Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  48
 
 
zpravodajství od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

VYHLÁŠKA č. 310/2019 Sb.,

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
Stanoví se základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020. Změny sazeb oproti roku 2019 se týkají 23 zemí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

VYHLÁŠKA č. 308/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Povinnost mít ke vstupu a pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky letištní průjezdní vízum se zrušuje pro státní příslušníky Kyrgyzstánu a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 12. 2019

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

VYHLÁŠKA č. 318/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to z důvodu: změny cen některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

INFORMACE čj. MF-1522/2018/2502-16,

seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí vyhlásilo nový seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 29. 11. 2019

Pokyn GFŘ-D-41, čj. 85082/19/7700-10124-011654,

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Tímto pokynem se mění a nově stanoví: zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, základní pravidla pro umístění spisů (nebo jejich příslušné...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 16. 1. 2020

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

ZÁKON č. 315/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Úvodem: Dne 20. listopadu 2017 vstoupilo v platnost nařízení Rady (EU) 2017/1939 (viz níže). Na základě tohoto nařízení bude na konci roku 2020 či na počátku roku 2021...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

ZÁKON č. 315/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Za výkon činnosti státního zástupce pro Úřad evropského pověřeného žalobce ve funkci evropského pověřeného žalobce (s místem výkonu funkce na některém státním zastupitelství na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

ZÁKON č. 313/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Nově se upravují povinnosti dopravců v případě provozu dráhy speciální při automatickém provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 13. 12. 2019

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 317/2019 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády valorizuje průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a náhrady nákladů na výživu pozůstalých; tento průměrný příjem se zvyšuje o 5,2...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 11. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

 

ZÁKON č. 315/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Státní zástupci vykonávající v České republice funkci evropských pověřených žalobců, i přesto, že jim v České republice za výkon funkce evropského pověřeného žalobce není...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

ZÁKON č. 315/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 6/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že kandidáty na funkci evropského nejvyššího žalobce mohou být vedle státních zástupců také soudci, řeší novela dočasné přidělení soudce k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

ZÁKON č. 312/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Novela přináší změny ve vztahu k novému typu vodního díla definovaného v novelizovaném vodním zákoně (viz níže): toto vodní dílo lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

ZÁKON č. 311/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Novela má podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací, především u mobilních služeb; zejména se omezují překážky pro přechod zákazníka k jinému operátorovi. K tomu se mj....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2020, vybraná ustanovení 28. 11. 2019, 15. 5. 2024

TÉMA

Trestní předpisy

 

ZÁKON č. 315/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 141/1961 Sb. V souvislosti se zřízením funkce evropského pověřeného žalobce, evropského žalobce a evropského nejvyššího žalobce se stanoví, že tito...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

NÁLEZ Ústavního soudu č. 309/2019 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Ústavní soud zrušil ustanovení, které za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední ukládalo povinnost zaplatit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže poplatek (součástí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 11. 2019

TÉMA

Vnitřní správa

 

VYHLÁŠKA č. 316/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
V seznamu obecních úřadů provádějících ověřování, se zařazuje 50 nových obcí, jejich obecní úřady budou ověřování provádět, vyřazují 4 obecní úřady, které již ověřování nebudou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

ZÁKON č. 314/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 289/1995 Sb. Provedené změny vytváří předpoklady pro účinnější řešení současné kalamity v lesích a odstranění jejich následků, a to zejména: vymezením...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 11. 2019, vybraná ustanovení 28. 11. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

ZÁKON č. 312/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zjednodušují se podmínky ohlášení a provádění v zákoně vymezených terénních úprav a malých vodních děl sloužících k zadržování vody v krajině, a to zejména s cílem zpomalení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019:

Obec a finance č. 5/2019
vydává: Triada, spol. s r. o.

Jurisprudence č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019:

Částka 131/2019, rozeslaná dne 26. 11. 2019

308.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

309.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Částka 132/2019, rozeslaná dne 26. 11. 2019

310.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. listopadu 2019 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Částka 133/2019, rozeslaná dne 28. 11. 2019

311.   

ZÁKON ze dne 30. října 2019, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

312.   

ZÁKON ze dne 31. října 2019, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

313.   

ZÁKON ze dne 31. října 2019, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

314.   

ZÁKON ze dne 31. října 2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

315.   

ZÁKON ze dne 30. října 2019, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

316.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 134/2019, rozeslaná dne 28. 11. 2019

317.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. listopadu 2019 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

318.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019:

Číslo 7/2019, rozeslán dne 29. 11. 2019

11.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12.   

 Pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz