Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  44
 
 
zpravodajství od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 324/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny obsahují implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858, a to zejména: příslušnými odkazy na toto nařízení, změnou definice investičního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 11. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Vyhláška č. 328/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.
Jedná se o úpravu technického a formálního charakteru vyvolanou zejména potřebou provedení obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání s promítnutím souvisejících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 325/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní změny: stanoví se, že nikoli jakákoli změna územně plánovací dokumentace obce či kraje, ale jen taková, která by obsahově neumožnila v rámci hlavního funkčního využití...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 326/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Nově se stanoví, že s majetkem státu, který propadl nebo byl zabrán z důvodu porušení právních předpisů upravujících provozování hazardních her, ať již ve správním nebo trestním řízení,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Zákon č. 323/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv
A) K zákonu č. 240/2000 Sb. Rozšiřují se dosavadní pravomoci vlády o pravomoc rozhodnout a nařídit, že hospodářských opatření pro krizové stavy bude v době nouzového stavu využito i...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 324/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na změnu evropských předpisů se zvyšuje spodní hranice minimálního kapitálového požadavku pro tuzemské pojišťovny, hranice pro hodnocení velkých pojistných rizik v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 11. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 321/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 582/1991 Sb. Mezi hlavní změny patří: zavedení možnosti podat žádost o důchod, resp. o změnu výše důchodu, online, úprava splatnosti důchodu a jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 12. 2023, 1. 7. 2025

téma:
Sociální zabezpečení

Zákon č. 322/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Tato novela umožňuje čerpat náhradní výživné po delší dobu, a to 48 měsíců (dosud 24 měsíců).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 318/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se: doplňují další parametry bezpečnostního hesla, zvyšuje povolená velikost datové zprávy dodávané do datové schránky z 20 na 100 MB, zpřesňují některé přílohy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 327/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se, že údaje o fyzické nebo podnikající fyzické osobě, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, se do seznamu držitelů datových schránek zapíší nebo ze seznamu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2024

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 326/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ministerstvo dopravy zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel Ministerstvu vnitra pro účely výkonu správy vozidel...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 326/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 279/2003 Sb. Novelou se mění: nakládání se zajištěnými movitými věcmi, ustanovení o správci zajištěného majetku a o právech a povinnostech správce, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

téma:
Vnitřní správa

Vyhláška č. 317/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zpřesňuje seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 31. 10. 2023, cena: 319 Kč   NOVINKA

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně s nejnovějšími změnami zákoníku práce i s dalšími aktuálními výkladovými otázkami. Kniha zahrnuje novely všech právních předpisů, které ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete přehledný výklad, který vás upozorňuje i na problémy při aplikaci pracovněprávních ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 31. 10. 2023, cena: 219 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Zákon č. 321/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Dosavadní úprava překážky v práci spočívající v činnosti oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů a středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 320/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním cílem této novely je provedení potřebných změn v seznamu zdravotních výkonů, tj. zejména: zvýšení základní minutové sazby nositelů výkonů o průměrnou roční inflaci, zařazení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 319/2023 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024
Tato vyhláška stanoví pro rok 2024: hodnoty bodu za poskytované zdravotní výkony, výši úhrad zdravotních služeb poskytovaných pojištěncům (včetně pojištěnců z členských států...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023:

Soukromé právo č. 10/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obchodní právo č. 10/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023:

Částka 148/2023, rozeslaná dne 31. 10. 2023

317.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

318.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 149/2023, rozeslaná dne 31. 10. 2023

319.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. října 2023 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024

Částka 150/2023, rozeslaná dne 31. 10. 2023

320.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2023, rozeslaná dne 31. 10. 2023

321.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

322.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

Částka 152/2023, rozeslaná dne 3. 11. 2023

323.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv

324.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

325.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

326.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

327.   

ZÁKON ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2023, rozeslaná dne 3. 11. 2023

328.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.

329.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 23. října 2023 o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023:

Částka 27/2023, rozeslaná dne 31. 10. 2023

40.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2013 Sb. m. s.

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 89/1992 Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, v českém i slovenském vydání

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz