Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  49
 
 
zpravodajství od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Nařízení vlády č. 432/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: jednoznačná interpretace pojmu “majetek” v jednotlivých rozdílných případech, kdy je tento pojem použit, a to úpravou terminologie; přitom postačí, aby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy.
Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale srozumitelným způsobem vykládá jednotlivá ustanovení zákona v jejich vzájemných provázanostech a ...     ... více

autor: Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč,, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2021, cena: 2 050 Kč   NOVINKA

Zákon o daních z příjmů - Komentář

téma:
Hazardní hry, daň z hazardních her

Vyhláška č. 433/2021 Sb.,

o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví minimální rozsah náležitostí odborného posouzení, osvědčení o provozuschopnosti, registrační značky a zprávy o posouzení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 429/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
Upřesňuje se způsob identifikace koncového zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra, a to zejména způsob připevnění (přilepení) registrační známky na toto zařízení. Ruší...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

Program Antivirus - prodloužení režimu A a oživení režimu B

Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. února 2022. Zároveň znovu aktivovala režim B na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci bude tedy opět možné zaměstnavatelům poskytnout příspěvek i na vyplacené náhrady mezd zaměstnancům z důvodu poklesu odbytu. ...     ... více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 439/2021 Sb.,

č. 1087 o přijetí krizového opatření
Vláda na základě dříve vyhlášeného nouzového stavu ( viz ) vyhlásila opatření k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a k řízení o průkazu osoby se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 11. 2021

téma:
Občanský zákoník

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací volnosti a univerzální sukcese. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky (francouzským, německým či ...     ... více

autor: Ondřej Horák a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, cena: 290 Kč   NOVINKA

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 426/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňují se správní poplatky (položky 58 a 59) týkající se provozování železniční, tramvajové, trolejbusové a speciální dráhy, schválení a provozování drážních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 426/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Novelou dochází především k zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Mění se zejména podmínky provozování drážních vozidel a povinnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 16. 6. 2024

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále text vyhlášky upravující zkoušky úředních osob. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 12. 2021, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva.
Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a vnějším přezkumem diskrečních rozhodnutí včetně soudních výluk.
Publikace zohledňuje poznatky právní nauky i ...     ... více

autor: Barbora Košinárová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, cena: 360 Kč   NOVINKA

Správní uvážení a jeho přezkum

téma:
Trestní předpisy

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 12. 2021, cena: 245 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Zbrojní průkaz, 7. vydání

Sedmé vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se zbraní, jakož i pravidla chování na střelnici. Tyto znalosti jsou jednou z podmínek úspěšného složení zkoušky odborné ...     ... více

autor: Jiří Záruba, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, cena: 450 Kč   NOVINKA

Zbrojní průkaz, 7. vydání

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Vyhláška č. 430/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Zrušují se odkazy na Regionální rady soudržnosti, které jsou k 1. 1. 2022 zrušeny zákonem č. 251/2021 Sb. Mění se podmínky a rozsah údajů předkládaných územními samosprávnými celky a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a přístupy jednotlivých soudců a jaký vliv na něj má složení soudních senátů.
Autor s využitím empirických metod ...     ... více

autor: Jan Chmel, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, cena: 450 Kč   NOVINKA

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Nařízení vlády č. 428/2021 Sb.,

o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Nové nařízení vlády stanoví podrobněji než dosud pravidla přípustné podpory pro investiční akce v jednotlivých regionech.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021:

Bezpečnost a hygiena práce č. 11/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 11/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní družiny č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 11/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 11-12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 14/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 14/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021:

Částka 197/2021, rozeslaná dne 29. 11. 2021

439.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. listopadu 2021 č. 1087 o přijetí krizového opatření

Částka 191/2021, rozeslaná dne 30. 11. 2021

426.   

ZÁKON ze dne 27. října 2021, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

427.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

428.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 2021 o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka 192/2021, rozeslaná dne 30. 11. 2021

429.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

430.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

431.*  

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 193/2021, rozeslaná dne 30. 11. 2021

432.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

433.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2021 o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021:

Částka 24/2021, rozeslaná dne 30. 11. 2021

36.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací

37.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 5/2021 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Částka 25/2021, rozeslaná dne 30. 11. 2021

38.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz