Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  40
 
 
zpravodajství od 30. 9. 2019 do 6. 10. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zkontrolujte včas platnost certifikátu v pokladním zařízení pro EET

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Pokladní certifikát ...     ... více

Generální finanční ředitelství

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od minulého vydání se změnilo 14 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2019, cena: 243 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

VYHLÁŠKA č. 248/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novely obou vyhlášek upřesňují pravidla pro využívání podpůrných opatření v rámci systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s cílem vyrovnat vzdělávací...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon o Policii České republiky - Komentář

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat ...     ... více

autor: Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, cena: 569 Kč   NOVINKA

Zákon o Policii České republiky - Komentář
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury.
Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v ...     ... více

autor: Eva Horzinková, Zdeněk Fiala, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 10. 2019, cena: 380 Kč   NOVINKA

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání
TÉMA

Trestní předpisy

 

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle § ...     ... více

autor: Petra Vítková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, cena: 395 Kč   NOVINKA

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací (IFRIC, SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS z češtiny do angličtiny a zpět, a to včetně uvedení vazeb na ...     ... více

autor: Jiří Strouhal, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, cena: 315 Kč   NOVINKA

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Stykový zákon - Komentář

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon).
Stykový zákon byl posledním ze zákonů, jehož existenci předvídala Ústava od samého počátku, ale jenž nebyl dlouhou dobu zákonodárcem přijat. Řeší otázky, ...     ... více

autor: Jan Kněžínek, Tomáš Řezníček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, cena: 299 Kč   NOVINKA

Stykový zákon - Komentář
TÉMA

Zdravotnická povolání

 

VYHLÁŠKA č. 252/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
Změna obou vyhlášek je reakcí na změnu provedenou zákonem č. 284/2018 Sb., kterou se z oborů zdravotnických povolání vypustily obory „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 10. 2019

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

VYHLÁŠKA č. 251/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Novela se dotýká řady příloh k vyhlášce; tím se mění vymezení (vztahuje se na území Evropské unie a na některá další stanovená území chráněných zón): škodlivých organismů,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 10. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 30. 9. 2019 do 6. 10. 2019:

Soukromé právo č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 10/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 9. 2019 do 6. 10. 2019:

Částka 106/2019, rozeslaná dne 30. 9. 2019

248.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2019, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 107/2019, rozeslaná dne 30. 9. 2019

249.*  

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 13. září 2019 o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

250.*  

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 13. září 2019 o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka 108/2019, rozeslaná dne 4. 10. 2019

251.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2019, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 109/2019, rozeslaná dne 4. 10. 2019

252.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2019, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

253.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 27. září 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 30. 9. 2019 do 6. 10. 2019:

Částka 32/2019, rozeslaná dne 1. 10. 2019

47.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení

48.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz