Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Dobrý den,
o daňových změnách právních předpisů ze závěru roku 2020 se dozvíte jednak z níže uvedených anotací, ale také z webinářů pořádaných daňovým poradcem ing. Pavlem Běhounkem:

Paušální daň
OSVČ vykonávající podnikatelskou činnost na počátku roku 2021 mohou do paušálního režimu pro rok 2021 vstoupit nejpozději 11. 1. 2021. Výhodami a úskalími paušální daně se zabývá webinář.

Změny v daních 2020/2021
Aktuálními daňovými novinkami a změnami Vás provede webinář.

DPH a Daně z příjmů 2020/2021
Aktuálním daňovým problémům v oblasti DPH a daní z příjmů včetně dopadů daňového balíčku 2021 do zúčtování lednových mezd je věnován webinář.
 

TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

ÚZ č. 1407 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí. Mění se zákon o advokacii, advokátní tarif, notářský řád a notářský tarif. Celkem 18 předpisů v aktuálním znění s tučným vyznačením všech změn. Odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Předpisy upravující od 1. 1. 2021 znaleckou a tlumočnickou činnost najdete v novém tématu edice ÚZ Znalci a tlumočníci (viz).

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 129 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1407 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy
TÉMA

Celní předpisy

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
A) K zákonu č. 17/2012 Sb. Stanoví se věcná působnost vybraného celního úřadu pro rozhodování o povolení pro přístup k systému TIR; vybraným celním úřadem pro tuto agendu je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Vyhláška č. 589/2020 Sb.,

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Mění se sazby a způsob výpočtu cestovních náhrad pro rok 2021 (pozn.: tyto náhrady jsou primárně uvedeny v zákoníku práce; Ministerstvo práce a sociálních věcí je zmocněno je k 1. lednu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Pro účely stanovení daně z nemovitých věcí se upřesňuje vazba mezi skutečným stavem pozemku a druhem pozemku evidovaným v katastru nemovitostí. Obcím se při stanovení místního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Mění se vymezení odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení pro účely zákona o DPH, a to vymezením podle předpisů upravujících účetnictví...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2020 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 31. 12. 2020

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček 2021), je velice obsáhlým zákonem novelizujícím celou řadu zákonů. Kromě zákona o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje  náhradní výživné pro nezaopatřené dítě.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Energetika

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Pokuty za přestupky i nadále vybírá Energetický regulační úřad, ale jejich vymáhání se přesouvá na celní úřad podle § 8 odst. 2 zákona o Celní správě ČR.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 591/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Vyhláška se zpřesňuje tak, aby se eliminovala rizika vzniku legislativních komplikací při povolovacích procesech pro výstavbu jaderných zdrojů .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Pokud oprávněný nesložil přiměřenou zálohu na náklady exekuce, není to v případě vymáhání pohledávky za náhradní výživné důvodem pro odmítnutí úkonu ze strany exekutora nebo ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Insolvence

 

Vyhláška č. 581/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
Novelou se mění obsahové a další náležitosti hlasovacího lístku, přihlášky pohledávky, seznamu přihlášených pohledávek, vyrozumění o uplatnění pohledávky za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 4. 2021

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Pohledávka státu (resp. Úřadu práce) za náhradní výživné se nově považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Do ustanovení řešící způsoby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
A) K zákonu č. 99/1963 Sb. V souvislosti se zavedením náhradního výživného pro nezaopatřené dítě do českého právního řádu se v o. s. ř. tato dávka zařazuje mezi: tzv. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

Zákon č. 601/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
 V souvislosti s kovidovou epidemií byl v dubnu 2020 přijat zákon č. 191/2020 Sb. ( viz anotaci ), který mimo jiné: umožnil orgánům právnických osob, aby v případě, že je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2020

TÉMA

Obchodní korporace

 

Zákon č. 601/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
 V souvislosti s kovidovou epidemií byl v dubnu 2020 přijat zákon č. 191/2020 Sb. ( viz anotaci ), který mimo jiné: umožnil orgánům právnických osob, aby v případě, že je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2020

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 590/2020 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2021 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 90 784,80 Kč (tj. ve stejné výši jako pro rok 2020).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 12. 2020

Zákon č. 587/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Platová základna poslanců, ostatních stanovených představitelů a soudců v roce 2021 činí: 84 060 Kč pro poslance a ostatní stanovené představitele, 100 872 Kč pro soudce. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

Nařízení vlády č. 603/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify státních zaměstnanců, kteří jsou lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Nařízení vlády č. 603/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Od místního poplatku se osvobozuje a předmětem místního poplatku není pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazen z veřejného zdravotního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 586/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 161/2020 Sb. byl přijat v dubnu 2020 s předpokladem, že kovidová epidemie v roce 2020 skončí. Protože však přetrvává i v roce 2021, mění se zákon formálně tak, aby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2020

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
V souvislosti se zavedením nové dávky náhradního výživného pro nezaopatřené dítě  se do zákona doplňuje kompetence Úřadu práce ČR.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Mění se kompetence k vymáhání pokut za přestupky fyzických a právnických osob. S ohledem na velmi omezené počty případů, kdy jsou tyto pokuty vymáhány, a na složitost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 607/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Upravují se některé podrobnosti poskytování poradenských služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným. V souvislosti s nejasnostmi při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 606/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňují se podrobnosti poskytování podpůrných opatření pedagogické intervence, a to zejména ke zlepšení podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
V případě, kdy orgán rozhodující o náhradním výživném požádá orgán sociálně-právní ochrany o poskytnutí informace, je tento orgán povinen informaci poskytnout.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 612/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Provedenými změnami se umožňuje poskytovat zaměstnancům: počínaje 1. 1. 2021 peněžitý příspěvek na stravování jako alternativu (závodního) stravování, resp. stravenek, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
A) K zákonům č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. V návaznosti na změny zákona o daních z příjmů týkající se možnosti poskytovat peněžitý příspěvek na stravování se za stanovených...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zpřesňuje se vymezení kompetencí orgánů Celní správy České republiky, které vykonávají kontrolu a dozor v rámci silničních kontrol, ve vztahu k dotčeným...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon č. 602/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Novela umožňuje, aby vláda na nezbytně nutnou dobu mohla nařízením vlády povolat policisty k plnění úkolů Vězeňské služby , pokud s ohledem na aktuální mimořádnou situaci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 605/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
V souvislosti s novým oprávněním vlády k povolání policistů k plnění úkolů Vězeňské služby, se stanoví pravidla pro prokazování příslušnosti příslušníka Policie České republiky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nařízení vlády č. 604/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
V důsledku vývoje složitosti, odpovědnosti a namáhavosti činností vykonávaných u jednotlivých bezpečnostních sborů se v katalogu činností doplňují nové činnosti nebo vypouštějí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Nařízení vlády č. 580/2020 Sb.,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Toto nařízení vlády stanoví měsíční částky pro účely výpočtu příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory v roce 2021. Tyto částky spolu s výší rozhodného příjmu jsou zcela zásadními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 588/2020 Sb.,

o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
A) K zákonu č. 588/2020 Sb. Pro řešení situace, že není řádně plněna vyživovací povinnost vůči nezaopatřenému dítěti, se stanoví zcela nový institut náhradního výživného . Náhradní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
A) K zákonu č. 353/2003 Sb. Zvyšují se sazby daně z tabákových výrobků (cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření), surového a zahřívaného tabáku. Snižuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 2. 2021, 1. 1. 2022, 1. 1. 2023

Zákon č. 584/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Provozovateli daňového skladu, který uvedl pivo do režimu volného daňového oběhu, se umožňuje přijetí tohoto piva z tohoto režimu do režimu daňového skladu, tedy do režimu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 610/2020 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Mění a stanoví se způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek, povinnost oznamovat správci daně porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Vyhláška č. 583/2020 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
Novela liniového zákona provedená s účinností od 1. 1. 2021 zákonem č. 403/2020 Sb. stanovila, že dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání společného povolení,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 582/2020 Sb.,

o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
Podle zákona o elektronických komunikacích je Český telekomunikační úřad povinen zveřejnit prostřednictvím internetu bezplatný nezávislý srovnávací nástroj , který umožní porovnávat a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Počínaje účetní závěrkou za zdaňovací období, které započalo nejdříve 1. 1. 2021 a které skončilo nejdříve 31. 12. 2021, mohou obchodní korporace (s výjimkou těch, které již nyní mají...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Počínaje účetní závěrkou za zdaňovací období, které započalo nejdříve 1. 1. 2021 a které skončilo nejdříve 31. 12. 2021, mohou obchodní korporace (s výjimkou těch, které již nyní mají...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Počínaje účetní závěrkou za zdaňovací období, které započalo nejdříve 1. 1. 2021 a které skončilo nejdříve 31. 12. 2021, mohou obchodní korporace (s výjimkou těch, které již nyní mají...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u některých vyhlášek. Celkem zde najdete aktuální texty 20 právních předpisů rozdělených do kapitol: veřejné zakázky, registr smluv, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora a investiční pobídky. Součástí publikace je také rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv
TÉMA

Vysoké školství

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Kompetence k vymáhání pokut za přestupky právnických osob se přesouvají z působností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na orgány Celní správy České republiky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zahraniční obchod

 

Nařízení vlády č. 579/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
V nařízení, které v souvislosti s kovidovou epidemií stanoví podrobnější podmínky pro   záruky za splacení úvěrů   na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotnická povolání

 

Zákon č. 585/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s personální krizí ve zdravotnictví prohloubenou epidemií COVID-19 se k zajištění poskytování zdravotních služeb rozšiřuje možnost získání odborné způsobilosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
V případě nezaplacení poplatku za odnětí půdy k plnění funkcí lesa se nebude uplatňovat penále stanovené dosud lesním zákonem; v rámci snahy o sjednocení výší sankcí se toto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 592/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se doba lovu zvěře, a to především u zvěře chované, vypouštěné a lovené v bažantnicích – uživatelům honiteb se tak umožňuje lovit v průběhu roku zvěř, pro kterou byla bažantnice...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Znalci a tlumočníci

 

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro účely dokončení některých řízení podle dosavadních předpisů, jsou i tyto překonané předpisy v publikaci ještě zařazeny. Tištěný soubor neobsahuje vyhlášku k úrovni znalosti českého jazyka, kterou najdete zde.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Vyhláška č. 608/2020 Sb.,

o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
Podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je podmínkou pro výkon tlumočnické činnosti prokázání znalosti českého jazyka s tím, že bližší podmínky stanoví vyhláška...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 609/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Mění se kompetence k vymáhání pokut za přestupky fyzických a právnických osob. S ohledem na velmi omezené počty případů, kdy jsou tyto pokuty vymáhány, a na složitost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021:

Státní zastupitelství č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Účetní a daně č. 12/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 12/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021:

Částka 238/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

579.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

580.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

581.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

582.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2020 o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

Částka 239/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

583.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2020, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Částka 240/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

584.   

ZÁKON ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

585.   

ZÁKON ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

586.   

ZÁKON ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

587.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

588.   

ZÁKON ze dne 16. prosince 2020 o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

589.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2020 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

590.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. prosince 2020 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 241/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

591.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

592.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 243/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

600.*  

ZÁKON ze dne 18. prosince 2020 o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Částka 244/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

601.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

602.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

603.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

604.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

605.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

Částka 245/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

606.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

607.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

608.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2020, o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

Částka 246/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

609.   

ZÁKON ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Částka 247/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

610.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2020, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Částka 248/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

611.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 28. prosince 2020 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

612.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021:

Částka 28/2020, rozeslaná dne 31. 12. 2020

50.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz