Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  45
 
 
zpravodajství od 31. 10. 2022 do 6. 11. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Energetika

Vyhláška č. 328/2022 Sb.,

o zárukách původu energie
Záruka původu slouží jako doklad konečnému spotřebiteli o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie dodavatele a na energii dodávané zákazníkům...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 07/2022 čj. MF-29638/2022/1601,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Mění se stanovené pevné ceny jednotného jízdního dokladu ve veřejné drážní osobní dopravě v období platnosti jízdního řádu 2022/2023, tj. v období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023.    celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 11. 12. 2022

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 314/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poskytovatelům zdravotních služeb se ukládá povinnost bezodkladně učinit ve stanoveném rozsahu elektronický záznam o očkování (aplikaci humánního imunologického léčivého...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 314/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňuje se vymezení a výše některých správních poplatků v položkách 97 a 98 sazebníku správních poplatků, které se týkají vydání rozhodnutí, registrace a schválení, pokud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákoník práce ve školské praxi

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně jako v minulosti lze totiž očekávat odlišnosti a výkladové problémy v aplikaci novelizovaného zákoníku práce, a to ...     ... více

autor: Jiří Valenta, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 1. 11. 2022, cena: 660 Kč   NOVINKA

Zákoník práce ve školské praxi

téma:
Sociální pojištění

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 319/2022 Sb.,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro rok 2023 tyto redukční hranice pro účely úpravy denního vyměřovacího základu v nemocenského pojištění: první redukční hranice činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 10. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/2022 Sb.,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění; tato částka počínaje 1. lednem 2023 činí 4 000 Kč (do konce roku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 10. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Vyhláška č. 325/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na prodloužení účinnosti snížené sazby spotřební daně u motorové nafty do 31. prosince 2023 se do stejného termínu prodlužuje také doba použití vzorce pro výpočet výše...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 11. 2022

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 314/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se podmínky, za kterých je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno za účelem zajištění dostupnosti hrazených služeb pro pojištěnce změnit podmínky úhrady nebo ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Vyhláška č. 313/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním cílem této novely je provedení potřebných změn v seznamu zdravotních výkonů, tj. zejména: zvýšení základní minutové sazby nositelů výkonů o 3,8 % (tj. o průměrnou roční...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 315/2022 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023
Tato vyhláška stanoví pro rok 2023: hodnoty bodu za poskytované zdravotní výkony, výši úhrad zdravotních služeb poskytovaných pojištěncům (včetně pojištěnců z členských států...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 314/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mezi hlavní změny patří: aktualizace odkazů na přímo použitelné předpisy Evropské unie, zpřesnění a doplnění ustanovení týkajících se schvalování a registrace krmivářských provozů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 31. 10. 2022 do 6. 11. 2022:

Bezpečnost a hygiena práce č. 10/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 12-13/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 31. 10. 2022 do 6. 11. 2022:

Částka 143/2022, rozeslaná dne 31. 10. 2022

313.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 144/2022, rozeslaná dne 31. 10. 2022

314.   

ZÁKON ze dne 12. října 2022, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 145/2022, rozeslaná dne 31. 10. 2022

315.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2022 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023

Částka 146/2022, rozeslaná dne 31. 10. 2022

316.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2022 o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 147/2022, rozeslaná dne 31. 10. 2022

317.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 148/2022, rozeslaná dne 31. 10. 2022

318.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2022 o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

319.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. října 2022, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

320.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. října 2022, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Částka 150/2022, rozeslaná dne 3. 11. 2022

324.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2022 o Programu statistických zjišťování na rok 2023

Částka 151/2022, rozeslaná dne 3. 11. 2022

325.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů

326.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

327.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. října 2022 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 152/2022, rozeslaná dne 3. 11. 2022

328.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2022 o zárukách původu energie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz