Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 49/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 21/1992 Sb. Bankám (vč. poboček zahraničních bank) se umožňuje vykonávat podnikatelskou činnost v oblasti elektronické identifikace , čímž se rozšiřuje možnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního vydání bylo změněno nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; všechny změny jsou v textu zvýrazněny tučně. Některá ustanovení týkající se hygieny a bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Ochrana zdraví.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 24. 2. 2020, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 45/2020 Sb.,

o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Tento zákon upravuje zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmů ve vztazích mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, a spolupráci příslušných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 3. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 47/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela upravuje problematiku digitálních technických map a digitálních map veřejné správy , jejichž jednotný standard pořizování a správy není doposud právním řádem upraven....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 12. 3. 2020

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Zákon č. 46/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňuje se způsob určení platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Poskytování platu a odměn z dohod o pracích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 12. 3. 2020

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon č. 51/2020 Sb.,

o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
A) K zákonu č. 51/2020 Sb. Dosavadní právní úprava územně správního členění státu se nahrazuje úpravou novou, a to zejména z důvodu zvýšení přehlednosti, zajištění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za jakých okolností odvolací soud bude rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumávat i z jiných než v odvolání uvedených ...     ... více

autor: Karel Svoboda, podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 990 Kč   NOVINKA

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Nález Ústavního soudu č. 43/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud na základě podnětů právnické veřejnosti pokračuje v redukci ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu, který stanoví pro výkon funkce různých typů opatrovníků tarifní hodnotu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 2. 2020

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Zákon č. 49/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 277/2009 Sb. K plnění povinností zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz se pojišťovnám umožňuje přistupovat do veřejných registrů (např. evidence obyvatel,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti.
Aktuálnost výkladu s ohledem na legislativní změny
Nově přepracované ...     ... více

autor: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 589 Kč   NOVINKA

Abeceda personalisty 2020
TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů.
Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů
Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popřípadě sociálního fondu v ...     ... více

autor: Ing. Marie Krbečková, Jindříška Plesníková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020
TÉMA

Sociální pojištění

 

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Úplné znění, komentář a příklady
Autorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi ...     ... více

autor: Ing. Marta Ženíšková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 299 Kč   NOVINKA

Pojistné na sociální zabezpečení 2020
TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Vyhláška č. 57/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: zařazení (rozšíření) nových zdravotních stavů, které zakládají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, zpřesnění členění poruch autistického spektra pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Nález Ústavního soudu č. 43/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud na základě podnětů právnické veřejnosti pokračuje v redukci ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu, který stanoví pro výkon funkce různých typů opatrovníků tarifní hodnotu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 2. 2020

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu odkazováno. Předchozí vydání publikace vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů obou komentovaných zákonů, ale v době, kdy soudní judikatura ještě neexistovala, takže nebylo ani dosti dobře ...     ... více

autor: Luboš Jemelka, Pavel Vetešník, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 1 890 Kč   NOVINKA

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Nález Ústavního soudu č. 54/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
V zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se zrušuje ustanovení o užití úpravy promlčení odpovědnosti za přestupky dle zákona o odpovědnosti za přestupky i na činy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 2. 2020

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Zákon č. 47/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 183/2006 Sb. Novela s účinností od 1. 7. 2023 promítá do stavebního zákona zavedení digitální technické mapy kraje , nově definovanou v zákoně o zeměměřictví. S...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 12. 3. 2020

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 51/2020 Sb.,

o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Novelou se provádějí některé formální úpravy zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 47/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákonné ukotvení digitální mapy veřejné správy se přesouvá do § 4d zeměměřického zákona.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nařízení vlády č. 56/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Snižuje se procento poplatků za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely s cílem více podpořit možnost využití rádiového spektra zejména v případě přípravy na nadcházející...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Zákon č. 52/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Mění se nejvyšší povolená konstrukční rychlost (z 6 km/h na 15 km/h) a maximální šířka či délka (z 1 m na 1,4 m)  invalidních vozíků, při jejichž nepřekročení ještě invalidní vozíky nejsou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020

Zákon č. 48/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: rozšíření a podrobnější specifikace dosavadních výjimek z definice distributora pohonných hmot a s tím spojených práv a povinností...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů.
Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů
Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popřípadě sociálního fondu v ...     ... více

autor: Ing. Marie Krbečková, Jindříška Plesníková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Aktuální legislativa a podrobné výklady
Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2020. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání ...     ... více

autor: Mgr. Tomáš Červinka, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 299 Kč   NOVINKA

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020
TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

GDPR v personalistice

GDPR představuje milník v oblasti zpracování osobních údajů v Evropské unii. Byť nejde v pravém slova smyslu o revoluci, dotkne se určitým způsobem každého správce osobních údajů, tedy i všech zaměstnavatelů, kteří z povahy věci zpracovávají osobní údaje o zaměstnancích.
Blíže ke struktuře a obsahu knihy
Dobrá orientace v GDPR je tedy základním předpokladem úspěšné aplikace tohoto právního ...     ... více

autor: JUDr. Jiří Žůrek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, cena: 329 Kč   NOVINKA

GDPR v personalistice /Anag/

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020:

Bankovnictví č. 2/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020:

Částka 20/2020, rozeslaná dne 24. 2. 2020

42.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. února 2020 o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Částka 21/2020, rozeslaná dne 24. 2. 2020

43.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 22/2020, rozeslaná dne 26. 2. 2020

44.*  

ZÁKON ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

45.   

ZÁKON ze dne 30. ledna 2020 o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

46.   

ZÁKON ze dne 30. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

47.   

ZÁKON ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

48.   

ZÁKON ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

49.   

ZÁKON ze dne 6. února 2020, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

50.*  

ZÁKON ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

51.   

ZÁKON ze dne 29. ledna 2020 o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

52.   

ZÁKON ze dne 30. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Částka 23/2020, rozeslaná dne 26. 2. 2020

53.*  

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

54.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Částka 24/2020, rozeslaná dne 28. 2. 2020

55.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

56.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

57.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

xxx.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz