Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 22. 1. 2024 do 28. 1. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů

Daňové a nedaňové náklady 2024

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Další 7. vydání je upraveno s ohledem na změny legislativy daně z příjmů od 1. ledna 2024. Tato změna se tak týká i nákladů vymezených v zákoně o daních z příjmů. Některé kapitoly anebo jejich části byly rovněž přepracovány s cílem poskytnout komplexnější pohled na danou ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2024, cena: 389 Kč   NOVINKA

Daňové a nedaňové náklady 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace přitom nesleduje postupy, jak zkreslit v ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2024, cena: 389 Kč   NOVINKA

Zcela legální daňové triky 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích návrhů na tyto změny? Čím nahradit zaměstnancům benefity, které přestaly být daňově výhodné? Jak se budou posuzovat v prosinci hrazené benefity na lednová plnění? Na všechny tyto otázky ...     ... více

autor: RNDr. Petr Beránek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 1. 2024, cena: 429 Kč   NOVINKA

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Kolektiv autorů přichází po pěti letech s aktualizovaným a rozšířeným druhým vydáním publikace, která se věnuje tématu hospodaření a nakládání se státním majetkem.
Autoři cílí na širokou veřejnost, a to jak na odbornou, tak i na laickou, která s danou problematikou pracuje anebo se o ni zajímá.
Pozorný čtenář nalezne v této publikaci odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou ...     ... více

autor: Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 24. 1. 2024, cena: 490 Kč   NOVINKA

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

téma:
Obchodní korporace

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního.
V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících předpisech došlo od posledního vydání (2021) této publikace k řadě změn. Účinnosti nabyl zákon o evidenci skutečných ...     ... více

autor: Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 1. 2024, cena: 389 Kč   NOVINKA

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 1. 2024, cena: 199 Kč   NOVINKA

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 10/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Stanovují se výjimky pro používání rtuti a olova v elektrozařízeních.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 2. 2024

Vyhláška č. 13/2024 Sb.,

o požadavcích na jakost balených vod a o zpusobu jejich úpravy
Vyhláška upravuje: způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených kojeneckých vodách a balených pitných vodách , ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 2. 2024

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 14/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve zněni pozdějších předpisu
Mění se podrobnosti provádění přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra, kterými jsou zejména střední policejní...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 2. 2024

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2024, cena: 96 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických ...     ... více

autor: Ing. Jaroslav Jindrák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 25. 1. 2024, cena: 509 Kč   NOVINKA

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

téma:
Zákoník práce

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 1. 2024, cena: 125 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Vyhláška č. 11/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve zněni pozdějších předpisu
Hlavním důvodem novelizace vyhlášky je spuštění jednotného systému elektronických přihlášek na střední školy, odstranění požadavku na uvádění identifikačních údajů školy na...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 31. 1. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 1. 2024 do 28. 1. 2024:

Praktická personalistika č. 1-2/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 1/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 22. 1. 2024 do 28. 1. 2024:

10/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. ledna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

24. 1. 2024

11/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2024, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů

24. 1. 2024

12/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů

24. 1. 2024

13/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. ledna 2024 o požadavcích na jakost balených vod a o zpusobu jejich úpravy

26. 1. 2024

14/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2024, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve zněni pozdějších předpisu

26. 1. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz