Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  22
 
 
zpravodajství od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl změněn zákon o bankách, zákon o kampeličkách, zákon o ČNB, zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu; změněny byly také některé vyhlášky. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
V publikaci již není zákon proti praní špinavých peněz, který nyní najdete v novém tématu Protikorupční předpisy (vyjde koncem června 2023).

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 29. 5. 2023, cena: 329 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

téma:
Občanský zákoník

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech.
Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura.
Autoři rozebírají 24 vybraných smluvních typů z občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena na nejpoužívanější smluvní typy, ...     ... více

autor: Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 5. 2023, cena: 490 Kč   NOVINKA

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 141/2023 Sb.,

o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
Nová vyhláška upravuje požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, označování nikotinových sáčků, včetně zakázaných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Nařízení vlády č. 136/2023 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
V souvislosti s valorizací důchodů a  s vývojem mzdové úrovně a životních nákladů, se od 1. června 2023 zvyšuje průměrný služební příjem  před...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2023

Vyhláška č. 143/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.
Novela odstraňuje nerovnost mezi odškodňováním bolesti a ztížení společenského uplatnění u příslušníků bezpečnostních sborů a pracovníků v zaměstnaneckém poměru. Hodnota bodu,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách a knihovničkách nejrůznějších subjektů, ať už jde o daňové poradce a účetní, učitele ekonomických předmětů či řadu ...     ... více

autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 5. 2023, cena: 489 Kč   NOVINKA

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře.
Vybranými aspekty a instituty, jimiž se autorka v několika částech zabývá, jsou například:
otázka definice pojmu zadavatele či nová kategorie tzv. ...     ... více

autor: Marcela Káňová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2023, cena: 570 Kč   NOVINKA

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Zákon o zdravotních službách upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. ...     ... více

autor: Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2023, cena: 1 760 Kč   NOVINKA

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 140/2023 Sb.,

o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)
A) K nařízení vlády č. 140/2023 Sb. Toto nařízení vlády stanoví bližší podmínky poskytování dotací pro opatření agrolesnictví tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Vyhláška č. 146/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.
Mezi hlavní změny patří sjednocení věkové hranice pro vyšetřovaný skot v kategorii „nuceně poražený nebo přeřazený do nutné porážky na jatkách“ původem z České republiky s ostatními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 145/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny zejména zpřesňují pravidla prodeje a dodávání malých množství vajec chovatelem prostřednictvím prodejního automatu, vypouštějí možnost prodeje psů a koček v tržnici...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 144/2023 Sb.,

o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
Tato vyhláška mění, resp. ruší a nově stanoví: veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami, opatření k tlumení a zabránění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 142/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
Tato novela stanoví nové druhy hospodářských zvířat, která lze chovat v ekologickém zemědělství, a to jelenovité, živočichy pocházející z akvakultury a hmyz určený k lidské spotřebě...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 137/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Seznam znečišťujících látek pro ohlašování jejich úniků do vody se doplňuje o per- a polyfluorované uhlovodíky; tato změna se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023:

Bezpečnost a hygiena práce č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023:

Částka 69/2023, rozeslaná dne 31. 5. 2023

135.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2023 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

136.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2023 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

137.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů

138.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. května 2023 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

139.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. května 2023 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 70/2023, rozeslaná dne 31. 5. 2023

140.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. května 2023 o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)

Částka 71/2023, rozeslaná dne 31. 5. 2023

141.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. května 2023 o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku

142.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.

Částka 72/2023, rozeslaná dne 31. 5. 2023

143.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.

144.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2023 o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel

145.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

146.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.

147.*  

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2023, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz