Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 30. 12. 2019 do 5. 1. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Zákon č. 367/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se kompetence Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, pokud jde o cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté provozovateli dráhy, který je součástí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2020

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Vyhláška č. 358/2019 Sb.,

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Mění se sazby a způsob výpočtu cestovních náhrad pro rok 2020 (pozn.: tyto náhrady jsou primárně uvedeny v zákoníku práce; Ministerstvo práce a sociálních věcí je zmocněno je k 1. lednu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Daňové zákony 2020

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z příjmů.  
V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2020

Zákon č. 364/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Upřesňují se podmínky, za kterých jsou pozemky, na nichž se nachází vybrané významné krajinné prvky, osvobozeny od daně z pozemků; . tyto od daně osvobozené vybrané významné krajinné prvky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Daňové zákony 2020

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z příjmů.  
V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2020
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňové zákony 2020

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z příjmů.  
V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů a další pokyny a sdělení vydané Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím; celkem 27 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Zákon č. 364/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 586/1992 Sb. Osvobození cen z  účtenkové loterie  od daně z příjmů fyzických osob se omezuje pouze na případy, kdy hodnota ceny nepřevyšuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných automatické výměny informací v rámci mezinárodní...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 2. 1. 2020

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 360/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Zkracuje se lhůta pro  záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla; nově bude záruka původu vydána už v průběhu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Zákon č. 1/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Doplňuje se nová kompetence operátora trhu, a to vyplácení kompenzací nepřímých nákladů; toto doplnění je reakcí na zavedení této kompenzace do zákona o podmínkách...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

Zákon č. 364/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 186/2016 Sb. Mění se podmínky konání živých her provozovaných formou turnaje, a to zrušením ustanovení § 59, které neodpovídalo realitě a příliš tvrdě omezovalo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Do publikace jsou již také promítnuty menší změny zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně. Některé související předpisy najdete v ÚZ Svobodný přístup k informacím, eGovernment a v ÚZ Vnitřní správa.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 364/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí se zvyšuje z 1 000 Kč na 2 000 Kč; jde-li o veřejně prospěšné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Zákon č. 368/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se správní poplatky uvedené v položkách 69, 71, 72 a 73 sazebníku; tyto poplatky se týkají vydávání povolení, rozhodnutí či souhlasů v oblasti veterinární péče.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Zákon č. 369/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se terminologické vymezení a výše správních poplatků uvedených v položkách 80 až 86 a v položce 94 sazebníku. Všechny tyto položky se týkají žádostí, povolení, osvědčení a úkonů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 365/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Mění se úprava příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotní postižením na chráněném trhu práce, a to v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. Maximální výše tohoto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Zákon č. 356/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Mezi dosavadních 14 významných dnů se zařazuje nově “21. srpen – Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy” (pozn.: významný den není dnem pracovního klidu)....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 367/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem ke změně názvu státní organizace Správa železniční dopravní cesty na Správu železnic, se pro účely zákona o rozpočtových pravidlech počínaje rokem 2020 peněžními prostředky státní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Vyhláška č. 357/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Cílem novely je optimalizovat parametry hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům na trhu práce a vedly k efektivnímu využívání fondu jak...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 367/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 266/1994 Sb. Tato novela byla přijata především z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 (název viz níže). Mění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2020, 1. 10. 2020

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Vyhláška č. 362/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
Novelou se do konce roku 2021 prodlužuje platnost používání dosavadních stejnokrojů, dosavadního označování služebních vozidel, plavidel a letadel policie, užívání dosavadních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2019

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 363/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Rodičovský příspěvek z důvodu péče o nejmladší dítě se zvyšuje z 220 000 Kč na  300 000 Kč a u dvou a více dětí narozených současně z 330 000 Kč...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 7. 2020

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Daňové zákony 2020

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z příjmů.  
V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2020

Zákon č. 364/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Zvyšují se sazby spotřební daně: z lihu, z tabákových výrobků (cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření) a ze zahřívaných tabákových výrobků. Zkracuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 361/2019 Sb.,

o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává nové vzory průkazů pracovníků pověřených výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, a to státních zaměstnanců a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve zjednodušeném rozsahu v druhovém a účelovém členění. Vše v souladu s účetními předpisy podle stavu k 1. 1. 2020

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 69 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2020, cena: 93 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Zákon č. 367/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V ustanovení, které nařizuje některým organizacím zřízení výboru pro audit, se formálně nahrazuje dosavadní název státní organizace Správa železniční dopravní cesty novým názvem ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Vnitřní správa

 

Zákon č. 370/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Prodlužuje se období, po které se bude do občanského průkazu zapisovat rodné číslo.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2019

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákon č. 366/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se ohledně odpovědnosti za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách , doplňuje do zákoníku práce stejné pravidlo, jaké již platí pro odpovědnost za škodu, která...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 369/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Cílem provedených změn je zajištění implementace nařízení (EU) 2016/2031 a nařízení (EU) 2017/625 (úplné názvy viz níže), a to především ochrana evropského zemědělství a lesnictví pomocí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 14. 12. 2020

Zákon č. 368/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 166/1999 Sb. Mění se zejména podmínky: provádění úředních kontrol v oblasti veterinární péče, chovu hmyzu jako hospodářského zvířete, je-li určen...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

Vyhláška č. 359/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
V návaznosti na zrušení úpravy označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2D kódy v zákoně č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, se ruší...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

Vyhláška č. 371/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
Mění se způsob stanovení výše nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly při dovozu živočišných produktů nebo živých zvířat. Tato výše se již nebude stanovovat paušální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 1/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Obsahem novely je promítnutí změn legislativy EU provedené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 (název viz níže), jejichž hlavním cílem je dosáhnout do roku 2030 snížení celkových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 3. 1. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 12. 2019 do 5. 1. 2020:

Částka 149/2019, rozeslaná dne 31. 12. 2019

355.*  

ZÁKON ze dne 4. prosince 2019 o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

356.   

ZÁKON ze dne 4. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 150/2019, rozeslaná dne 31. 12. 2019

357.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

358.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2019 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

359.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Částka 151/2019, rozeslaná dne 31. 12. 2019

360.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

361.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2019 o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

362.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Částka 152/2019, rozeslaná dne 31. 12. 2019

363.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

364.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

365.   

ZÁKON ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

366.   

ZÁKON ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2019, rozeslaná dne 31. 12. 2019

367.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

369.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

370.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

371.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.

Částka 154/2019, rozeslaná dne 31. 12. 2019

372.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 18. prosince 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %

373.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 18. prosince 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI %

374.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 18. prosince 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX %

Částka 1/2020, rozeslaná dne 3. 1. 2020

1.   

ZÁKON ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

2.   

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. prosince 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 30. 12. 2019 do 5. 1. 2020:

Číslo 1/2020, rozeslán dne 2. 1. 2020

1.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz