Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  31
 
 
zpravodajství od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Doplňuje se ustanovení, že do doby notářské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná v době trvání této praxe; nevykonává-li koncipient notářskou praxi z důvodu překážek v práci na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

ÚZ č. 1440 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl v červenci 2021 novelizován. V publikaci dále najdete aktuální znění jednoho nařízení vlády a dvou vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 8. 2021, cena: 67 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1440 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
V zákoně o archivnictví a spisové službě se z ustanovení o výkonu spisové služby vypouštějí povinnosti stavebních úřadů obcí; tyto úřady přestanou od 1. 7. 2023 existovat.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 289/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
Novela vyhlášky reaguje zejména na novelu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, provedenou zákonem č. 119/2020 Sb. V souladu s požadavky zákona se stanoví nový výkaz k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Legislativně-technická změna související s přijetím, resp. se změnou terminologie, v novém stavebním zákoně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Celní předpisy

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
U obou zákonů dochází k legislativně-technické změně související s přijetím, resp. se změnou terminologie v novém stavebním zákoně a integrací dotčených orgánů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí do souladu s terminologií nového stavebního zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

INFORMACE,

placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021
V rámci zjednodušení plnění povinností k dani z přidané hodnoty budou současní uživatelé zvláštního režimu jednoho správního místa (režim MOSS) automaticky od 1. 7. 2021 převedeni do zvláštního...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 27. 7. 2021

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o DPH do souladu s terminologií nového stavebního zákona. Mění se vymezení stavby pro bydlení, a to...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-135

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Maďarsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 26. 7. 2021

Zákon č. 285/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, a to na druhé dítě z částky 19 404 Kč na částku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 7. 2021

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o daních z příjmů do souladu s terminologií nového stavebního zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vypočtená daň z příjmů poplatníka se snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Doplňuje se pravomoc Ministerstva financí a orgánů finanční správy žádat v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu v rámci své působnosti od správce evidence nebo jejího...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Energetika

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
A) K zákonu č. 406/2000 Sb. V zákoně se provádějí legislativně technické změny související se se změnou terminologie, zjednodušením procesů při povolování staveb a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela stanoví, že odměna nebo jiné obdobné plnění poskytnuté zaměstnanci nebo příslušníku složky integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury za úspěšné splnění mimořádného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2021

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozsáhlá novela exekučního řádu přináší řadu změn, z nichž za nejdůležitější lze považovat: exekuce, kde původní dluh činil maximálně 1500 korun a kdy dlužník nebyl schopen minimálně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 7. 2022, 1. 1. 2023, 28. 10. 2021

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
U všech níže uvedených novelizovaných zákonů se provádějí legislativně-technické změny reagující na změnu terminologie a postupů v novém stavebním zákoně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
A) K zákonu č. 133/1985 Sb. Doplňují se bezpečnostní požadavky na stavby zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela stanoví, že odměna nebo jiné obdobné plnění poskytnuté zaměstnanci nebo příslušníku složky integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury za úspěšné splnění mimořádného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2021

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Převážná část novely o.s.ř. se týká právní úpravy výkonu rozhodnutí, kde se například mění a doplňuje: plátci mzdy nebo jiného příjmu, který v rámci výkonu rozhodnutí srážkami ze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Oceňování majetku

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o oceňování majetku do souladu s terminologií nového stavebního zákona. Pravomoc Ministerstva financí se rozšiřuje o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu s terminologií nového stavebního zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Vyhláška č. 289/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
Novela vyhlášky reaguje zejména na novelu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, provedenou zákonem č. 119/2020 Sb. V souladu s požadavky zákona se stanoví nový výkaz k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o správních poplatcích do souladu s terminologií nového stavebního zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Legislativně-technická změna související s přijetím, resp. se změnou terminologie v novém stavebním zákoně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

ÚZ č. 1441 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, do kterého jsou již zapracovány změny, jejichž účinnost nastane od ledna 2022; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – k 1. 7. 2021 došlo k podstatným změnám zákona. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 8. 2021, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1441 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly
TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

 

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelou se mění úprava uznání cizího rozhodnutí (rozhodnutí soudu cizího státu nebo úřadů cizího státu vč. notářských a jiných veřejných listin), doplňuje dosud neexistující...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
A) K zákonu č. 266/1994 Sb. Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o dráhách do souladu s terminologií nového stavebního zákona. Zavádí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Penále za nezaplacené pojistné se nově stanoví podle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení (dosud ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 285/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se koeficient určující maximální hranici příjmu rodiny, do kterého náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě. Zvyšují se všechny částky přídavků na dítě (tzn. pro všechny věkové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 7. 2021

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Zpřesňují se záležitosti příslušnosti soudů ve vazbě na rozhodování nově zřizovaného Nejvyšší stavební úřadu a Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, nepřípustnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Pro nově zřízený Specializovaný a odvolací stavební úřad a pro krajský stavební úřad, plní úkoly v organizačních věcech služby, služebních vztahů státních zaměstnanců...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Zákon č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon
Po dlouhé přípravě a po komplikovaném projednávání byl schválen nový stavební zákon, který nabude účinnosti 1. 7. 2023. Nejviditelnější změnou je přesun rozhodování o stavebním povolení z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 30. 7. 2021, 1. 1. 2022, 1. 1. 2023

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
A) K zákonu č. 360/1992 Sb. Vedle legislativně-technických úprav reagujících na novou terminologii a postupy podle nového stavebního zákona se dále např. mění: autorizovaní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 281/2021 Sb.,

k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Vyhláška obsahuje podrobnosti k provedení nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (např. vzor OP, údaje uváděné v OP, specifikace dat, osobní kódy, vzory...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
A) K zákonu č. 127/2005 Sb. Novela obsahuje především legislativně-technické změny související se změnou terminologie, zjednodušením procesů při povolování staveb a integrací procesů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

ÚZ č. 1441 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, do kterého jsou již zapracovány změny, jejichž účinnost nastane od ledna 2022; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a několik vyhlášek. Druhá kapitola obsahuje předpisy, kterými se stanoví pravidla a postupy pro získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – k 1. 7. 2021 došlo k podstatným změnám zákona. U všech předpisů jsou změněné části textů zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 8. 2021, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1441 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení zákona o pohonných hmotách do souladu s terminologií nového stavebního zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
S ohledem na vytvoření nové státní stavební správy se do kompetenčního zákona jako další ústřední orgán státní správy doplňuje Nejvyšší stavební úřad. V návaznosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Vnitřní správa

 

Vyhláška č. 281/2021 Sb.,

k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Vyhláška obsahuje podrobnosti k provedení nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (např. vzor OP, údaje uváděné v OP, specifikace dat, osobní kódy, vzory...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 286/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Penále za nezaplacené pojistné, resp. nezaplacenou zálohu na pojistné se nově stanoví podle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení (dosud ve výši 0,05 % dlužné částky za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení níže uvedených novelizovaných zákonů do souladu s terminologií nového stavebního zákona. Mění se podmínky: ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 284/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Jsou provedeny legislativně-technické změny uvádějící ustanovení níže uvedených novelizovaných zákonů do souladu s terminologií nového stavebního zákona a dále s tím souvisejícím...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 30. 7. 2021, 1. 1. 2022

Vyhláška č. 287/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
Rozšiřuje se rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence; změna má vazbu na novelu horního zákona provedenou s účinností od 16. března 2021 zákonem č. 88/2021 Sb.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021:

Bankovnictví č. 7/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Soudce č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 9/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021:

Částka 123/2021, rozeslaná dne 27. 7. 2021

280.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. července 2021, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

281.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2021 k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

282.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. července 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 125/2021, rozeslaná dne 27. 7. 2021

285.   

ZÁKON ze dne 13. července 2021, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 124/2021, rozeslaná dne 29. 7. 2021

283.   

ZÁKON ze dne 13. července 2021 stavební zákon

284.   

ZÁKON ze dne 13. července 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Částka 126/2021, rozeslaná dne 30. 7. 2021

286.   

ZÁKON ze dne 7. července 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 127/2021, rozeslaná dne 30. 7. 2021

287.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

288.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 128/2021, rozeslaná dne 30. 7. 2021

289.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

290.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 23. července 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021:

Číslo 29/2021, rozeslán dne 26. 7. 2021

38.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 30/2021, rozeslán dne 27. 7. 2021

39.   

Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz