Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  49
 
 
zpravodajství od 28. 11. 2022 do 4. 12. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Vážení uživatelé Zpravodajství,
po několika týdnech legislativní chudoby nastaly časy hojnosti a nových předpisů značně přibylo. Všechno jsme přečetli, zpracovali a změny Vám předkládáme k seznámení. Za pozornost stojí novinka v oblasti DPH, kde mohou někteří plátci podat žádost o zrušení registrace, ale musí to stihnout do 8. prosince.
Vaše redakce

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Vyhláška č. 356/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to z důvodu: změny cen některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 366/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi hlavní změny patří: zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil Kč, plátci DPH, jejichž obrat za prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 mil. Kč,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 3. 12. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-141,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Bulharsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 29. 11. 2022

Zákon č. 366/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  A) k zákonu č. 586/1992 Sb.   Přehled hlavních změn zákona o daních z příjmů   Nová daň Pro vybrané subjekty z oblasti energetiky, bankovnictví a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Zákon č. 366/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Povinnost daňového subjektu činit formulářová podání pouze elektronicky datovou zprávou se nevztahuje na fyzickou osobu, která je oprávněna svou datovou schránku na žádost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Pokyn GFŘ–D–58 čj. 49837/22/7700-10123-050167,

k promíjení příslušenství daně
Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 2. 2023

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 349/2022 Sb.,

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Nové nařízení vlády, které nahrazuje dosavadní nařízení č. 232/2015 Sb., je reakcí na potřebu: zpřesnit nároky na obsah státní energetické koncepce a definice podkladů pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 365/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Novelou energetického zákona se zavádí odvod z nadměrných příjmů ; poplatníkem odvodu je výrobce vybraných zdrojů elektrické energie, případně zprostředkovatel, který se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 362/2022 Sb.,

o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů
Ministerstvo kultury se doplňuje mezi výčet specializovaných organizačních složek státu, které jsou příslušné hospodařit s majetkem státu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 12. 2022

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 350/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
V reakci na vývoj evropské legislativy se v novelizovaném nařízení vlády zpřesňuje, na které letecké vybavení se nařízení vlády nevztahuje.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 358/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti se zavedením otcovské dovolené do zákoníku práce se v zákoně o inspekci práce doplňuje, že přestupkem zaměstnavatele je také neposkytnutí otcovské dovolené nebo ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 368/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení úseků dálnic a silnic I. třídy zpoplatněných od 1. 1. 2023 mýtným.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 367/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.
Mění se seznam úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 358/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi hlavní změny patří: přiznání nároku na otcovskou i pro otce, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období prvních šesti týdnů ode dne narození, stanovení povinnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Zákon č. 366/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 582/1991 Sb. Mění se postup oznámení a lhůty, ve kterých je osoba samostatně výdělečně činná povinna oznámit okresní správě sociálního zabezpečení zahájení,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Zákon č. 358/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 329/2011 Sb. Výše příspěvku na mobilitu se zvyšuje z 550 Kč na 900 Kč za kalendářní měsíc. Maximální výše příspěvku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

téma:
Státní služba

Zákon č. 358/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na změny provedené v zákoně o nemocenském pojištění (rozšiřuje se okruh příjemců dávky otcovské poporodní péče) byl do zákoníku práce vložen nový § 195a, který upravuje ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Ukrajina

Zákon č. 366/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Anotace novely zákona č. 128/2022 Sb. najdete zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 362/2022 Sb.,

o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů
Do výčtu kompetenčních působností Ministerstva kultury se doplňují kulturní statky. Kulturní statek je v zákoně definován jako předmět, který je významný pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 12. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 360/2022 Sb.,

o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
Zákon transponuje novelizovanou evropskou směrnici (viz níže) o nízkoemisních (tzv. čistých) vozidlech. Upravuje se minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Nařízení vlády č. 361/2022 Sb.,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Dosavadní nařízení vlády č. 173/2016 Sb. se s ohledem na to, že předmětnou problematiku řeší nový zákon č. 360/2022 Sb. ( anotace zde ), zrušuje.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Zákon č. 359/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Smyslem novelizovaného zákona je eliminace rozdílů ve vyjednávací síle, v jejichž důsledku je dodavatel zranitelnější smluvní stranou vůči odběrateli s významnou tržní silou, což často...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Vnitřní správa

Vyhláška č. 371/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Zahraniční obchod

Zákon č. 363/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Novelizace zákona je reakcí na aktuální situaci vyvolanou agresí Ruska na Ukrajině, s očekávanými enormními dopady do hospodářství. Zavádějí se nové efektivní nástroje k podpoře zejména...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Nařízení vlády č. 364/2022 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
V návaznosti na novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ( zde ) bylo přijato nařízení vlády, které stanovuje podrobnosti k účelu a rozsahu záruk a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Zákoník práce

Zákon č. 358/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V návaznosti na změny provedené v zákoně o nemocenském pojištění (rozšiřuje se okruh příjemců dávky otcovské poporodní péče) byl do zákoníku práce vložen nový § 195a, který upravuje ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 351/2022 Sb.,

o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny
Stanoví se rozsah, způsob a lhůty předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny. Tyto údaje je povinna předat zdravotní pojišťovna, kterou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 366/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 592/1992 Sb. Stanoví se způsob určení výše měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu zdanění, podle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 355/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.
Mění se zejména podmínky používání a maximálního obsahu léčivých a doplňkových látek v krmivech nebo premixech, požadavky na odbornou způsobilost osob odpovědných za výrobu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2022

Vyhláška č. 354/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.
Hlavní důvody provedených změn vyhlášky: požadavky pro správnou evidenci chmelnic a požadavky na podání žádost o zařazení chmelnice do evidence chmelnic jsou nově definovány přímo v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 353/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Mění se výše částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 352/2022 Sb.,

o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována
Zakazuje se očkování zvířat proti infekční rinotracheitidě skotu (IBR, IBR/IPV). Současně se stanoví výjimky z výše uvedeného zákazu, ruší vyhláška o opatřeních pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Znalci a tlumočníci

Vyhláška č. 370/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném
Časová odměna znalce nově činí 800 až 1000 Kč (dosud 300 až 450 Kč) za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti. Odměna za výkon znalecké činnosti zadané přede dnem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 369/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
Novelou dochází ke zvýšení sazby odměny za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti podle § 2 a § 3 vyhlášky o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 11. 2022 do 4. 12. 2022:

Částka 161/2022, rozeslaná dne 28. 11. 2022

349.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. listopadu 2022 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

350.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Částka 162/2022, rozeslaná dne 28. 11. 2022

351.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2022 o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny

352.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2022 o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

353.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

354.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.

355.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

356.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

357.   

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 21. listopadu 2022 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 163/2022, rozeslaná dne 30. 11. 2022

358.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

359.   

ZÁKON ze dne 10. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

Částka 164/2022, rozeslaná dne 30. 11. 2022

360.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022 o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

361.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2022, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Částka 165/2022, rozeslaná dne 30. 11. 2022

362.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022 o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

363.   

ZÁKON ze dne 3. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

364.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2022 o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině

Částka 166/2022, rozeslaná dne 30. 11. 2022

365.   

ZÁKON ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 167/2022, rozeslaná dne 2. 12. 2022

366.   

ZÁKON ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 168/2022, rozeslaná dne 2. 12. 2022

367.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.

368.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

369.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

370.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném

371.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 28. 11. 2022 do 4. 12. 2022:

Číslo 14/2022, rozeslán dne 29. 11. 2022

19.   

Sdělení  ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 15/2022, rozeslán dne 2. 12. 2022

20.   

Pokyn č. GFŘ–D–58 k promíjení příslušenství daně

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz