Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  26
 
 
zpravodajství od 26. 6. 2023 do 2. 7. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 206/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Cílem novely je zpřesnění podmínek a pravidel tak, aby mohlo docházet k hladkému průběhu výběru budoucích soudců systémem, který zavedla novela zákona o soudech a soudcích (novela...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Cizinci, Azyl

Vyhláška č. 205/2023 Sb.,

o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti
Úvodem: podle zákona o pobytu cizinců na území ČR je žádost o vydání tzv. modré karty oprávněn podat cizinec, azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany, pokud na území hodlá pobývat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nařízení vlády č. 213/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízením se upravují kvóty pro vybrané zastupitelské úřady ČR pro náběr žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a zaměstnaneckou kartu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 214/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
Novelou se zpřesňuje: u elektřiny – způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí, u elektřiny a plynu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nařízení vlády č. 215/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů
 Novela upravuje některá ustanovení, u nichž se při jejich aplikaci v praxi ukázalo, že jejich výklad není jednoznačný nebo že nenaplňují sledovaný cíl: zpřesňuje se vymezení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 202/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
S účinností od 1. ledna 2026 se zpřesňují ustanovení upravující digitální technickou mapu kraje.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2026

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Vyhláška č. 208/2023 Sb.,

o terapeutických programech pro řidiče
Tato vyhláška upravuje především podrobnosti obsahu a provádění terapeutických programů určených pro pachatele závažných přestupků či trestných činů spáchaných v souvislosti s řízením...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 4. 2024

téma:
Sociální zabezpečení

Nařízení vlády č. 209/2023 Sb.,

o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
Toto nařízení vlády stanoví výši započitatelných nákladů na bydlení v bytech zařazených v evidenci bytů a v ostatních prostorech k ubytování pro účely stanovení nároku cizince s dočasnou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Přechodné období pro použití nového stavebního zákona

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, a Státní báňské správy k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.   Znění § 334a zákona č. 283/2021 ...     ... více

 

Zákon č. 202/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 Pro stavby infrastruktury elektronických komunikací se zpřesňují povinnosti týkající se oznámení dokončených staveb podle stavebního zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2026

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Zákon č. 202/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Novelou se v zákoně o elektronických komunikacích zpřesňují ustanovení ohledně zlomyslných volání na tísňové linky, která definují osoby s nízkými příjmy, které mají nárok na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nařízení vlády č. 203/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
Novela nad rámec stávající právní úpravy ohledně dokladů, kterými oprávněné osoby prokazují svůj nárok na poskytnutí zvláštních cen,  stanoví rozsah, formu, dobu a způsob...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Ukrajina

Nařízení vlády č. 209/2023 Sb.,

o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
Toto nařízení vlády stanoví výši započitatelných nákladů na bydlení v bytech zařazených v evidenci bytů a v ostatních prostorech k ubytování pro účely stanovení nároku cizince s dočasnou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Zdravotnická povolání

Vyhláška č. 204/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se okruh oborů (oblastí vzdělání), na které lze navázat nejméně dvouletý magisterský studijní program pro přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, resp....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 200/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Předmětem této novely je zejména stanovení technické specifikace jedinečného identifikátoru ve formě dvourozměrného čárového kódu, kterým musí být přípravky na ochranu rostlin určené pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 199/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.
Dochází ke změně v systému vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin: osvědčení I. a II. stupně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 201/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.
Tato novela v příloze 6 vyhlášky upravuje: chybu v zápisu vzorce „Odhad variability “, parametry pro způsob stanovení odhadu maximálního celkového běžného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 210/2023 Sb.,

o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
Tato vyhláška mění, resp. nově upravuje podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku se souhlasem krajské veterinární správy, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 6. 2023 do 2. 7. 2023:

Částka 96/2023, rozeslaná dne 27. 6. 2023

199.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.

200.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů

201.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

Částka 97/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

202.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

203.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

204.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 98/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

205.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2023 o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti

206.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

207.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. června 2023 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 99/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

208.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2023 o terapeutických programech pro řidiče

Částka 100/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

209.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. června 2023 o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

210.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2023 o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

211.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. června 2023 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

212.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. června 2023 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 101/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

213.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 102/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

214.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

215.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů

216.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023

Částka 103/2023, rozeslaná dne 30. 6. 2023

217.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz