Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Vyhláška č. 56/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Touto novelou se zejména v návaznosti na přímo přímo použitelné předpisy Evropské unie (viz související platné předpisy) upravují podmínky pro nabytí a zvýšení kvalifikované účasti na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 19. 7. 2023

Vyhláška č. 55/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
V novele obou vyhlášek jsou promítnuty požadavky vyplývající z revidovaných obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ke srovnávání postupů odměňování, rozdílů v odměňování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 54/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
S cílem zajistit soulad výkaznictví na národní a evropské úrovni jsou zavedeny a doplněny výkazy týkající se: sběru dat o poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách, regulace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Vyhláška č. 54/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
S cílem zajistit soulad výkaznictví na národní a evropské úrovni jsou zavedeny a doplněny výkazy týkající se: sběru dat o poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách, regulace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání.
V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy celého o. s. ř. s výjimkou výkonu rozhodnutí.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 2. 2023, cena: 3 645 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Zákon č. 49/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se změnami v organizaci Národní sportovní agentury se upravují platové poměry (včetně souvisejících náhrad nákladů): předsedy Národní sportovní agentury, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Kniha je souborem dvanácti textů českých a ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 2. 2023, cena: 295 Kč   NOVINKA

Whistleblowing - závěry a perspektivy

téma:
Státní služba

Zákon č. 49/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se změnami v organizaci Národní sportovní agentury se v zákonu o státní službě zpřesňuje, že tento zákon se nevztahuje také na místopředsedu Národní sportovní agentury a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Ústava v kontextu společenských změn

Přijetí Ústavy České republiky 16. prosince 1992 znamenalo položení symbolického základního kamene nově vznikajícího státu. Kniha, která je čtenáři předkládána 30 let poté, se soustřeďuje na uplynulé tři dekády, v nichž Ústava působila a které současně působily na ni. Mimochodem, je to období delší, než po které v dosavadních propojených dějinách československo-českých jakoukoliv ústavou ...     ... více

autor: Jan Kudrna, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 2. 2023, cena: 735 Kč   NOVINKA

Ústava v kontextu společenských změn

téma:
Zahraniční obchod

Sdělení Ministerstva vnitra č. Opatření ústředních orgánů/2023 Sb.,

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
V některých novelizačních ustanoveních vyhlášky č. 46/2023 Sb. se opravují formální chyby textu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 3. 3. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 52/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
Na období let 2023 až 2027 se upravují podmínky společné zemědělské politiky evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v rámci Evropské unie, je přijat Strategický...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 53/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
Toto nařízení vlády stanoví bližší podmínky poskytování dotací pro sektor včelařství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tuto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

téma:
Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a novelizované vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele. Vedle těchto předpisů jsou do publikace zařazeny také příslušné pasáže občanského soudního řádu a trestního řádu. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související ustanovení jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2023, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 47/2023 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Tato vyhláška stanoví: rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence, minimální rozsah a způsob osvětové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

Vyhláška č. 50/2023 Sb.,

o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Hlavním důvodem přijetí této vyhlášky je transpozice čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Upravuje se zejména: ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023:

Bezpečnost a hygiena práce č. 2/2023

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 3/2023

Účetní a daně č. 2/2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023:

Částka 27/2023, rozeslaná dne 28. 2. 2023

47.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. února 2023 o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Částka 28/2023, rozeslaná dne 28. 2. 2023

48.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2023, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě

Částka 29/2023, rozeslaná dne 28. 2. 2023

49.   

ZÁKON ze dne 7. února 2023, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 30/2023, rozeslaná dne 28. 2. 2023

50.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Částka 32/2023, rozeslaná dne 28. 2. 2023

52.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. února 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

53.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. února 2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

Částka 33/2023, rozeslaná dne 3. 3. 2023

54.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.

55.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka 34/2023, rozeslaná dne 3. 3. 2023

56.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 3. března 2023  o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023:

Částka 6/2023, rozeslaná dne 3. 3. 2023

8.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

9.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2023 Sb. m. s.

Částka 7/2023, rozeslaná dne 3. 3. 2023

10.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

11.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Částka 8/2023, rozeslaná dne 3. 3. 2023

12.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

13.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz