Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 460/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Počínaje 1. lednem 2023 se zvyšují některé odměny notáře, přičemž: v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této novely náleží notáři odměna v dosavadní výši, za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Banky nebo poskytovatelé identifikačních služeb mohou nově ze základního registru obyvatel využívat k plnění svých povinností údaje: o typu datové schránky a identifikátoru...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Celní předpisy

Zákon č. 458/2022 Sb.,

kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
V návaznosti na zrušení zákona o evidenci tržeb se zrušuje oprávnění celníka při výkonu působnosti používat krycí doklady.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 467/2022 Sb.,

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
Mění se sazby cestovních náhrad pro rok 2023. Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2023 se minimální mzda,  resp. základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, zvyšuje z 96,40 Kč/hod. na 103,80 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon č. 458/2022 Sb.,

kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Zrušuje se jak zákon o evidenci tržeb, tak prováděcí vyhláška k němu. Dále se zrušuje také zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Pokyn č. GFŘ–D–59,

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-22 k uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů se nahrazuje novým pokynem GFŘ D-59. Tento pokyn obsahuje...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Zákon č. 458/2022 Sb.,

kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
 V souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb se ruší ustanovení týkající se zpracovávání údajů získaných orgány finanční správy o evidenci tržeb v centrální daňové analytické...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 470/2022 Sb.,

o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
Nařízení upravuje společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu, postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb.,

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
V návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem se tímto nařízením stanovuje: způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Nově se stanoví, že zakladatelem státního podniku může být i jiný ústřední orgán státní správy než příslušné ministerstvo. Možnost zakládat zakládat státní podniky se tímto rozšiřuje i na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Nařízení vlády č. 466/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti se změnou životního minima a normativních nákladů na bydlení (tyto položky vstupují do výpočtu nezabavitelné částky) se mění parametry výpočtu  základní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

ÚZ č. 1517 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2023

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2023 mění a rozšiřuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám a další aktuální předpisy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1517 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2023

Sdělení Ministerstva financí č. 469/2022 Sb.,

o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023
Ministerstvo financí oznamuje, že dne 15. prosince 2022 vydalo v Cenovém věstníku výměr MF č. 01/2023, který obsahuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023. Tento...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2023 se minimální mzda,  resp. základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, zvyšuje z 96,40 Kč/hod. na 103,80 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nařízení vlády č. 464/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny se týkají zejména sjednocení odpočtu let z dosažené praxe u zaměstnanců, kteří nesplňují požadované vzdělání pro platovou třídu, do které jsou zařazeni, nebo dosahují pouze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2023 se minimální mzda,  resp. základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, zvyšuje z 96,40 Kč/hod. na 103,80 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nařízení vlády č. 464/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny se týkají zejména odměňování: manželských a rodinných poradců, akademických pracovníků státních vysokých škol.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zpřesňují se ustanovení využívání osobních údajů pojišťovnami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 458/2022 Sb.,

kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
 V souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb se ruší správní poplatek za přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 451/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Hodnota bodu (bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech) již nebude stanovena v absolutní hodnotě (dosud 250 Kč/bod), ale nově bude navázaná na průměrnou mzdu v národním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 468/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období (toto zařazení má dopady do vydávání povolení k zaměstnání cizinců), se rozšiřuje o tyto činnosti: 41...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ústředním správním úřadem k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro povolání (případně pracovní činnost) v oblasti informačních a komunikačních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 455/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Cílem provedených změn níže uvedených novelizovaných zákonů je umožnění dřívějšího odchodu do tzv. řádného starobního důchodu pro zdravotnické záchranáře, snížení starobních důchodů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 31. 12. 2022

Nařízení vlády č. 451/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Touto změnou nařízení vlády se zejména upřesňuje vymezení nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, a to konkrétně chronického onemocnění bederní páteře způsobené...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Zákon č. 456/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 117/1995 Sb. Zvyšují se příspěvky na bydlení, přídavky na dítě. Zjednodušuje se postup dokládání potvrzení orgánu státní sociální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Státní služba

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelou se stanoví, že zákon o státní službě se nevztahuje na ředitele nově zřízené Digitální a informační agentury.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 461/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Zpřesňuje se požadovaný rozsah znalostí u těchto oborů státní služby: Výzkum, vývoj a inovace a Kultura, církve a náboženské společnosti, Média, audiovize a regulace vysílání obor...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Zákon č. 457/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 300/2008 Sb. Vzhledem k tomu, že se ruší původní povinné zřízení datových schránek všem fyzickým osobám (viz níže), vrací se do zákona původní znění právní úpravy ohledně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

Vyhláška č. 462/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Za účelem posílení kybernetické bezpečnosti subjektů, které jsou kontaktním místem veřejné správy, se eliminují možnosti předávání elektronických dokumentů na CD, DVD či USB nosiči v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Úvodem: Stávající právní rámec a struktura orgánů veřejné správy upravující digitalizaci nevytváří dostatečné podmínky pro úspěšnou a efektivní digitalizaci veřejné správy. Proto se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023, vybraná ustanovení 31. 12. 2022, 1. 1. 2023, 1. 1. 2024, 1. 1. 2026

téma:
Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 259 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do seznamu ústředních orgánů státní správy se doplňuje nově zřízená Digitální a informační agentura. V souvislosti s kompetencemi nové Digitální a informační agentury se zužují se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Správcem registru smluv se stává Digitální a informační agentura (dosud Ministerstvo vnitra).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Vnitřní správa

Zákon č. 471/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Kompetence Správy základních registrů (úřad podřízený Ministerstvu vnitra) v oblasti elektronické identifikace a autentizace držitelů občanských průkazů, zablokování občanského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2023

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Vyhláška č. 452/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
Cílem provedených změn je odstranění nadbytečných textů těch ustanovení, která vyplývají přímo ze zákona a ve vyhlášce dosud byly uvedeny duplicitně, narovnání řady...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon č. 457/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se výčet informačních povinností České komory architektů vůči Ministerstvu vnitra.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 450/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňuje se způsob prokázání splnění povinností poskytnutí státní podpory pro energeticky náročná odvětví, a to zejména, jde-li o podmínku pokrytí spotřeby elektřiny z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023:

Bezpečnost a hygiena práce č. 12/2022

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 6/2022

Řízení školy č. 12/2022

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2022

Právo a rodina č. 11-12/2022

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 15/2022

Účetní a daně č. 12/2022

Mzdová účetní č. 12/2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023:

Částka 202/2022, rozeslaná dne 28. 12. 2022

449.*  

ZÁKON ze dne 30. listopadu 2022 o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

Částka 203/2022, rozeslaná dne 28. 12. 2022

450.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů

451.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

452.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Částka 204/2022, rozeslaná dne 28. 12. 2022

453.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 15. prosince 2022, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky

454.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 15. prosince 2022, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně

Částka 205/2022, rozeslaná dne 28. 12. 2022

455.   

ZÁKON ze dne 13. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

456.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

457.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

458.   

ZÁKON ze dne 14. prosince 2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

459.*  

ZÁKON ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 206/2022, rozeslaná dne 30. 12. 2022

460.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2022, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

461.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů

462.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Částka 207/2022, rozeslaná dne 30. 12. 2022

463.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

Částka 208/2022, rozeslaná dne 30. 12. 2022

464.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

465.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

466.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Částka 209/2022, rozeslaná dne 30. 12. 2022

467.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

468.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

469.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 20. prosince 2022, o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023

Částka 210/2022, rozeslaná dne 30. 12. 2022

470.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022 o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie

Částka 211/2022, rozeslaná dne 30. 12. 2022

471.   

ZÁKON ze dne 23. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023:

Číslo 19/2022, rozeslán dne 29. 12. 2022

26.   

POKYN č. GFŘ–D–59 č.j.: 75325/22/7100-10111-702407 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz