Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  22
 
 
zpravodajství od 23. 5. 2022 do 29. 5. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a poskytování právních služeb. Další vydání je důkazem, že přehledné a stručné shrnutí této problematiky našlo své místo a ...     ... více

autor: Martin Pelikán, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 5. 2022, cena: 350 Kč   NOVINKA

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Zákon č. 129/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do výčtu subjektů, nad kterými vykonává dohled Česká národní banka, se doplňují: správci informací o platebním účtu, zahraniční správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon č. 128/2022 Sb.,

o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Tímto zákonem, kterým se doplňuje (resp. nepřímo novelizuje) zákon o daních z příjmů, se pro zdaňovací období roku 2022 rozšiřují podmínky výše odpočtu poskytnutých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 5. 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Exekuční řád. Komentář

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním právem. Úkoly si spoluautoři rozdělili tak, aby jimi zpracovávaná ustanovení odpovídala jejich dílčím specializacím. ...     ... více

autor: Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová),, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 26. 5. 2022, cena: 2 390 Kč   NOVINKA

Exekuční řád. Komentář

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 135/2022 Sb.,

č. 439 o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
Vláda ČR se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužila do 30. 6. 2022 nouzový stav, který jí umožní přijmout krizová opatření ke zvládnutí migrační vlny velkého rozsahu v souvislosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 27. 5. 2022

téma:
Občanský zákoník

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po svém? Na shromáždění jsem neprosadil svůj názor, mám ještě nějakou šanci? Má smysl číst stanovy SVJ? Lze nějak zakročit ...     ... více

autor: Adam Zítek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 26. 5. 2022, cena: 450 Kč   NOVINKA

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

téma:
Obchodní korporace

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách kapitálových společností. Publikace zkoumá rozdělování základního kapitálu z pohledu ochrany věřitelů. V prvních kapitolách ...     ... více

autor: Kamil Kovaříček, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 26. 5. 2022, cena: 290 Kč   NOVINKA

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Zastoupení podnikatele

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než podnikatel k zastoupení využít nemůže.
Ústřední zkoumanou otázkou je, jaké okolnosti jsou právně relevantní pro ...     ... více

autor: Kateřina Eichlerová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 5. 2022, cena: 990 Kč   NOVINKA

Zastoupení podnikatele

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Zákon č. 129/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 370/2017 Sb. Velmi rozsáhlá novela mimo jiné: mění licenční požadavky pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 128/2022 Sb.,

o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Správním úřadům se za stanovených podmínek umožňuje upustit od vybrání správních poplatků od fyzických osob, na které dopadly následky válečného konfliktu na území Ukrajiny. Zároveň se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 5. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 126/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se pravidla pro stanovení maximálního možného počtu vedoucích učitelů odborného výcviku nebo zástupců ředitele pro odborný výcvik v právnické osobě vykonávající činnost školy.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

Nařízení vlády č. 125/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se zejména vymezení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pravidla snížení týdenního rozsahu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

Vyhláška č. 133/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novela vyhlášky upravuje stav, kdy po sloučení dvou diagnostických ústavů, a to Dětského diagnostického ústavu Brno-Hlinky a Diagnostického ústavu Brno-Veslařská v jednu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2022

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Zákon č. 130/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
V souvislosti s doplněním zákona o rejstříku trestů se v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí zjednodušuje obsah žádosti o vydání pověření k poskytování sociálně-právní ochrany. (Místo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 6. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 130/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 273/2008 Sb. Policie ČR bude oprávněna sejmout otisky prstů zahraniční osoby, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo které bylo sděleno podezření ze spáchání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 6. 2022

téma:
Sociální zabezpečení

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 127/2022 Sb.,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Od 1. července 2022 je pro účely stanovení rozhodného příjmu podle: § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 6. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 131/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem a cílem novely zákona o spotřebních daních je snaha o zmírnění dopadů energetické krize v oblasti cen paliv a pohonných hmot vyvolané invazí ozbrojených sil Ruské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2022, vybraná ustanovení 1. 10. 2022

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 130/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 40/2009 Sb. Změny trestního zákona se týkají  podvodného použití bezhotovostních platebních prostředků (a to i v případě, že jsou spáchány online –...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 6. 2022

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Vyhláška č. 123/2022 Sb.,

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Tato vyhláška stanoví zejména vymezení vyhrazených elektrických zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin, požadavky na odbornou způsobilost pro projektování, montáž, opravy,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Zákon č. 129/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Činnost poskytovatelů dynamické směny měn se přidává mezi činnosti, které nejsou živností a nepodléhají tudíž režimu živnostenského zákona (dynamická směna měn je podrobně regulována zákonem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 124/2022 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
V zájmu odstranění případných nejasností právních předpisů a s cílem zachování vysoké míry ochrany života, zdraví a majetku se v níže uvedených novelizovaných vyhláškách zejména...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022, vybraná ustanovení 23. 8. 2023

Vyhláška č. 123/2022 Sb.,

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Tato vyhláška stanoví zejména vymezení vyhrazených elektrických zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin, požadavky na odbornou způsobilost pro projektování, montáž, opravy,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Zákon č. 132/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem této novely je povinná implementace ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1381 do českého právního řádu. Mění a stanoví se zejména forma...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 11. 6. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 23. 5. 2022 do 29. 5. 2022:

Právo v přepravě a zasilatelství č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 5-6/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 5/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 5/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23. 5. 2022 do 29. 5. 2022:

Částka 62/2022, rozeslaná dne 25. 5. 2022

123.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2022 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

124.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2022, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Částka 63/2022, rozeslaná dne 25. 5. 2022

125.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. dubna 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

126.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2022, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

127.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. května 2022, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Částka 64/2022, rozeslaná dne 27. 5. 2022

128.   

ZÁKON ze dne 11. května 2022 o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

129.   

ZÁKON ze dne 11. května 2022, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

130.   

ZÁKON ze dne 11. května 2022, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

131.   

ZÁKON ze dne 11. května 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

132.   

ZÁKON ze dne 11. května 2022, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

133.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2022, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2022, rozeslaná dne 27. 5. 2022

134.*  

VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2022 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“

Částka 66/2022, rozeslaná dne 27. 5. 2022

135.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2022 č. 439 o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz