Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  39
 
 
zpravodajství od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Vyhláška č. 293/2023 Sb.,

o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023
Česká národní banka rozhodla, že dnem 25. října 2023 se vydávají do oběhu bankovky po 5 000 Kč, které se od dosavadních bankovek liší pouze letopočtem vydání 2023.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 10. 2023

téma:
Daně z příjmů

Sdělení čj. MF-28835/2023/15-1,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“)
Ruská federace dnem 11. 8. 2023 přerušila provádění článků 5 až 22 a článku 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 29. 9. 2023

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Viz anotaci sdělení čj. MF-28835/2023/15-1 ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 29. 9. 2023

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 301/2023 Sb.,

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024
Vláda tímto nařízením stanovila objem prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy, složky ceny služby přenosové soustavy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 9. 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe.
Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční a rozhodčí řízení.
Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a ...     ... více

autor: Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 9. 2023, cena: 460 Kč   NOVINKA

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 296/2023 Sb.,

o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023
Viz anotaci výměru MF č. 02/2023, který byl 7. 9. 2023 publikován v částce 11/2023 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 29. 9. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Vyhláška č. 299/2023 Sb.,

o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
Zákonem č. 281/2023 Sb., kterým byl od 1. 10. 2023 novelizován zákoník práce, se doplnila ustanovení k práci na dálku (home office); na základě těchto ustanovení stanoví předmětná vyhláška...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je služebna (home office), zpřesňuje podmínky rodičovské dovolené, umožňuje specifické podmínky výkonu služby (např. pružná doba služby, rozvržení doby služby) pro příslušníky pečující o děti a závislé osoby, a přináší také další změny. Celý soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. V každé kapitole jsou zařazeny aktuální texty všech zákonů, nařízení vlády a vyhlášek k dané problematice.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2023, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

téma:
Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o podmínkách delších zahraničních služebních cest, a zpřesňuje nebo doplňuje právní úpravu v dalších oblastech. Zákon v řadě situací odkazuje na úpravu podle zákoníku práce. Vedle zákona je v publikaci 14 dalších aktuálních nařízení vlády a vyhlášek – obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, rovnocennost některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, a další předpisy. V souvislosti se změnami zákona byl upraven i podrobný rejstřík k zákonu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2023, cena: 129 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1553 - Státní služba

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci pozitivních norem a pomáhá dobře uchopit předmětnou problematiku a využít potenciál, který zásady i principy ...     ... více

autor: Kateřina Burešová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 9. 2023, cena: 440 Kč   NOVINKA

Základní principy zadávání veřejných zakázek

téma:
Zákoník práce

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

Od října 2023 nabývá účinnosti velká novela zákoníku práce, která poměrně významně posiluje práva zaměstnanců a ukládá některé nové povinnosti zaměstnavatelům. Stanovuje pravidla pro práci na dálku (home office), nově upravuje některé podmínky pro výkon práce na dohodu, mění podmínky pro doručování, stanoví povinný rozsah informací od zaměstnavatele, zpřesňuje nepřetržitý odpočinek v týdnu, upravuje přesčasy ve zdravotnictví a další věci. Všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 10. 2023, cena: 125 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 292/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: zakotvení nových zakázaných způsobů lovu a nových důvodů pro povolení výjimek ze zakázaných způsobů lovu, omezení denního úlovku ryb včetně možnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023:

Řízení školy č. 9/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro školní družiny č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro školní jídelny č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktická personalistika č. 9-10/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 11/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023:

Částka 137/2023, rozeslaná dne 29. 9. 2023

292.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Částka 138/2023, rozeslaná dne 29. 9. 2023

293.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. září 2023 o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023

294.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. září 2023 o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Hradec Králové“ po 5 000 Kč

295.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád

296.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 20. září 2023 o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023

297.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. září 2023 o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí

Částka 139/2023, rozeslaná dne 29. 9. 2023

298.*  

VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2023 o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích

299.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2023 o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

300.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 25. září 2023 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka 140/2023, rozeslaná dne 29. 9. 2023

301.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. září 2023 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023:

Částka 24/2023, rozeslaná dne 29. 9. 2023

36.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

37.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023:

Číslo 10/2023, rozeslán dne 29. 9. 2023

12.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz