Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 27. 1. 2020 do 2. 2. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. nájemné z pozemků veřejné infrastruktury a ceny některých nemovitostí; dále maximální ceny v působnosti obcí (např. odtahová služba, městská hromadná doprava, taxislužba, služby parkovišť, kontrola a revize spalinové cesty, energetické průkazy a audity), pitná a odpadní voda, jízdné v dopravě (železniční, autobusové, městské hromadné). Ve výměru jsou dále novelizované podmínky pro věcné usměrňování cen.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 27. 1. 2020, cena: 59 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Informace k uplatnění DPH při odeslání nebo přepravě zboží v režimu skladu do přijetí novely zákona o DPH, která měla nabýt účinností od 1. 1. 2020

Informace obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti, ale lze postupovat podle směrnice Evropské unie.

Generální finanční ředitelství

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Vyhláška č. 24/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Stanoví se struktura, rozsah a postupy a termíny předkládání  zpráv o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a informací o závažných zjištěních. Zprávy o výsledcích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 1. 2020

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Vyhláška č. 18/2020 Sb.,

o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Hlavním důvodem přijetí nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta novým vědeckým poznatkům a technologickému...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

ÚZ č. 1357 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2020

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2020. Zásadní změny nastaly od ledna 2020 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (74 změn a doplnění) a dále ve vyhlášce o FKSP (42 změn). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, vyhlášku o nákladech na závodní stravování a další předpisy; celkem 26 právních předpisů. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 27. 1. 2020, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1357 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2020
TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 26/2020 Sb.,

kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Tímto sdělením aktualizuje Ministerstvo pro místní rozvoj seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 1. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 21/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Mění se postup stanovení výše částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly při dovozu živočišných produktů nebo živých zvířat. Tato částka bude určena částkou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

Vyhláška č. 20/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Stanoví se technické požadavky na výrobní zařízení výrobců krmiv a podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě. Zpřesňuje se administrativní proces registrace a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 2. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

Vyhláška č. 22/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Z důvodu povinnosti České republiky podřídit se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách (úplný název viz níže) se ve znění vyhlášky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 2. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 1. 2020 do 2. 2. 2020:

Částka 8/2020, rozeslaná dne 27. 1. 2020

17.*  

VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

18.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2020 o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Částka 9/2020, rozeslaná dne 27. 1. 2020

19.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. ledna 2020 o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

20.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

21.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

22.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 10/2020, rozeslaná dne 27. 1. 2020

23.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2020 o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

24.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

Částka 11/2020, rozeslaná dne 31. 1. 2020

25.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2020 o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

26.   

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 21. ledna 2020, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 27. 1. 2020 do 2. 2. 2020:

Částka 4/2020, rozeslaná dne 27. 1. 2020

6.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání

7.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz