Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  26
 
 
zpravodajství od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirová legislativa v uplynulém týdnu

Jak jsme již informovali před týdnem, prezident podepsal 3 nové zákony, ale žádný z nich zatím nebyl publikován ve Sbírce zákonů. Jde o:
- zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
- zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,
- zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.
Další vývoj těchto zákonů a vývoj jiných opatření ke zmírnění dopadů epidemie budeme denně monitorovat na webových stránkách - zde.
 

Dobré dny Vám přeje
redakce Nakladatelství Sagit, a.s.

 
 

TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe.
Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem judikatury českých i evropských soudů a přehled souvisejících předpisů.
Věříme, že se kniha stane pro právní praxi ...     ... více

autor: Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 6. 2020, cena: 1 390 Kč   NOVINKA

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou
TÉMA

Celní předpisy

 

Zákon č. 283/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 17/2012 Sb. Novela konstatuje, že ustanovení daňového řádu upravující daňovou informační schránku (§ 69 a násl.) se použije pro celý rozsah působnosti orgánů celní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Zákon č. 283/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na změnu vymezení zón národních parků v zákoně o ochraně přírody se upřesňuje, že osvobozeny od daně z pozemků jsou pozemky v národních parcích zařazené do zóny přírodní (dosud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Zákon č. 283/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 235/2004 Sb. V návaznosti na zavedení institutu zálohy na daňový odpočet (jehož cílem je umožnit dílčí vyplacení nárokovaného daňového odpočtu, který dosud nebyl...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Zákon č. 283/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 280/2009 Sb.   Tato novela obsahuje celkem 142 bodů změn příslušných ustanovení daňového řádu a 13 bodů přechodných ustanovení. Jedná se o největší...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Evropské právo

 

Zákon č. 282/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změny se týkají přestupků , a to v oblasti: kompetencí úřadů při projednávání přestupků, výčtu přestupků voličů, výše pokut za tyto přestupky.      celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

Zákon č. 283/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
K doměření daně z moci úřední může dojít také, pokud správce daně zjistí na základě postupu k odstranění pochybností, že poslední známá daň není ve správné výši.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR změnilo právní rámec regulace osobních údajů ve všech členských státech. Vzhledem k tomu, že nařízení obsahuje spíše obecněji formulovaná ustanovení, bude při jeho ...     ... více

autor: Andrea Pokorná, Helena Dvořáková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2020, cena: 899 Kč   NOVINKA

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek
TÉMA

Občanský zákoník

 

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví (předkupní právo) a pravidla pro jistotu a smluvní pokutu u nájmu bytu nebo domu. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 6. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník
TÉMA

Obchodní korporace

 

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva – najdete zde zákon o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových společností, o evropské družstevní společnosti a o EHZS, a to včetně příslušných nařízení vlády a vyhlášek; dále také zákon o státním podniku. Celkem 14 právních předpisů v aktuálním znění s tučným vyznačením novelizovaných pasáží.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 6. 2020, cena: 135 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost). Některé změny pouze zpřesňují dosavadní pravidla, ale některé přinášejí zcela nový obsah (rozdělení zisku, výplata záloh, postavení společníků, statutární orgány, posílení transparentnosti). Vedle zákona o obchodních korporacích se mění také zákon o evropské společnosti a zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně; aktualizován byl také rejstřík ZOK.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 6. 2020, cena: 111 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 285/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
A) K zákonu č. 435/2004 Sb. V zákoně o zaměstnanosti se mění nebo doplňují ustanovení, která se týkají: povinností agentur práce, které vysílají své zaměstnance v rámci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 7. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Zákon č. 284/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: zrušení povinné maturity z matematiky ; maturanti mohou dát přednost maturitní zkoušce z cizího jazyka, státní část maturity se bude týkat pouze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020, vybraná ustanovení 11. 7. 2020, 30. 9. 2025

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 285/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle právních předpisů členského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 285/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Státnímu zaměstnanci nově přísluší plat za dobu překážky ve službě, která spočívá v účasti na akci pro děti a mládež, pokud tuto akci pořádá právnická osoba zapsaná...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Lidská práva v praxi obecných soudů

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance.
V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v soudním rozhodování vznikají, například kdy je namístě aplikovat základní práva přímo, kdy mohou působit pouze ...     ... více

autor: Jan Kratochvíl, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 24. 6. 2020, cena: 290 Kč   NOVINKA

Lidská práva v praxi obecných soudů
TÉMA

Zákoník práce

 

Zákon č. 285/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Jednou z hlavních změn zákoníku práce je  nová úprava dovolené ; od ledna 2021 dojde k těmto principiálním změnám: dovolená se z hlediska typů člení již jen na dovolenou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 7. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 285/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle právních předpisů členského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Nařízení vlády č. 280/2020 Sb.,

o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Dosavadní rozřazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií je zastaralé a to je jedním z důvodů, proč dosud nejsou obcemi vyhlašovány nízkoemisní zóny za účelem snížení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020:

Bankovnictví č. 6/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Rodinné listy č. 4-5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Mzdová účetní č. 6/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 6/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020:

Částka 107/2020, rozeslaná dne 23. 6. 2020

280.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2020 o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

281.*  

VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2020 o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 111/2020, rozeslaná dne 24. 6. 2020

288.*  

ZÁKON ze dne 14. června 2020, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

289.*  

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2020 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů

290.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 15. června 2020 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019

291.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 15. června 2020 o vydání cenového rozhodnutí

292.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. června 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020

Částka 108/2020, rozeslaná dne 26. 6. 2020

282.   

ZÁKON ze dne 10. června 2020, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

283.   

ZÁKON ze dne 11. června 2020, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

284.   

ZÁKON ze dne 10. června 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

285.   

ZÁKON ze dne 10. června 2020, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Částka 109/2020, rozeslaná dne 26. 6. 2020

286.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 110/2020, rozeslaná dne 26. 6. 2020

287.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. června 2020 o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie 1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz