Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  44
 
 
zpravodajství od 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 05/2019,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Slevy na jízdném pro žáky, studenty a důchodce budou od roku 2020 proplaceny dopravcům státem  pouze z nově stanoveného limitu ceny plného jízdného. Pokud cena jízdenky přesáhne...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Insolvenční zákon

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních správců, jakož i advokátů, a nepomíjí ani specialisty z oblasti ekonomie, ČNB a Ministerstva spravedlnosti ČR. Komentář ...     ... více

autor: Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 31. 10. 2019, cena: 2 590 Kč   NOVINKA

Insolvenční zákon
TÉMA

Občanský zákoník

 

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované.
Styl výkladu, provázanost a inovativní grafická podoba dovolily nabídnout plnohodnotný komentář celého předpisu, včetně všech jeho ...     ... více

autor: Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 31. 10. 2019, cena: 4 990 Kč   NOVINKA

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

SDĚLENÍ č. 267/2019 Sb.,

o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČO 25677675: prováděním akreditace validačních a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 10. 2019

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv a povinností z něho vyplývajících, ale zejména problematiku občanskoprávní povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se dotýká širokého okruhu osob ...     ... více

autor: Lucie Jandová, Petr Vojtek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 31. 10. 2019, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
TÉMA

Sociální pojištění

 

SDĚLENÍ č. 270/2019 Sb.,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro rok 2020 tyto redukční hranice pro účely úpravy denního vyměřovacího základu v nemocenského pojištění: první redukční hranice činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 10. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

 

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.
Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným ...     ... více

autor: Jiří Jelínek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 10. 2019, cena: 1 200 Kč   NOVINKA

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

VYHLÁŠKA č. 269/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

VYHLÁŠKA č. 268/2019 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
Tato vyhláška stanoví pro rok 2020: hodnoty bodu za poskytované zdravotní výkony, výši úhrad zdravotních služeb poskytovaných pojištěncům (včetně pojištěnců z členských států...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 271/2019 Sb.,

o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
Tato vyhláška nově stanoví: způsob, obsah a rozsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond při pořizování a zpracování územně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 11. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019:

Bezpečnost a hygiena práce č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 10/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č.10/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 12-13/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019:

Částka 116/2019, rozeslaná dne 29. 10. 2019

266.*  

VYHLÁŠKA ze dne 16. října 2019 o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

267.   

SDĚLENÍ Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují

Částka 117/2019, rozeslaná dne 29. 10. 2019

268.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. října 2019 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

269.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. října 2019, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

270.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. října 2019, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

Částka 118/2019, rozeslaná dne 31. 10. 2019

271.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

272.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 25. října 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019:

Částka 33/2019, rozeslaná dne 29. 10. 2019

49.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice

50.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci

Částka 34/2019, rozeslaná dne 29. 10. 2019

51.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz