Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  13
 
 
zpravodajství od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb.,

o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Nařízení vlády je reakcí na přijetí nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení; nařízení stanoví výši poplatku za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 67/2022 Sb.,

o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákon upravuje opatření v oblasti školství, a to pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 3. 2022

Zákon č. 65/2022 Sb.,

o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace byl přijat speciální zákon, který stanoví podmínky udělování dočasné ochrany cizinců, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 3. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 64/2022 Sb.,

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo průměrnou měsíční a roční mzdu pro účely vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Tato průměrná mzda...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 21. 3. 2022

Zákon č. 66/2022 Sb.,

o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákon upravuje opatření v oblasti zaměstnanosti,  sociálního zabezpečení ,  a to pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 21. 3. 2022

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 70/2022 Sb.,

č. 236 o přijetí krizového opatření
Vláda ČR nahradila svoje dosavadní krizové opatření vyhlášené pod č. 44/2022 Sb. (ve znění opatření č. 46/2022 Sb. a č. 59/2022 Sb.), které se týká cizineckých záležitostí souvisejících s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 3. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech.
Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci bytů byli u vás spokojeni? Pak právě pro Vás je tato kniha.
Nejedná se jen o výčet všech právních předpisů, ...     ... více

autor: Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold,, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, cena: 1 089 Kč   NOVINKA

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

téma:
Energetika

Vyhláška č. 68/2022 Sb.,

o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
Vyhláška stanoví podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie, způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených vkladových listin. V úvodních kapitolách je obsažen nezbytný teoretický výklad nemovitých věcí, potažmo předmětů evidence ...     ... více

autor: Jan Pavelec, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, cena: 1 870 Kč   NOVINKA

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Nařízení vlády č. 61/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se okruh prvků kritické infrastruktury, které jsou součástí „Nouzových služeb“; týká se zejména zakotvení vymezených částí Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 3. 2022

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Pokyn č. GFŘ-D-55

pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Tento pokyn stanoví obecné principy, podle nichž orgány Finanční správy ČR postupují při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 22. 3. 2022

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-55

pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jedná se o přílohu pokynu GFŘ D-55 (stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů); anotaci pokynu GFŘ D-55...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 22. 3. 2022

téma:
Státní služba

Nařízení vlády č. 62/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
A) K nařízení vlády č. 136/2015 Sb. Do přílohy č. 1 “Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku” se vkládá nová položka...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

Vyhláška č. 63/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Změny vyhlášky reagují na novelizaci nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby ( viz ). Aktualizují se ustanovení týkající se  tvorby zkušebních otázek k obecné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2022

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Finanční účetnictví pro manažery

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách nebo pro výuku účetnictví v kurzech pro střední a vyšší management v podnicích.
Jsem si vědoma toho, že na trhu je ...     ... více

autor: Irena Stejskalová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, cena: 545 Kč   NOVINKA

Finanční účetnictví pro manažery

téma:
Zákoník práce

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře jednotlivých ustanovení zákoníku práce připojuje ve druhé části výklad k souvisejícím institutům občanského zákoníku. Autoři obou částí publikace nicméně dbali na to, aby byl výklad ...     ... více

autor: Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška, vydal: BOVA POLYGON, podle stavu k 23. 3. 2022, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

téma:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Právo a péče v závěru života

Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní přístup a v jakém okamžiku má být tento přístup částečně nebo zcela nahrazen přístupem paliativním. Kniha do značné míry sleduje tematickou strukturu oblasti medicínského práva v ...     ... více

autor: Barbora Steinlauf, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, cena: 550 Kč   NOVINKA

Právo a péče v závěru života

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022:

Soukromé právo č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 4/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 3/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 3/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

Praktická personalistika č. 3-4/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022:

Částka 35/2022, rozeslaná dne 21. 3. 2022

60.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2022 o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

61.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

62.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. března 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby

63.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2022, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů

64.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. března 2022 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 36/2022, rozeslaná dne 21. 3. 2022

65.   

ZÁKON ze dne 17. března 2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

66.   

ZÁKON ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

67.   

ZÁKON ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka 37/2022, rozeslaná dne 24. 3. 2022

68.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2022 o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

69.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 21. března 2022 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022

Částka 38/2022, rozeslaná dne 24. 3. 2022

70.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2022 č. 236 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022:

Částka 3/2022, rozeslaná dne 21. 3. 2022

4.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau

5.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Maďarska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu

6.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Slovenska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu

Částka 4/2022, rozeslaná dne 24. 3. 2022

7.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o perzistentních organických polutantech (Rozhodnutí 2009/1) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

8.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech (Rozhodnutí 2012/5) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 14. 3. 2022 do 27. 3. 2022:

Číslo 5/2022, rozeslán dne 14. 3. 2022

8.   

Pokyn č. GFŘ-D-55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

9.   

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Číslo 6/2022, rozeslán dne 24. 3. 2022

10.   

ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz