Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  31
 
 
zpravodajství od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Celní předpisy

 

Vyhláška č. 328/2020 Sb.,

o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Zrušuje se 10 územních pracovišť celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, a to zejména za účelem efektivnějšího využití personálních kapacit. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2020

TÉMA

Cenové předpisy

 

Sdělení Ministerstva financí č. 330/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Viz anotaci výměru MF č. 05/2020, který byl 17. 7. 2020 publikován v částce 11/2020 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 7. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob.
Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení praktických aspektů posuzování ...     ... více

autor: Tomáš Jaroš, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daně z příjmů s komentářem 2020

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019.
Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů
Text zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální ...     ... více

autor: PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 979 Kč   NOVINKA

Daně z příjmů s komentářem 2020
TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Právní stav ke dni 30. 4. 2020.
Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném vydání.
Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech představuje jednu z podstatných částí českého trestního řízení, zároveň jde o velmi dynamickou oblast – ...     ... více

autor: Přemysl Polák, Helena Huclová, Miroslav Kubíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 2 890 Kč   NOVINKA

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s právním řádem Anglie a Walesu a zkoumá možnosti propojení online mimosoudního řešení sporů se soudními mechanismy. ...     ... více

autor: Pavel Loutocký, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 385 Kč   NOVINKA

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů
TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

Zákon o platebním styku - Komentář

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a zároveň odpovědi na otázky vyvolané úpravou druhé směrnice o platebních službách, která byla výsledkem složitě ...     ... více

autor: Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 2 550 Kč   NOVINKA

Zákon o platebním styku - Komentář
TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.
Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům.
Věnuje se výkladu změn souvisejících s implementací novely zákona č. 80/2019 Sb., která přinesla vedle aktualizace kódů nomenklatury v zákoně o spotřebních daních a ...     ... více

autor: Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 899 Kč   NOVINKA

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní řád - Praktický komentář

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili vyložit nejen z hlediska právní úpravy a soudní judikatury, která právní úpravu v řadě ohledů doplňuje, dotváří a někdy ...     ... více

autor: Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková,, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 1 650 Kč   NOVINKA

Správní řád - Praktický komentář
TÉMA

Státní služba

 

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020.
Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o státní službě (č. 234/2014 Sb.) „v terénu“ vedou k novým cenným postřehům a závěrům, prokazujícím neměnnost ...     ... více

autor: prof. JUDr. Jan Pichrt, ph.D., Mgr. Jiří Kaucký, doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, cena: 2 495 Kč   NOVINKA

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 329/2020 Sb.,

o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
Údaje o informačních systémech veřejné správy budou nově editovány orgány veřejné moci do základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

Nařízení vlády č. 326/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Mění se: seznam znečišťujících látek ohlašovaných v případě překročení příslušných prahových hodnot do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (přitom některé...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020:

Bankovnictví č. 7/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní 7-8/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 7-8/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 7-8/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020:

Částka 132/2020, rozeslaná dne 29. 7. 2020

326.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. července 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

327.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

Částka 133/2020, rozeslaná dne 31. 7. 2020

328.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2020 o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

329.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2020 o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

330.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 21. července 2020 o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020:

Částka 16/2020, rozeslaná dne 29. 7. 2020

28.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů

Částka 17/2020, rozeslaná dne 31. 7. 2020

29.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz