Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  44
 
 
zpravodajství od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-103,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Lucembursko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 29. 10. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 28921/2020/3901-2,

o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Prominutí úroku z prodlení vzniklého na DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, popř. III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě DPH za tato období nejpozději dne 31....   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 26. 10. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky.
V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro řízení pozemkových úprav, vypořádávání restitučních nároků, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými ...     ... více

autor: Jakub Hanák, Jana Tkáčiková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 10. 2020, cena: 385 Kč   NOVINKA

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Prodloužení programu Antivirus B do konce roku 2020

Vláda schválila prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Program Antivirus B mohou např. čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či ...     ... více

Vláda České republiky

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. Právní aspekty jsou teoreticky vymezeny, hodnoceny pomocí metod interpretace práva a konfrontovány se skutečnými potřebami praxe.
Monografie zahrnuje také návrhy možných řešení problémových ...     ... více

autor: Irena Válková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 26. 10. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR
TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 438/2020 Sb.,

o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 438/2020 Sb. Stanoví  se speciální podmínky pro poskytování ošetřovného zaměstnancům v souvislosti s mimořádnými opatřeními při tzv. 2. vlně šíření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 10. 2020, vybraná ustanovení 1. 11. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2020 Sb.,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro rok 2021 tyto redukční hranice pro účely úpravy denního vyměřovacího základu v nemocenského pojištění: první redukční hranice činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 30. 10. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb.,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tato částka počínaje 1. lednem 2021 činí 3 500 Kč (do konce roku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 30. 10. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 437/2020 Sb.,

o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Nebudou-li žadatelem o výplatu přídavku na dítě, příspěvku na bydlení nebo zvýšení příspěvku na péči doloženy nové skutečnosti, budou úřady práce při stanovení nároku na tyto dávky za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 10. 2020

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 433/2020 Sb.,

o údajích vedených v katalogu cloud computingu
V návaznosti na novelu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 12/2020 Sb., se stanoví údaje, které se vedou v katalogu cloud computingu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 10. 2020

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany společnosti s ručením omezeným, tak i z pohledu jejích společníků. Kniha ...     ... více

autor: Ivana Pilařová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 10. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejich cenné papíry jsou kotované na mezinárodních ...     ... více

autor: Hana Březinová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 10. 2020, cena: 369 Kč   NOVINKA

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Vyhláška č. 428/2020 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
Tato vyhláška stanoví pro rok 2021: hodnoty bodu za poskytované zdravotní výkony, výši úhrad zdravotních služeb poskytovaných pojištěncům (včetně pojištěnců z členských států...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020:

Částka 176/2020, rozeslaná dne 26. 10. 2020

431.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření

432.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatření

Částka 173/2020, rozeslaná dne 30. 10. 2020

428.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. října 2020 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

Částka 175/2020, rozeslaná dne 30. 10. 2020

430.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2020, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 177/2020, rozeslaná dne 30. 10. 2020

433.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. října 2020 o údajích vedených v katalogu cloud computingu

434.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26. října 2020 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 178/2020, rozeslaná dne 30. 10. 2020

435.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. října 2020, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

436.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. října 2020, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Částka 179/2020, rozeslaná dne 30. 10. 2020

437.   

ZÁKON ze dne 29. října 2020 o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

438.   

ZÁKON ze dne 29. října 2020 o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 180/2020, rozeslaná dne 30. 10. 2020

439.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

440.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1109 o přijetí krizového opatření

441.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření

442.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1111 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.

443.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření

444.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1113 o přijetí krizového opatření

445.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizového opatření

446.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1115 o přijetí krizového opatření

447.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1116 o přijetí krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020:

Číslo 25/2020, rozeslán dne 26. 10. 2020

34.   

ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Číslo 26/2020, rozeslán dne 29. 10. 2020

35.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz