Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  27
 
 
zpravodajství od 27. 6. 2022 do 3. 7. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Toto nařízení vlády je reakcí na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; nařízení stanoví: požadavky kladené na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb.,

o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Toto nařízení vlády je reakcí na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; nařízení stanoví: vyhrazená technická...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.,

o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Toto nařízení vlády je reakcí na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; nařízení stanoví: výčet technických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.,

o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Toto nařízení vlády je reakcí na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; nařízení stanoví: výčet technických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.,

o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Nařízení vlády je reakcí na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; nařízení stanoví: výčet vyhrazených technických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Vyhláška č. 185/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
Mění se ustanovení upravující strukturu statutu, obecné náležitosti statutu (mj. údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování, údaje o podílových listech nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

Vyhláška č. 184/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.
Novela precizuje a doplňuje některá ustanovení, zejména ve vazbě na evropskou legislativu; například se doplňují pravidla zohledňování rizik týkajících se udržitelnosti a pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Energetika

Zákon č. 176/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákon č. 458/2000 Sb. Novela energetického zákona zpřesňuje pravidla pro dodavatele poslední instance (DPI); mj. nově platí, že pokud zákazník, který se dostal do režimu DPI,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 6. 2022

Nařízení vlády č. 189/2022 Sb.,

o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
V rámci podpory zdrojů energie stanovila vláda tímto nařízením: druhy podpor, které jsou využity pro podporu, formy podpor, které jsou využity pro podporu, druhy podporovaných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon č. 180/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní změnou je zakotvení výslovného požadavku předchozí žádosti o nahlížení do Centrálního registru oznámení u všech kategorií veřejných funkcionářů, tedy nikoliv pouze u dosud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Občanský zákoník

Veřejné užívání a jeho předmět

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty související s vlastnickým právem v souvislosti s veřejným užíváním.
Monografie se pomocí metod analýzy, indukce ...     ... více

autor: Aleš Mácha, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 6. 2022, cena: 385 Kč   NOVINKA

Veřejné užívání a jeho předmět

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 178/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
S ohledem na závazky vyplývající České republice z jejího členství v Evropské unii upravuje novela zákona o pozemních komunikacích především 3 témata: řízení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2023, 1. 10. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Zákon č. 196/2022 Sb.,

o jednorázovém příspěvku na dítě
Stát vyplatí jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé dítě do 18 let věku jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady, a to do rodin, jejichž...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 1. 10. 2022

Zákon č. 203/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 117/1995 Sb. Novela snižuje administrativní zátěž související s uplatňováním a prokazováním nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši; např. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 1. 10. 2022

Nařízení vlády č. 204/2022 Sb.,

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Částka životního minima jednotlivce, tj. osoby, která není společně posuzována s jinými osobami, činí měsíčně 4 620 Kč (dosud 4 250 Kč); částka existenčního minima osoby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 179/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Změny jsou provedeny z důvodu transpozice a harmonizace předpisů Evropské unie upravujících spotřební daně do Českého právního řádu. Mezi tyto změny patří zejména: zavedení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 2. 2022, vybraná ustanovení 28. 6. 2022, 1. 11. 2022

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 197/2022 Sb.,

o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákon je reakcí na akutní potřebu zajištění bydlení nebo ubytování a případně dalších staveb související veřejné infrastruktury v návaznosti na zvýšení počtu osob s pobytem v České republice v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Zákon č. 195/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Tzv. “nový stavební zákon” není v souladu s představami nové politické reprezentace, vzešlé z voleb v roce 2021, o tom, jak by měla fungovat veřejná správa. Proto byl přijat novelizační zákon,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 182/2022 Sb.,

o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
Zákon nařizuje poskytovatelům univerzální služby, vyhovět všem přiměřeným požadavkům spotřebitelů. K tomu předmětná vyhláška stanoví podrobné charakteristiky pro přiměřenost požadavků...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 178/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Upřesňuje se, že Ministerstvo dopravy je povinno zabezpečit v rámci výměny informací mezi členskými státy Evropské unie automatizovanou výměnu údajů o silničních vozidlech, jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Ukrajina

Zákon č. 175/2022 Sb.,

o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
A) K zákonu č. 175/2022 Sb. Tímto zákonem se vládě ČR umožňuje, aby prostřednictvím nařízení (viz nařízení vlády č. 200/2022 Sb. – anotace ) stanovila, že žádosti o oprávnění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 6. 2022

Nařízení vlády č. 200/2022 Sb.,

o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Vláda rozhodla, že z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 6. 2022

Zákon č. 198/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
A) K zákonu č. 65/2022 Sb. Zákon nově upravuje také poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, související služby pro osoby s dočasnou ochranou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 6. 2022

Zákon č. 199/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
Ve vztahu k občanům Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana se nově stanoví lhůta k zahájení povinné školní docházky, která činí 90 dnů od poskytnutí dočasné ochrany, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 6. 2022

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb.,

o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
Vláda tímto nařízením stanovila: rozsah poskytovaných služeb souvisejících s ubytováním ukrajinských uprchlíků, rozložení kapacit ubytování v území jednotlivých krajů, výši...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 6. 2022

Zákon č. 197/2022 Sb.,

o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákon je reakcí na akutní potřebu zajištění bydlení nebo ubytování a případně dalších staveb související veřejné infrastruktury v návaznosti na zvýšení počtu osob s pobytem v České republice v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nařízení vlády č. 205/2022 Sb.,

o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
Vláda stanovila nařízením výši a podmínky příspěvku na solidární domácnost pro období od července do prosince 2022; tyto parametry jsou konstruované jinak, než tomu bylo v nařízení vlády č. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 177/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 222/2016 Sb. Zpřesňují se  pravidla platnosti a účinnosti právního předpisu, pravidla procedury návrhu právního předpisu, některá další pravidla. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 186/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
A) K vyhlášce č. 84/1996 Sb. Novela vyhlášky upravuje zejména: postup zjišťování stavu lesa pomocí inventarizace, obsah plánů zpracovaných pomocí inventarizace, postup...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) reguluje činnost realitních zprostředkovatelů – vymezuje jaké jsou nároky na realitní zprostředkovatele, jaké jsou jejich povinnosti, řeší úschovu finančních prostředků a kontrolu samotné činnosti a přestupky.
Autoři ke komentování zákona přistoupili akademicky, aby primárně ...     ... více

autor: Josef Kříž, Jakub Porod, Jiří Horník, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 6. 2022, cena: 630 Kč   NOVINKA

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 202/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.
Upravuje se jeden parametr výpočtového vzorce pro výpočet státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nařízení vlády č. 201/2022 Sb.,

o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021
Výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 6. 2022 do 3. 7. 2022:

Bezpečnost a hygiena práce č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 6. 2022 do 3. 7. 2022:

Částka 83/2022, rozeslaná dne 27. 6. 2022

175.   

ZÁKON ze dne 15. června 2022 o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

176.   

ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

177.   

ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

178.   

ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

179.   

ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

180.   

ZÁKON ze dne 15. června 2022, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

181.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. června 2022 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 79/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

171.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Částka 80/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

172.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o Chráněné krajinné oblasti Blanský les

Částka 81/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

173.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2022 o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les

Částka 82/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

174.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Částka 84/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

182.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2022 o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby

Částka 85/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

183.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

Částka 86/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

184.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.

185.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování

Částka 87/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

186.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

187.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

188.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2022, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství

Částka 88/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

189.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

Částka 89/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

190.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

191.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

192.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

193.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

194.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Částka 90/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

195.   

ZÁKON ze dne 23. června 2022, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

196.   

ZÁKON ze dne 24. června 2022 o jednorázovém příspěvku na dítě

197.   

ZÁKON ze dne 24. června 2022 o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

198.   

ZÁKON ze dne 24. června 2022, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

199.   

ZÁKON ze dne 24. června 2022, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Částka 91/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

200.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

201.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021

202.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.

Částka 92/2022, rozeslaná dne 30. 6. 2022

203.   

ZÁKON ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

204.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2022 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

205.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2022 o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022

206.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2022 o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

Částka 93/2022, rozeslaná dne 1. 7. 2022

207.*  

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. června 2022 o vyhlášení volby prezidenta republiky

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz