Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vyhlášek a vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2019, cena: 119 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH v roce 2019

termín konání: 13. 3. 2019, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Ing. Václav Benda

Bova
TÉMA

Občanský zákoník

 

Smlouva a další právní jednání – vznik obsah a zánik smlouvy a limity smluvní volnosti

termín konání: 7. 3. 2019, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Bova
TÉMA

Státní služba

 

ÚZ č. 1306 - Státní služba

Publikace obsahuje zákon o státní službě po rozsáhlé novele účinné od 1. 3. 2019. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, rovnocennost některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky a další oblasti. V souvislosti se změnami zákona byl upraven i podrobný rejstřík k zákonu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2019, cena: 85 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1306 - Státní služba
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Informace k možné změně kategorizace účetní jednotky za zdaňovací období 2018

I. Změna kategorie účetní jednotky Závazný postup změny kategorie účetní jednotky v následujících účetních obdobích po předchozím zatřídění upravuje ust. § 1e odst. 2 zákona o účetnictví (ZoÚ), podle něhož účetní jednotka změní kategorii účetní jednotky od počátku bezprostředně následujícího účetního období, pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných ...     ... více

Generální finanční ředitelství

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o ...     ... více

autor: Ing. Jana Pilátová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 27. 2. 2019, cena: 389 Kč   NOVINKA

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2019 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř ...     ... více

autor: Václav Vybíhal a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 27. 2. 2019, cena: 449 Kč   NOVINKA

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

termín konání: 30. 5. 2019, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Marie Salačová

Bova
TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí.
Podrobný průvodce tvorbou vnitřních směrnic
Tato ...     ... více

autor: Jaroslava Svobodová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 27. 2. 2019, cena: 459 Kč   NOVINKA

Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 58/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Mění se [a uvádí tak v soulad s čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013] délka doby závazku z titulu poskytnuté dotace na opatření dobré životní podmínky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2019

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 59/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn je reflektovat závěry auditního šetření Evropské komise, ze kterých vyplývá požadavek na doplnění administrativních kontrol v podopatření integrovaná produkce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2019

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 57/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
A) K nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Mění se bližší podmínky poskytování dotací pro provádění opatření ekologické zemědělství, a to zejména s ohledem na zkušenosti spojené s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Životní prostředí

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 60/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Stanoví se podrobnosti ochrany populace orla královského (Aquila heliaca) v Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019:

Soukromé právo č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 2/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 10/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 2/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 2/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019:

Částka 23/2019, rozeslaná dne 26. 2. 2019

57.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

58.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

59.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

60.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

61.*  

SDĚLENÍ Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu

Částka 24/2019, rozeslaná dne 28. 2. 2019

62.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 13. února 2019 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 25/2019, rozeslaná dne 28. 2. 2019

63.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2019 o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

64.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019:

Částka 7/2019, rozeslaná dne 28. 2. 2019

9.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

10.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz