Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  36
 
 
zpravodajství od 29. 8. 2022 do 4. 9. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Vyhláška č. 251/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.
Jsou provedeny terminologické změny, kde se nově hovoří namísto „výroční zprávy“ a „konsolidované výroční zprávy“ o „výroční finanční zprávě“ a namísto „pololetní zprávy“ a „konsolidované...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

Vyhláška č. 252/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků
Důvodem provedených změn je potřeba transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 240/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 325/1999 Sb. V návaznosti na novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí, která pro cizince zavádí opatření v oblasti vstupu a pobytu, se tato opatření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon č. 244/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Od daně z příjmů právnických osob se osvobozují též peněžní příspěvky výrobců podle zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, plynoucí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb.,

o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
Vláda stanovila pro rok 2023 podrobnosti k poskytování příspěvku na elektřinu, zemí plyn a teplo. Příspěvek se v různých režimech vztahuje na domácnosti,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

Nařízení vlády č. 262/2022 Sb.,

o příspěvku na úhradu nákladů za energie
Vláda stanovila podrobnosti k poskytování příspěvku domácnostem na elektřinu v roce 2022 . Základní pravidla: tento příspěvek se vztahuje na všechny domácnosti, tento příspěvek...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 240/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do výčtu orgánů oprávněných k podání oznámení, na základě kterého se provede poznámka v katastru nemovitostí, se doplňuje Finanční analytický úřad.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify všech státních zaměstnanců.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s výjimkou: lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 246/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se výčet a sazby správních poplatků za vydání rybářského lístku, v oblasti veterinární (část pátá sazebníku).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 256/2022 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
V souvislosti s tzv. třetím zvýšením důchodů od 1. září 2022 (zvýšení procentní výměry důchodů o 5,2 %) se o stejné procento zvyšují náhrady za ztrátu na výdělku,  nákladů na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon č. 245/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů je reakcí na požadavky a výtky Evropské komise vyjádřenými v řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice (řízení č. 2021/2162)...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 250/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňují a doplňují se podmínky bezplatné jazykové výuky českého jazyka žáků cizinců, kteří byli přijati ke studiu na střední škole a jsou v ČR kratší dobu než 12 měsíců.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022, vybraná ustanovení 1. 9. 2023

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 249/2022 Sb.,

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Tato vyhláška stanoví pro období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023: celkové procento, kterým se obce (s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) podílejí na části celostátního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 240/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Okruh sankcí v oblasti dopravy se rozšiřuje o sankce, které spočívají v omezení nebo zákazu uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících podle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Nařízení vlády č. 257/2022 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
V souvislosti s tzv. třetím zvýšením důchodů od 1. září 2022 (zvýšení procentní výměry důchodů o 5,2 %) se o stejné procento zvyšují náhrady za ztrátu na služebním příjmu,  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Sociální pojištění

Vyhláška č. 258/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Dnem 1. ledna 2023 se ve vyhlášce ruší ustanovení vymezující započitatelnou dobu péče o dítě a podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod. Ustanovení této problematiky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Zákon č. 241/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Rozsáhlá novela zákona o svobodném přístupu k informacím zejména: zpřesňuje rozsah informačních povinností profesních samosprávných komor, mezi subjekty s povinností poskytování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023, 1. 1. 2024

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 240/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na novelu sankčního zákona se rozšiřuje vymezení skutkové podstaty trestného činu “porušení mezinárodních sankcí”.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 240/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V oblasti zadávání veřejných zakázek se v návaznosti na novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí doplňují některá ustanovení: zakazuje se zadavateli, aby udělil účastníkům...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z roku 2021 (nový zákon o občanských průkazech, novela zákona o cestovních dokladech, zákona o matrikách, zákona o ověřování, zákona o evidenci obyvatel) jsou zde také promítnuty změny předpisů v oblasti ověřování a v oblasti evidence obyvatel. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2022, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 260/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 592/1992 Sb. Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osobu, za kterou je  plátcem pojistného stát, se od...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 8. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Sdělení Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ministerstvo vnitra sděluje opravu tiskové chyby v textu zákona č. 246/2022 Sb., a to v části, kterou se novelizuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, konkrétně § 26...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 8. 2022

Zákon č. 244/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Upravují se práva a povinnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce, pokud jde o používání vybraných plastových výrobků a obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

Zákon č. 248/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Tato novela mění a upravuje zejména: zařazování chmelnic do evidence, požadavky na vedení evidence chmelnic, certifikaci chmele, kontrolní činnost Ústředního kontrolního a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

Zákon č. 246/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 166/1999 Sb. Tato rozsáhlá novela veterinárního zákona obsahuje 235 novelizačních bodů a 4 body přechodných ustanovení. Mezi hlavní změny patří: implementace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

Zákon č. 247/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 242/2000 Sb. Provedené změny jsou nezbytné k zajištění řádné implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon č. 244/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Doplňuje se, že vedle činnosti provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, živností rovněž není provozování kolektivních systémů podle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 241/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Mění se zejména vymezení povinností spojených s aktivním zpřístupňováním informací v oblasti životního prostředí prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací. K tomu se doplňují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

Zákon č. 243/2022 Sb.,

o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Důvodem přijetí tohoto zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023, 1. 1. 2024, 1. 7. 2024

Zákon č. 244/2022 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
A) K zákonu č. 477/2001 Sb. Hlavním důvodem této novely je transpozice evropské směrnice “o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí” do zákona o obalech. Mění a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 7. 2024

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 8. 2022 do 4. 9. 2022:

Částka 119/2022, rozeslaná dne 30. 8. 2022

260.   

ZÁKON ze dne 27. července 2022, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

261.*  

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 27. srpna 2022 k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022

Částka 111/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

240.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

241.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

242.*  

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022 o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)

Částka 112/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

243.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022 o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

244.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

245.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

Částka 113/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

246.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

247.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

248.   

ZÁKON ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

Částka 114/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

249.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2022 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka 115/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

250.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 116/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

251.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.

252.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků

253.   

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16. srpna 2022 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 117/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

254.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 118/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

255.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

256.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

257.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

258.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

259.*  

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 120/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

262.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2022 o příspěvku na úhradu nákladů za energie

263.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2022 o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Částka 121/2022, rozeslaná dne 31. 8. 2022

264.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz