Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  36
 
 
zpravodajství od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-83,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Slovensko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 3. 9. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Elektronizace správy daní, právní spekty

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním.
Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení vyplývající ze zvláštní povahy správy daní, a to zejména při práci s informacemi. Správa daní je založena na překonávání ...     ... více

autor: Michal Tuláček, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 8. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Elektronizace správy daní, právní spekty
TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 359/2020 Sb.,

o měření elektřiny
V důsledku změn v elektroenergetickém systému EU a v souladu s evropskou energetickou legislativou byla přijata nová vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2024, 1. 7. 2027

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 358/2020 Sb.,

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Tato vyhláška stanoví pro období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021: celkové procento, kterým se obce (s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) podílejí na části celostátního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020

TÉMA

Sociální pojištění

 

Předkládání vybraných tiskopisů OSSZ pouze v elektronické podobě

V souvislosti s právní úpravou přijatou zákonem č. 255/2020 Sb. dochází s účinností od 1. 9. 2020 pro zaměstnavatele k některým trvalým změnám v oblasti sociálního pojištění, jejichž cílem je zrychlení a zefektivnění přenosu informací potřebných pro provádění nemocenského a důchodového pojištění. Změna se dotýká následujících tiskopisů: ...     ... více

Česká správa sociálního zabezpečení

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Druhé, aktualizované vydání komentáře ke stavebnímu zákonu obsahuje jeho znění účinné k 1. červnu 2020.
Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při aplikaci zákona vyvstávají.
Podrobný výklad jednotlivých ustanovení je provázán se ...     ... více

autor: Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 8. 2020, cena: 1 490 Kč   NOVINKA

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání
TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 360/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
Cílem novely je větší efektivita ochrany kyberprostoru České republiky. Jako významné informační systémy jsou novelou určeny všechny informační systémy spravované orgány veřejné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022, 1. 1. 2023

TÉMA

Trestní předpisy

 

Vazba v trestním řízení

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce neviny.
Monografie se zabývá otázkou respektování výjimečnosti ukládání vazby jako opatření ultima ratio nejen z ...     ... více

autor: Ingrid Galovcová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 8. 2020, cena: 360 Kč   NOVINKA

Vazba v trestním řízení

Vyhláška č. 363/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění nebo zpřesňují některá ustanovení, např.: parametry ubytovací plochy, užívání výpočetní techniky, vybavení cely (nově musí být v cele záchod). ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Vyhláška č. 362/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Novela mění některá dosavadní ustanovení, např.: zrušuje se zákaz užívání přehledových radiopřijímačů, skenerů a transmiterů signálu do pásma FM odsouzenými (dosavadní obava, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Vyhláška č. 364/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky osvobozuje od srážek nákladů výkonu trestu finanční prostředky, které jsou uloženy na účtu odsouzeného ve věznici, jde-li o: výživné na dítě, peněžitou pomoc v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 366/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
A) K vyhlášce č. 332/2006 Sb. Je provedena zejména transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177, pokud jde o rozmnožovací materiál révy a okrasných druhů a o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

Vyhláška č. 365/2020 Sb.,

o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
V rámci jednotlivých okresů České republiky se stanovuje seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020:

Částka 145/2020, rozeslaná dne 31. 8. 2020

358.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2020 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka 146/2020, rozeslaná dne 4. 9. 2020

359.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2020 o měření elektřiny

360.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

Částka 147/2020, rozeslaná dne 4. 9. 2020

361.*  

VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.

362.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

363.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

364.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 148/2020, rozeslaná dne 4. 9. 2020

365.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2020 o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

366.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020:

Číslo 13/2020, rozeslán dne 3. 9. 2020

17.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz