Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  13
 
 
zpravodajství od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 119/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Výslovně se stanoví, že finanční makléřství spočívající ve zprostředkování pojištění nebo zajištění, spotřebitelského úvěru, nebo doplňkového penzijního spoření ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Zákon č. 119/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Předmětem změny níže uvedených novelizovaných předpisů je především přizpůsobení se, resp. transpozice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, které nahradilo do českého...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 137/2020 Sb.,

o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Po dobu nouzového stavu a následujících 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu se přerušuje povinnost elektronické evidence tržeb.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 3. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-31039/2019/3901-3,

o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
Ministryně financí rozhodla o prominutí úroku z prodlení, který vznikl plátci z důvodu opravy zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na základě zpětného prokázání...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 24. 3. 2020

ROZHODNUTÍ čj. MF-7633/2020/3901-2,

o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s šířícím se onemocněním COVID-19 ministryně financí rozhodla o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 24. 3. 2020

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 119/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Do zákona se doplňuje dosud neexistující úprava úpadku podílového fondu a úpadku podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Tato úprava řeší zejména...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Zákon č. 118/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní strohé konstatování, že pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, je právnickou osobou, se upřesňuje, a to doplněním konkretizujících ustanovení, že za stát v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Nařízení vlády č. 121/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Doplňuje se seznam některých nebezpečných látek (olovo a Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), které lze používat za stanovených podmínek tak, jak předpokládají implementované směrnice, a to nejdéle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 116/2020 Sb.,

o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Stanoví se podmínky, za kterých stát odškodňuje újmu na zdraví, která vznikla v důsledku pravidelného, zvláštního nebo mimořádného povinného očkování. Stát tímto finančně pomůže těm, kterým...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 8. 4. 2020

TÉMA

Penzijní spoření a připojištění

 

Zákon č. 119/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Stanoví se zvláštní úprava pravidel distribuce  doplňkového penzijního spoření , která fakticky umožní osobám specializovaným na tento segment finančního trhu (samostatným ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Zákon č. 119/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Novela v zájmu ochrany zákazníka upřesňuje pravidla pro nabízení možnosti stát se pojištěným, informace poskytované pojišťovnou o rezervotvorném pojištění, přestupky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 119/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Mění se vymezení a výše správních poplatků uvedených v bodech 9 až 11 položky 65 sazebníku, které se týkají zejména činností v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření, poskytování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

Zákon č. 115/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se správní poplatek za vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby ve výši 500 Kč. Za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Zákon č. 117/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se správní poplatky za vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2020

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 115/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňuje se, že řidič vozidla taxislužby smí ze závažných důvodů zastavovat ostatní vozidla při nastupování nebo vystupování osob a/nebo též zastavit vozidlo taxislužby ve druhé řadě...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon č. 118/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Zpřesňují se ustanovení o tom, kdo jedná za stát v některých případech nesprávného úředního postupu, o uplatnění nároku na náhradu škody, o regresní úhradě.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Zákon č. 135/2020 Sb.,

o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Vzhledem k mimořádnému zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách z důvodu šíření koronavirové nákazy se stanoví zvláštní podmínky, lhůty a způsob konání: přijímacích zkoušek...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 3. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 113/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňuje se, že investiční podpora regionálního rozvoje může být financována také prostřednictvím Státního fondu podpory investic (tj. fondu, který vzniknul přejmenováním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 115/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 111/1994 Sb. Významně se mění především právní úprava: provozování taxislužby, povinností řidičů a dalších osob při přepravě nebezpečných věcí,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 136/2020 Sb.,

o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na sociální pojistné a byla-li záloha na pojistné za některý kalendářní měsíc tohoto období...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 3. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 133/2020 Sb.,

o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Prodlužuje se výplata ošetřovného, a to po celou dobu trvání mimořádného krizového opatření (rozšíření onemocnění COVID-19), a současně se rozšiřuje vymezení okruhu rodičů (osob) s možným...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 3. 2020

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, kybernetická bezpečnost, elektronická identifikace, právo na digitální služby). Byla novelizována řada zákonů: o svobodném přístupu k informacím, o elektronických komunikacích, o elektronických úkonech, o základních registrech, o informačních systémech veřejné správy, o kybernetické bezpečnosti. Nový je zákon o právu na digitální služby.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 23. 3. 2020, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment
TÉMA

Trestní předpisy

 

Zákon č. 114/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 40/2009 Sb. Novela zpřísňuje postih za nevhodné nakládání se zvířaty, což vychází z toho, že “zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 134/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu (rozšíření onemocnění COVID-19) byly přijaty úlevy osobám samostatně výdělečně činným související s platbou pojistného na veřejné zdravotní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 3. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 113/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákonem č. 113/2020 Sb. byl dosavadní “Statní fond rozvoje bydlení” přejmenován na “Státní fond podpory investic”. Proto se v zákoně o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2020

Zákon č. 115/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zjednodušení přílohy č. 3 (koncesované živnosti) živnostenského zákona je reakcí na změnu zákona o silniční dopravě spočívající v upuštění od vydávání stanoviska dopravního úřadu ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Zákon č. 117/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 455/1991 Sb. Doplňuje se ustanovení, že společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi může fyzická osoba podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020:

Částka 44/2020, rozeslaná dne 23. 3. 2020

120.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

121.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2020, rozeslaná dne 23. 3. 2020

122.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření

123.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 275 o přijetí krizového opatření

124.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 276 o přijetí krizového opatření

125.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 278 o přijetí krizového opatření

126.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření

127.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření

128.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 281 o přijetí krizového opatření

Částka 43/2020, rozeslaná dne 24. 3. 2020

113.   

ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

114.   

ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

115.   

ZÁKON ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

116.   

ZÁKON ze dne 4. března 2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

117.   

ZÁKON ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

118.   

ZÁKON ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

119.   

ZÁKON ze dne 10. března 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Částka 46/2020, rozeslaná dne 26. 3. 2020

129.*  

ZÁKON ze dne 24. března 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Částka 47/2020, rozeslaná dne 26. 3. 2020

130.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření

131.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 309 o přijetí krizového opatření

132.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020 č. 310 o přijetí krizového opatření

Částka 48/2020, rozeslaná dne 27. 3. 2020

133.   

ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

134.   

ZÁKON ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

135.   

ZÁKON ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

136.   

ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

137.   

ZÁKON ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020:

Částka 9/2020, rozeslaná dne 24. 3. 2020

12.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

13.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020:

Číslo 5/2020, rozeslán dne 24. 3. 2020

6.   

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

7.   

Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz