Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  34
 
 
zpravodajství od 21. 8. 2023 do 27. 8. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Vyhláška č. 258/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.
Mezi hlavní změny patří zejména rozšíření nabídky nosičů, na kterých mohou úvěrové instituce předávat klientské údaje Garančnímu systému finančního trhu, a to o zabezpečené USB...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 251/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Je provedena úprava, kterou si vyžaduje změna koncepce veřejných dražeb, nahrazení centrální adresy centrální evidencí veřejných dražeb.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Zákon č. 251/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
S novým zákonem o veřejných dražbách se mění okamžik nabytí vlastnického práva k předmětu dražby, kdy nově je tímto okamžikem uhrazení ceny dosažené vydražením ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 251/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Ruší se nadbytečná zvláštní úprava pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění při vydražení zboží ve veřejné dražbě; den uskutečnění zdanitelného plnění se určí podle obecného pravidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Zákon č. 255/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Novela řeší dopady zastavení exekuce na odměnu soudních exekutorů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 8. 2023

Zákon č. 250/2023 Sb.,

o veřejných dražbách
Dosavadní zákon o veřejných dražbách bude od roku 2025 nahrazen novým zákonem. Hlavními důvody pro přijetí zcela nového zákona jsou zejména tyto: nesoulad s občanským zákoníkem – právní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 251/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Změna katastrálního zákona zohledňuje změnu pojmosloví, kdy nový zákon o veřejných dražbách používá namísto pojmu „nedobrovolná dražba“ pojem „nucená dražba“.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše diagnostikovat, natož kontrolovat nebo řídit. Předkládaná publikace, určená především auditorům, kontrolorům, ...     ... více

autor: Václav Kupec, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, cena: 475 Kč   NOVINKA

Moderní kontrola veřejné správy

Zákon č. 254/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Dosud platí, že státní podnik může zvýšit své kmenové jmění o majetek, který podnik nabyl v průběhu provozování své podnikatelské činnosti. Nově se doplňuje, že může jít i o zvýšení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 8. 2023

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především úředníkům na obcích, kteří jsou právními laiky, ale zároveň se běžně setkávají s nutností vykládat ustanovení zákona o ...     ... více

autor: Andrea Kovářová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, cena: 849 Kč   NOVINKA

Zákon o obcích - Praktický komentář

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 252/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
V případě, kdy je místní poplatek zaplacen nebo odveden ve správné výši a včas (popřípadě do vydání rozhodnutí o vyměření místního poplatku) a současně je splněna ohlašovací povinnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Protikorupční zákony

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů (č. 171/2023 Sb.) přichází v první komentované podobě.
Tzv. whistleblowing představuje v české právní úpravě zcela nový institut. Neexistuje k němu česká (a často ani zahraniční) judikatura, literatura ani metodiky či rozhodnutí regulátorů. Autoři přesto podávají velmi jasný a praktický návod, jak nastavit vnitřní pravidla a systémy organizací a ...     ... více

autor: Michal Nulíček, Anna Cervanová, František Nonnemann, Magdaléna Kráľová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, cena: 545 Kč   NOVINKA

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Zákon č. 253/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 424/1991 Sb. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se nově pověřuje dozorem nad dodržováním zákona o střetu zájmů (zákon č. 159/2006 Sb.),...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Vychází aktualizované a doplněné vydání praktického komentáře Správa bytového domu, které reflektuje novelu zákona č. 67/2013 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb., jenž tvoří ucelený právní rámec pro poskytování některých plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování záloh na služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů ...     ... více

autor: Václav Filip, Dušan Herbort, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 8. 2023, cena: 430 Kč   NOVINKA

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Zákon č. 254/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Peněžními prostředky státní pokladny jsou též peněžní prostředky na účtech státních podniků. Přechodná ustanovení stanoví povinnosti, postupy a lhůty pro zřízení účtů státních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 8. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 260/2023 Sb.,

o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 101/1995 Sb. a upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o vydání licence či držitele licence strojvedoucího k řízení drážního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Vyhláška č. 257/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn je zejména upravit podmínky provozu historických vozidel na pozemních komunikacích, pravidla testování historických vozidel, podrobnosti týkající se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon č. 251/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Vzhledem k tomu, že nový zákon o veřejných dražbách (zákon č. 250/2023 Sb.) podstatným způsobem zjednodušuje přípravu a provedení dražby, dochází ke změně v režimu živností, kdy ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 256/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem provedených změn je povinná transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, a to s ohledem na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 21. 8. 2023 do 27. 8. 2023:

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 3/2023

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 10/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 8. 2023 do 27. 8. 2023:

Částka 115/2023, rozeslaná dne 25. 8. 2023

250.   

ZÁKON ze dne 13. července 2023 o veřejných dražbách

251.   

ZÁKON ze dne 13. července 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

252.   

ZÁKON ze dne 13. července 2023, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 116/2023, rozeslaná dne 25. 8. 2023

253.   

ZÁKON ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

254.   

ZÁKON ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

255.   

ZÁKON ze dne 2. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117/2023, rozeslaná dne 25. 8. 2023

256.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 118/2023, rozeslaná dne 25. 8. 2023

257.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 119/2023, rozeslaná dne 25. 8. 2023

258.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.

259.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2023, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Částka 120/2023, rozeslaná dne 25. 8. 2023

260.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. srpna 2023 o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

261.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. srpna 2023 o vydání cenových předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 21. 8. 2023 do 27. 8. 2023:

Částka 23/2023, rozeslaná dne 22. 8. 2023

32.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.

33.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

34.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2013 Sb. m. s.

35.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m. s.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz