Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  35
 
 
zpravodajství od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-24795/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení, resp. dovozu ze zahraničí, v tomto rozhodnutí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 24. 8. 2021

TÉMA

Obchodní korporace

 

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností ...     ... více

autor: Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 8. 2021, cena: 1 089 Kč   NOVINKA

Právo obchodních korporací, 2. vydání
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Nařízení vlády č. 302/2021 Sb.,

o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
Národní sportovní agentura může udělovat tato ocenění: ocenění předsedy Národní sportovní agentury za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

Nařízení vlády č. 303/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již nebude udělovat tato ocenění: ocenění předsedy Národní sportovní agentury za medailové umístění na olympijských, paralympijských a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

 

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identifikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce, právo na digitální služby, přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací) a Kybernetická bezpečnost. Byla novelizována řada zákonů: o svobodném přístupu k informacím, o elektronických komunikacích, o základních registrech, o informačních systémech veřejné správy, o kybernetické bezpečnosti, o právu na digitální služby o elektronické identifikaci a o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Mnoho změn nabude účinnosti až v roce 2022 – pro toto období bude v prosinci 2021 vydána nová publikace.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2021, cena: 175 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost
TÉMA

Trestní předpisy

 

Nález Ústavního soudu č. 305/2021 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
V zákoně o výkonu trestu odnětí svobody se mění ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí o uložení kázeňského trestu spočívajícího v pokutě až do výše 5 000 Kč soudem.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 8. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 309/2021 Sb.,

o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví závazné postupy pro odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, pro provádění chemických rozborů,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

Vyhláška č. 312/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: úprava terminologie - pomocný rostlinný přípravek je přejmenován na rostlinný biostimulant, úprava limitů rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 311/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Mění se vymezení zásad pro stanovování množství nebezpečné látky (toxické kapaliny, látky podporující požár nebo ropné látky), které může při závažné havárii ohrozit obyvatelstvo, a to při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021:

Bankovnictví č. 8/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Rodinné listy č. 5-6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 7-8/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021:

Částka 133/2021, rozeslaná dne 25. 8. 2021

302.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. července 2021 o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

303.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů

304.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. července 2021, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.

305.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.

Částka 134/2021, rozeslaná dne 25. 8. 2021

306.*  

NALEZ Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech

307.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 18. srpna 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %

308.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. srpna 2021 o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014

Částka 135/2021, rozeslaná dne 27. 8. 2021

309.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2021 o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

310.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 23. srpna 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 136/2021, rozeslaná dne 27. 8. 2021

311.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2021, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Částka 137/2021, rozeslaná dne 27. 8. 2021

312.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021:

Číslo 31/2021, rozeslán dne 24. 8. 2021

40.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz