Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  27
 
 
zpravodajství od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 246/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Ve výkaznictví bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev dochází k následujícím hlavním změnám: zavedení vykazovací povinnosti a dodržování obezřetnostních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Zákon č. 250/2021 Sb.,

o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
A) K zákonu č. 250/2021 Sb. Nový zákon definuje vyhrazená technická zařízení , kterými jsou tlaková, zdvihací, elektrické nebo plynová zařízení, která...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 02/2021,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Ruší se cenová regulace: mléčných výrobků pro žáky, ochranných masek (respirátorů) třídy FFP3.    celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Nařízení vlády č. 245/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Vzhledem k tomu, že generální konzulát ve Lvově disponuje oproti velvyslanectví ČR v Kyjevě většími kapacitami pro zpracování vízových záležitostí, podle dosavadních zkušeností...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se ze zákona o daních z příjmů vypouští ustanovení týkající se regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 20395/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení, resp. dovozu ze zahraničí, v tomto rozhodnutí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 28. 6. 2021

ROZHODNUTÍ čj. 20402/2021/3901-2,

o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Vzhledem k mimořádné události, a to výskytu tornáda v Jihomoravském kraji, se tímto rozhodnutím stanoveným subjektům, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 29. 6. 2021

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se ze zákona o Finanční správě České republiky vypouští ustanovení týkající se regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se z níže uvedených novelizovaných zákonů  vypouští ustanovení týkající se regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

 

Vyhláška č. 242/2021 Sb.,

o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Podle zákona č. 160/2021 Sb. vyplatí v roce 2022 zdravotní pojišťovny poskytovatelům definovaných zdravotních a sociálních služeb kompenzace za služby poskytnuté v roce 2021. Ve vazbě...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se ze zákona o krajích vypouští ustanovení týkající se regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Obchodní korporace

 

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. 163/2020 Sb. týkající se úpravy družstev, jež je účinná od 1. 7. 2020.
Autorský kolektiv (v částečně obměněném ...     ... více

autor: Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 6. 2021, cena: 3 700 Kč   NOVINKA

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění 47 dalších předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele a inspekce práce. Všechny novelizované pasáže předpisů jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 7. 2021, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Zákon č. 248/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Doplňují se nová ustanovení o rozhodování krajské pobočky Úřadu práce ve věcech podpory v nezaměstnanosti. Na různých místech zákona se zrušuje dosavadní “příspěvek v době...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021, vybraná ustanovení 1. 4. 2022

Zákon č. 250/2021 Sb.,

o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Zpřesňují se kompetence Státního úřadu inspekce práce, oprávnění a povinnosti inspektora práce, přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 248/2000 Sb. Ruší se regionální rady regionů soudržnosti, a to k 1. 1. 2022. Tato novela zajišťuje komplexně plynulý přechod práv a povinností regionálních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 248/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Jde-li o zaměstnankyni v době těhotenství a mateřství jsou součástí oznámení zaměstnavatele okresní správě sociálního zabezpečení o dni skončení doby zaměstnání též...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 252/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zjednodušuje se postup vystavování průkazů osob se zdravotním postižením. Mění se vymezení: zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení regionálních rad soudržnosti se ze zákona o státní službě vypouští ustanovení o účasti zaměstnanců  regionální rady regionu soudržnosti ve výběrovém...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se ze zákona o účetnictví vypouštějí ustanovení týkající se těchto regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se ze zákona o účetnictví vypouštějí ustanovení týkající se těchto regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke zrušení regionálních rad regionů soudržnosti se ze zákona o účetnictví vypouštějí ustanovení týkající se těchto regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, zákona o státních symbolech, zákona o Sbírce zákonů a další zákony. Celkem 26 předpisů v úplném znění. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 7. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení regionálních rad soudržnosti se ze zákona o registru smluv vypouští ustanovení o uveřejňování smluv uzavřených regionální radou soudržnosti v registru...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákon č. 248/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V § 209 odst. 1 zákoníku práce se zrušuje legislativní zkratka “částečná nezaměstnanost”, aniž by se v § 209 odst. 1 jakkoli měnila dosavadní definice jiné překážky v práci (snížení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

Zákon č. 251/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na zrušení regionálních rad soudržnosti se ze zákoníku práce vypouští ustanovení o platu zaměstnanců těchto regionálních rad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Vyhláška č. 243/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2021

Nařízení vlády č. 253/2021 Sb.,

o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 Kč (dosud 13 088 Kč) na kalendářní měsíc.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování. Publikace obsahuje také aktuální znění živnostenského zákona, zákona o živnostenských úřadech, zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o uznávání odborné kvalifikace, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, zákona o volném pohybu služeb, zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu a některé další předpisy – celkem 12 právních předpisů. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 28. 6. 2021, cena: 143 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Zákon č. 249/2021 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
Zákon umožňuje podnikatelům v oblasti realitního zprostředkování, aby i přesto, že nesplnili některé podmínky pro výkon této činnosti, směli tuto činnost vykonávat až do 31. 12. 2021 , přičemž...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 244/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Mění a stanoví se zejména: technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, specifikace rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2022, 1. 7. 2023, 1. 1. 2024, 1. 1. 2026

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021:

Účetní a daně č. 6/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 6/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 7-8/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 6/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Jurisprudence č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021:

Částka 110/2021, rozeslaná dne 29. 6. 2021

257.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 2021 o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Částka 102/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

242.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2021 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

Částka 103/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

243.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2021, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 104/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

244.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2021, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 105/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

245.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. června 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

246.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. června 2021, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

247.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 3. června 2021 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020

Částka 106/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

248.   

ZÁKON ze dne 9. června 2021, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

249.   

ZÁKON ze dne 10. června 2021 o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

250.   

ZÁKON ze dne 9. června 2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Částka 107/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

251.   

ZÁKON ze dne 17. června 2021, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 108/2021, rozeslaná dne 30. 6. 2021

252.   

ZÁKON ze dne 1. června 2021, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

253.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. června 2021 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

254.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. června 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 112/2021, rozeslaná dne 1. 7. 2021

260.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. července 2021 o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí

Částka 109/2021, rozeslaná dne 2. 7. 2021

255.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. června 2021 o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

256.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. června 2021 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 111/2021, rozeslaná dne 2. 7. 2021

258.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 16. června 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, FIX %

259.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 16. června 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, CPI %

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021:

Částka 20/2021, rozeslaná dne 2. 7. 2021

28.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsané v Athénách dne 23. října 1986, vyhlášené pod č. 98/1989 Sb.

29.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021:

Číslo 25/2021, rozeslán dne 28. 6. 2021

33.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Číslo 26/2021, rozeslán dne 29. 6. 2021

34.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz