Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěma novelami (celkem 13 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 18 předpisů a dokumentů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje celkem 28 právních a dalších předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 167 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Od ledna 2022 nabývá účinnosti obrovská novela exekučního řádu (150 změn a doplnění), která přináší řadu novinek a zpřesnění dosavadní právní úpravy. Ke stejnému datu se také mění několik vyhlášek – postupy při výkonu exekuční činnosti, exekutorský tarif, centrální evidence exekucí. Zařazeny jsou také 2 stavovské exekutorské předpisy – kancelářský řád a pravidla etiky a soutěže. Dále je v publikaci aktuální znění zákona o veřejných dražbách a příslušná vyhláška.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 119 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Nařízení vlády č. 532/2021 Sb.,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Nově se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nařízení vlády obsahuje dvě stupnice, z nichž ve druhé je oproti první stupnici základní tarif...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 531/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Nově se stanoví platové tarify státních zaměstnanců. Současně se ruší platové tarify státních zaměstnanců stanovené podle nařízení vlády č. 420/2021 Sb. ( viz ), které měly být...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 531/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Nově se stanoví platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Současně se ruší platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanovené podle nařízení vlády...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o evidenci skutečných majitelů, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové spoluvlastnictví, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, mezinárodní právo soukromé a další oblasti. Celkem 18 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 89 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 530/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 177/2009 Sb. Prodlužuje se doba konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, a to o 10 minut z jazyků, o 15 minut z matematiky. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 528/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení úseků dálnic a silnic I. třídy zpoplatněných od 1. 1. 2022 mýtným, přitom v případě silnic I. třídy pak dochází i k následné změně vymezení jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

téma:
Sociální pojištění

Nová on-line služba ČSSZ zjednoduší zaměstnavatelům přístup k údajům svých zaměstnanců

Česká správa sociálního zabezpečení spustila další on-line službu ePortálu ČSSZ určenou zaměstnavatelům. Díky této službě mohou zaměstnavatelé získat přístup k údajům o otevřených pojistných vztazích svých zaměstnanců, vyhledat lze zaměstnance všech nebo jedné mzdové účtárny či údaje o jednom konkrétním zaměstnanci. Nová služba Seznam zaměstnanců účastných pojištění ...     ... více

Česká správa sociálního zabezpečení

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 529/2021 Sb.,

o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
Zákonem č. 374/2021 Sb. byla v zákoně o elektronických komunikacích mimo jiné změněna dosavadní úprava přenositelnosti čísel, zavedena dosud neexistující pravidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 527/2021 Sb.,

o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Tato vyhláška blíže specifikuje: jednotlivé odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv, výši náhrady výdajů za provedení odborných úkonů tímto ústavem, způsob...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 525/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
Blíže se specifikuje struktura, forma a časový interval pro poskytování údajů o objemu potravin pro zvláštní lékařské účely uváděných na český trh. Vypouští se definice vysoce inovativního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022:

Soukromé právo č. 12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022:

Částka 229/2021, rozeslaná dne 31. 12. 2021

525.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

526.*  

VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

527.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2021 o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Částka 230/2021, rozeslaná dne 31. 12. 2021

528.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

529.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2021 o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

530.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 231/2021, rozeslaná dne 31. 12. 2021

531.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

532.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. prosince 2021, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

533.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz