Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  49
 
 
zpravodajství od 30. 11. 2020 do 6. 12. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Armáda, branné zákony, civilní služba

 

Vyhláška č. 489/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.
Vznik nároku na služební volno při péči o dítě vzniká u dětí ve věku do 10 let (dosud do 13 let). Nově se nemusí vždy jednat o uzavření celé školy nebo školského zařízení, ale může...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 11. 2020

TÉMA

Celní předpisy

 

Vyhláška č. 502/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
Zpřesňují se nebo doplňují některé výstrojní součástky a druhy hodnostního označení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Nařízení vlády č. 487/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2021 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 87,30 Kč/hod. na 90,50 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-115,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Norsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 2. 12. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-115,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Gruzie i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 2. 12. 2020

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká novela zákona o obecní policii, která začne platit od 1. 1. 2021. Dále se změnily předpisy v oblasti územně správního členění státu. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně. Některé související předpisy najdete v ÚZ Svobodný přístup k informacím, eGovernment a v ÚZ Vnitřní správa.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie
TÉMA

Oceňování majetku

 

Vyhláška č. 488/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Úpravy se týkají oceňování některých nemovitých věcí a spočívají: ve stanovení podrobností k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty, ve stanovení součástí a podkladů pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

Nařízení vlády č. 487/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2021 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 87,30 Kč/hod. na 90,50 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Nařízení vlády č. 487/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2021 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 87,30 Kč/hod. na 90,50 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 501/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Dochází ke změnám u správních poplatků, které se týkají vydání rozhodnutí souvisejících s chovem zvířat vyžadujících zvláštní péči, s chovem, dodávkámi a používáním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR.
V publikaci jsou definovány pojmy jako přímá a nepřímá ...     ... více

autor: Eva Šimečková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 12. 2020, cena: 450 Kč   NOVINKA

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Nařízení vlády č. 493/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
Touto novelou se umožňuje udělit ocenění za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací také mladým nadaným vědcům.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Nařízení vlády č. 491/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Přijaté změny umožňují alespoň částečně zmírnit očekávané negativní dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání stávajících zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, kteří již jsou, resp....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 12. 2020

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, platné znění autorizačního zákona a další. Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 273 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy
TÉMA

Vnitřní správa

 

Vyhláška č. 494/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na vytíženost a kvalitu práce některých matričních úřadů a v reakci na nové územně správní členění státu podle zákona č. 51/2020 Sb., se k 1. 1. 2021 mění příloha č. 1 vyhlášky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Vysoké školství

 

Zákon č. 495/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Na základě zkušeností s dopady pandemie koronaviru na organizaci a průběh výuky na vysokých školách v roce 2020 tato novela zákona o vysokých školách obsahuje úpravu, podle které bude možné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 501/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Provedené úpravy spočívají zejména ve zvýšení úrovně ochrany zvířat používaných pro vědecké účely, zpřísnění podmínek chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, zlepšení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021, vybraná ustanovení 1. 4. 2021, 1. 7. 2021, 1. 1. 2022, 1. 1. 2027

TÉMA

Životní prostředí

 

Nařízení vlády č. 492/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Mění se obsahové náležitosti zprávy o emisích skleníkových plynů z pohonných hmot, dokladu o snížení emisí z těžby ropy.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 30. 11. 2020 do 6. 12. 2020:

Soudce č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 11/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Mzdová účetní č. 11/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 11/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 14/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 11/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 11-12/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 11. 2020 do 6. 12. 2020:

Částka 200/2020, rozeslaná dne 30. 11. 2020

487.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

488.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2020, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

489.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2020, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

Částka 204/2020, rozeslaná dne 30. 11. 2020

498.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření

499.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření

500.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření

Částka 201/2020, rozeslaná dne 2. 12. 2020

490.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2020, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 202/2020, rozeslaná dne 2. 12. 2020

491.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

492.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

493.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

494.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2020, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 203/2020, rozeslaná dne 2. 12. 2020

495.   

ZÁKON ze dne 19. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

496.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. listopadu 2020 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

497.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 16. listopadu 2020 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 205/2020, rozeslaná dne 4. 12. 2020

501.   

ZÁKON ze dne 13. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 206/2020, rozeslaná dne 4. 12. 2020

502.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 30. 11. 2020 do 6. 12. 2020:

Číslo 31/2020, rozeslán dne 2. 12. 2020

40.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

41.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz