. 2019 do 8. 12. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Armáda, branné zákony, civilní služba

 

Nařízení vlády č. 322/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda zvyšuje služební tarify náležející jednotlivým vojenským hodnostem (od vojínů po generálporučíky), hodnostem čekatelů (od vojínů po nadrotmistry); dosud pevně stanovené...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, leasingu, úpravy odpočtu a oprav základu daně).
Komentář rozebírá praktické uplatňování DPH na konkrétních ...     ... více

autor: Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, cena: 1 390 Kč   NOVINKA

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání
TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 319/2019 Sb.,

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
Nová vyhláška v souvislosti se zvyšováním hospodárnosti užití energie, s ochranou spotřebitele (např. uvedení v omyl pokud jde o význam a tvar označení CE), stanoví: ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Evropské právo

 

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.
Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob).
V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: ...     ... více

autor: Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al., vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, cena: 590 Kč   NOVINKA

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Střety legitimit v Evropské unii

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií.
V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se ...     ... více

autor: Jan Venclík, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, cena: 270 Kč   NOVINKA

Střety legitimit v Evropské unii
TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů.
Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí od 1. 11. 2019 velmi diskutovaný generátor přidělování.
Dále autoři rovněž zapracovali do výkladu i novelu ...     ... více

autor: Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, cena: 2 599 Kč   NOVINKA

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání
TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná infrastruktura, je v praxi sice poměrně běžným jevem, ale v České republice neexistuje ani právní úprava, ani ...     ... více

autor: Vendula Zahumenská, David Zahumenský, Petr Svoboda, Petra Humlíčková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, cena: 396 Kč   NOVINKA

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.
TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné vyhlášky.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 12. 2019, cena: 97 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství
TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná infrastruktura, je v praxi sice poměrně běžným jevem, ale v České republice neexistuje ani právní úprava, ani ...     ... více

autor: Vendula Zahumenská, David Zahumenský, Petr Svoboda, Petra Humlíčková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, cena: 396 Kč   NOVINKA

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva.
Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem pečlivě vybrané judikatury vztahující se k jednotlivým ustanovením, jednak ...     ... více

autor: Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, cena: 690 Kč   NOVINKA

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář
TÉMA

Obchodní korporace

 

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.
Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední ...     ... více

autor: Jana Skálová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, cena: 325 Kč   NOVINKA

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Vyhláška č. 319/2019 Sb.,

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
Nová vyhláška v souvislosti se zvyšováním hospodárnosti užití energie, s ochranou spotřebitele (např. uvedení v omyl pokud jde o význam a tvar označení CE), stanoví: ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Nařízení vlády č. 321/2019 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, rozhodla, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.
Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob).
V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: ...     ... více

autor: Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al., vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, cena: 590 Kč   NOVINKA

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde tedy o stanovení legálních a legitimních zásahů do základních práv a svobod subjektů trestního řízení orgány činnými v trestním řízení.
Autor se nejprve věnuje pojmovému vymezení atributů ...     ... více

autor: Jiří Mulák, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, cena: 480 Kč   NOVINKA

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.
Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední ...     ... více

autor: Jana Skálová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, cena: 325 Kč   NOVINKA

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 323/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Pro období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2025 se rozšiřuje stanovená doba lovu vybraných druhů spárkaté zvěře (daňka skvrnitého, jelena evropského, muflona, siky japonského, srnce obecného a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 2. 12. 2019 do 8. 12. 2019:

Řízení školy č.12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 11/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 12/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 2. 12. 2019 do 8. 12. 2019:

Částka 135/2019, rozeslaná dne 4. 12. 2019

319.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2019 o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Částka 136/2019, rozeslaná dne 4. 12. 2019

320.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 29. listopadu 2019 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Částka 137/2019, rozeslaná dne 6. 12. 2019

321.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. listopadu 2019 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

322.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. listopadu 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

323.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 2. 12. 2019 do 8. 12. 2019:

Částka 37/2019, rozeslaná dne 6. 12. 2019

54.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

55.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz