Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  27
 
 
zpravodajství od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirová legislativa v uplynulém týdnu

Ve Sbírce zákonů byly publikovány tyto nové předpisy, jejichž anotace najdete níže v jednotlivých tématech:

  • zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,
  • zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
  • zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020,
  • vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
  • nařízení vlády č. 308/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Další vývoj jiných opatření ke zmírnění dopadů epidemie budeme denně monitorovat na webových stránkách - zde.
 

Dobré dny Vám přeje
redakce Nakladatelství Sagit, a.s.

 
 

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Zákon č. 299/2020 Sb.,

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 338/1992 Sb. Rozšiřuje se možnost obce obecně závaznou vyhláškou mimořádně osvobodit nemovité věci, které byly postihnuty nejen živelní pohromou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Zákon č. 299/2020 Sb.,

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů nouzového stavu na plátce daně z přidané hodnoty se uplatnění druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % rozšiřuje i na poskytnutí ubytovacích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 299/2020 Sb.,

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Ke zmírnění dopadů koronavirových opatření na poplatníky se rozšiřuje možnost uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně , a to i na zdaňovací...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Sdělení Ministerstva financí č. 309/2020 Sb.,

o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Ministerstvo financí sděluje, že pravidla pro zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Tchaj-wanem stanovená zákonem č. 45/2020 Sb. se začnou uplatňovat na příjmy počínaje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ÚZ č. 1383 - Daňový řád, Finanční správa, 2021

Publikace obsahuje daňový řád a zákon o Finanční správě ve znění k 1. 1. 2021. Do obou zákonů jsou tučně zapracovány všechny změny provedené zákonem č. 283/2020 Sb. Jde o největší novelizaci daňového řádu za celou dobu jeho existence. Navíc je do textu zákonů včleněna podrobná důvodová zpráva zpracovaná Ministerstvem financí ČR, ze které je patrné, co a jak se mění. Text důvodové zprávy (DZ) je vytištěn kurzivou.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 7. 2020, cena: 81 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1383 - Daňový řád, Finanční správa, 2021

Pokyn GFŘ D-45 čj. 34006/20/7700-10123-050167,

k promíjení příslušenství daně
Tento pokyn upravuje podrobnosti týkající se zabezpečení jednotného postupu orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu. Pokyn...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 29. 6. 2020

Zákon č. 299/2020 Sb.,

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Vládě se přiznává pravomoc operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie, na jejichž základě má dojít k  prodloužení lhůt pro plnění povinností spojených...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 302/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
Vyhláška mění ustanovení, která se týkají: zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy, zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb, vyhodnocení, zúčtování a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů

 

Vyhláška č. 305/2020 Sb.,

o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Pro účely poskytnutí kompenzací osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby vyhláška stanoví  kompenzační hodnoty bodu, kompenzační výši úhrad za hrazené služby, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Zákon č. 301/2020 Sb.,

o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Zákon zmírňuje dopady koronavirové epidemie v roce 2020 u  poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů sociálních služeb. Těmto subjektům vyplatí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás!
Publikace se věnuje ...     ... více

autor: Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 6. 2020, cena: 399 Kč   NOVINKA

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání
TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Vyhláška č. 303/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621 (název viz níže) se mění: rozsah kontrolních úkonů při provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 299/2020 Sb.,

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Do zákona o kompenzačním bonusu se vkládá samostatná část čtvrtá s názvem Jednorázové opatření zmírňující dopady tohoto zákona do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy. Zavádí se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Vyhláška č. 304/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Touto novelou vyhlášky se stanoví: podmínky pro získání osvědčení k řízení vozidel přepravujících nebezpečné věci, náležitosti, vzor a způsob umístění evidenční nálepky vozidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Sociální pojištění

 

Program Antivirus C

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců Uplatnění nároku na prominutí pojistného Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. ...     ... více

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zákon č. 300/2020 Sb.,

o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 300/2020 Sb. Zaměstnavatelům zaměstnávajícím nejvýše 50 zaměstnanců se za stanovených podmínek promíjí pojistné na sociální zabezpečení  za období červen, červenec...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 6. 2020, vybraná ustanovení 1. 9. 2020

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Zákon č. 299/2020 Sb.,

kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Dochází ke zkrácení lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku, a to ze stávajících 60 dnů po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání na 15...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Vyhláška č. 303/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621 (název viz níže) se mění: seznam kontrolních úkonů pro kontrolu technického stavu vozidel, postup při provádění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020, vybraná ustanovení 1. 10. 2020

TÉMA

Zahraniční obchod

 

Nařízení vlády č. 308/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Nařízení vlády č. 215/2020 Sb. vylučovalo z poskytování záruk exportní pojišťovny některé obory, u nichž bylo vyhodnoceno, že prvotně nejsou spojeny s vývozem. Jelikož hlavním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 297/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn je především: podpora rychlé obnovy lesního prostředí na holinách z kůrovcových těžeb, podpora využití dravců při ochraně zemědělských plodin proti hrabošům,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020, vybraná ustanovení 1. 9. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Nařízení vlády č. 306/2020 Sb.,

o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Nařízením vlády se implementuje evropská směrnice (viz níže), která ukládá členským státům povinnost přezkoumat, zda jsou požadavky omezující přístup k určitému povolání nebo jeho výkonu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020:

Školní poradenství v praxi č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Školní poradenství v praxi č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní jídelny č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Bezpečnost a hygiena práce č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020:

Částka 112/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

293.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2020 o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 113/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

294.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2020 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

295.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2020 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

296.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2020 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 114/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

297.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

298.*  

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2020 o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

Částka 115/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

299.   

ZÁKON ze dne 16. června 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

300.   

ZÁKON ze dne 16. června 2020 o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

301.   

ZÁKON ze dne 16. června 2020 o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

Částka 116/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

302.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

Částka 117/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

303.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

Částka 118/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

304.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 119/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

305.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2020 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Částka 120/2020, rozeslaná dne 30. 6. 2020

306.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2020 o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Částka 121/2020, rozeslaná dne 1. 7. 2020

307.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Částka 122/2020, rozeslaná dne 1. 7. 2020

308.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

309.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 25. června 2020 o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020:

Číslo 10/2020, rozeslán dne 29. 6. 2020

14.   

POKYN č. GFŘ - D-45 k promíjení příslušenství daně

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz